Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Za riešenie otázok mimoriadneho významu nesú zodpovednosť obaja rodičia [články 1901, 1902, 1911 a 1912 Občianskeho zákonníka (Código Civil)].

Keď sa rodičia rozídu (rozvod alebo rozluka), obaja ostávajú zodpovední za otázky mimoriadneho významu (článok 1906 ods. 1 Občianskeho zákonníka), pokiaľ súd na základe odôvodneného rozhodnutia nerozhodne, že zodpovednosť by mal niesť len jeden rodič, alebo keď sa spoločný výkon rodičovských práv a povinností nepovažuje za najlepší záujem dieťaťa (článok 1906 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Neexistuje nijaké konkrétne vymedzenie pojmu „otázky mimoriadneho významu“. Tento pojem označuje ohraničenú skupinu aspektov života dieťaťa alebo závažné a nezvyčajné existenčné otázky týkajúce sa základných práv dieťaťa.

Miesto alebo výber miesta, kde sa bude sústrediť život dieťaťa, čiže inými slovami výber toho, kde bude dieťa žiť, je takouto otázkou mimoriadneho významu. Obaja rodičia nesú zodpovednosť za toto rozhodnutie. V prípade, ak sa rodičia v tejto otázke nezhodnú, miesto pobytu dieťaťa stanoví súd (článok 1906 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

Jeden rodič teda môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča len vtedy, keď disponuje výhradnými rodičovskými právami a povinnosťami alebo keď miesto pobytu dieťaťa stanovil alebo zmenil súd, čím umožnil premiestnenie dieťaťa do iného štátu.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas sa vyžaduje vždy, keď obaja rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti, čo podľa článku 1906 ods. 1 Občianskeho zákonníka v súčasnosti predstavuje všeobecné pravidlo.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak jeden z rodičov nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu a obaja rodičia disponujú rodičovskými právami a povinnosťami, takéto premiestnenie dieťaťa do iného štátu sa môže uskutočniť len na základe súdneho rozhodnutia (článok 1906 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

V takom prípade je potrebné vec predložiť súdu alebo obvodu súdu s miestnou príslušnosťou a s právomocou rozhodovať vo veciach týkajúcich sa rodín a maloletých osôb (pozri články 122 až 125 zákona č. 62/2013 o organizácii súdnictva); konanie bude mať formu stanovenú v predpisoch, ktorými sa upravuje občianskoprávne konanie týkajúce sa opatrovníctva schválené zákonom č. 141/2015 (pozri články 3, 9 a 67 uvedeného zákona).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom

V právnej teórii a judikatúre sa dočasné premiestnenie na prázdniny alebo rekreáciu nepovažovalo za otázku mimoriadneho významu, v prípade ktorej pri premiestnení dieťaťa nebolo potrebné zmeniť miesto pobytu dieťaťa. Výnimky predstavuje premiestnenie do krajín s ozbrojeným konfliktom, do krajín, ktoré sú značne nebezpečné alebo do krajín postihnutých pandémiami, čím by sa ohrozilo zdravie a bezpečnosť dieťaťa.

Zdravotná starostlivosť sa však považuje za otázku mimoriadneho významu, pri ktorom sa vyžaduje súhlas oboch rodičov, a to v závislosti od predmetnej konkrétnej zdravotnej starostlivosti a nepriaznivého vplyvu, ktorý by táto starostlivosť mohla mať na základné práva dieťaťa. Jej súčasťou môže byť dôležité lekárske ošetrenie (chemoterapia, experimentálne terapie) alebo potreba sprevádzať dieťa, pretože dieťa nerozumie jazyku, ktorým hovoria zdravotnícki pracovníci, alebo pre zdravotníckych pracovníkov môže byť náročné alebo nemožné získať od dieťaťa presné informácie o symptómoch, v dôsledku čoho je potrebný preklad.

Ak si zdravotná starostlivosť takého významu vyžaduje dočasné premiestnenie dieťaťa a ak s ošetrením súhlasia obaja rodičia, rozširuje sa tento súhlas aj na premiestnenie dieťaťa.

Formuláre

Cudzinecký a hraničný úrad (SEF) má vzorové formuláre na premiestnenie maloletých osôb.

K dispozícii sú na týchto odkazoch.

Uplatniteľné právne predpisy

Pravidlá, ktorými sa upravuje občianskoprávne konanie týkajúce sa opatrovníctva

Občiansky zákonník

Zákon o organizácii súdneho systému

Poznámka:

Kontaktné miesto EJS pre občianske a obchodné veci, súdy a iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto texte. Hoci sú uvedené informácie pravidelne aktualizované, vždy sa treba opierať o platné právne texty a výklad judikatúry sa môže časom meniť.

Posledná aktualizácia: 08/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.