Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

V práve Severného Írska sa stanovuje zákonné premiestnenie dieťaťa zo Spojeného kráľovstva. Na základe článku 13 ods. 1 zákona o deťoch (Severné Írsko) z roku 1995 môže osoba s rozhodnutím o pobyte dieťaťa (osobnej starostlivosti o dieťa) premiestniť dieťa zo Spojeného kráľovstva na obdobie kratšie ako jeden mesiac.

To je v súlade s článkom 3 ods. 2A zákona o únose dieťaťa (Severné Írsko) z roku 1985, v ktorom sa uvádza, že osoba nepácha trestný čin, ak zoberie alebo pošle dieťa mimo Spojeného kráľovstva, ak bolo tejto osobe vydané rozhodnutie o pobyte a toto premiestnenie je obdobie kratšie ako jeden mesiac (za predpokladu, že neexistuje rozhodnutie zakazujúce premiestnenie dieťaťa).

Ak nie je v platnosti žiadne rozhodnutie o pobyte a matka ma výhradné rodičovské práva a povinnosti, môže zákonne premiestniť dieťa zo Spojeného kráľovstva bez súhlasu otca. Otec, ktorý nemá rodičovské práva a povinnosti, sa však môže pokúsiť zabrániť premiestneniu svojho dieťaťa z jurisdikcie, ak požiada súdy v Severnom Írsku o rozhodnutie o zákaze niektorých úkonov. Ďalej môže požiadať súdy o vydanie príkazu, na základe ktorého mu budú priznané rodičovské práva a povinnosti [„rodičovské práva a povinnosti“ sú vymedzené v článku 6 ods. 1 zákona o deťoch (Severné Írsko) z roku 1995] alebo o vydanie rozhodnutia o pobyte (ak mu súd vydá rozhodnutie o pobyte, musí mu tiež udeliť rodičovské práva a povinnosti).

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

V článku 13 zákona o deťoch (Severné Írsko) z roku 1995 sa uvádza, že ak je v platnosti rozhodnutie o pobyte dieťaťa, nikto nemôže premiestniť toto dieťa zo Spojeného kráľovstva na dlhšie ako mesiac bez písomného súhlasu každej osoby, ktorá má rodičovské práva a povinnosti vzťahujúce sa na dané dieťa, alebo bez povolenia súdu.

V článku 3 ods. 1 zákona o únose dieťaťa (Severné Írsko) z roku 1985 sa ďalej uvádza, že osoba, s ktorou sa dieťa spája, spácha trestný čin (únos dieťaťa), pokiaľ zoberie alebo pošle toto dieťa mimo Spojeného kráľovstva bez náležitého súhlasu.

Ak neexistuje rozhodnutie o pobyte, ale viac ako jedna osoba má rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, žiadna osoba s rodičovskými právami a povinnosťami vo vzťahu k dieťaťu nemôže premiestniť dieťa zo Spojeného kráľovstva bez súhlasu ďalších nositeľov rodičovských práv a povinností alebo bez povolenia súdu.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Rodič s rozhodnutím o pobyte dieťaťa, ktorý chce natrvalo premiestniť dieťa zo Spojeného kráľovstva, sa môže s dieťaťom zákonne presťahovať bez zásahu súdu, ak má písomný súhlas druhého rodiča s rodičovskými právami a povinnosťami alebo hocikoho iného s rodičovskými právami a povinnosťami. Ak je tento súhlas zamietnutý, musí sa obrátiť na súd a požiadať o povolenie natrvalo premiestniť dieťa zo Severného Írska [článok 13 ods. 1 zákona o deťoch (Severné Írsko) z roku 1995].

V Spojenom kráľovstve sa v prípadoch medzinárodného premiestnenia kladie najväčší dôraz na záujem dieťaťa, ktorý je určujúcim faktorom. Sudcovia na súdoch pre rodinné veci (Family Courts) v Severnom Írsku zohľadnia pred vydaním nezávislého rozhodnutia všetky informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s každým prípadom. Rozhodovať sa budú predovšetkým v súlade s najlepším záujmom dotknutého dieťaťa.

Ak neexistuje rozhodnutie o pobyte, osoba, ktorá má rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu a ktorá chce natrvalo premiestniť toto dieťa zo Spojeného kráľovstva, si na to musí vždy vyžiadať súhlas druhého rodiča alebo povolenie súdu. V opačnom prípade na ňu bude podané trestné oznámenie v súvislosti s únosom dieťaťa.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V odpovedi na otázku 1 sa uvádzajú ustanovenia týkajúce sa zákonného premiestnenia dieťaťa zo Spojeného kráľovstva na obdobie kratšie ako jeden mesiac. Osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o pobyte dieťaťa, môže vziať dieťa do zahraničia na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom nepotrebuje súhlas druhého rodiča na to, aby mohla vziať dieťa na prázdniny.

Posledná aktualizácia: 10/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.