Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Za riešenie otázok mimoriadneho významu nesú zodpovednosť obaja rodičia (články 1901, 1902, 1911 a 1912 Občianskeho zákonníka).

Keď sa rodičia rozídu (rozvod alebo rozluka), obaja ostávajú zodpovední za otázky mimoriadneho významu (článok 1906 ods. 1 Občianskeho zákonníka), pokiaľ súd na základe odôvodneného rozhodnutia nerozhodne, že zodpovednosť by mal niesť len jeden rodič, alebo keď sa spoločný výkon rodičovských práv a povinností nepovažuje za najlepší záujem dieťaťa (článok 1906 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Neexistuje nijaké konkrétne vymedzenie pojmu „otázky mimoriadneho významu“. Tento pojem označuje ohraničenú skupinu aspektov života dieťaťa alebo závažné a nezvyčajné existenčné otázky týkajúce sa základných práv dieťaťa.

Miesto alebo výber miesta, kde sa bude sústrediť život dieťaťa, čiže inými slovami výber toho, kde bude dieťa žiť, je takouto otázkou mimoriadneho významu. Obaja rodičia nesú zodpovednosť za toto rozhodnutie. V prípade, ak sa rodičia v tejto otázke nezhodnú, miesto pobytu dieťaťa stanoví súd (článok 1906 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

Jeden rodič teda môže zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča len vtedy, keď disponuje výhradnými rodičovskými právami a povinnosťami alebo keď miesto pobytu dieťaťa stanovil alebo zmenil súd, čím umožnil premiestnenie dieťaťa do iného štátu.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas sa vyžaduje vždy, keď obaja rodičia vykonávajú rodičovské práva a povinnosti, čo podľa článku 1906 ods. 1 Občianskeho zákonníka v súčasnosti predstavuje všeobecné pravidlo.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak jeden z rodičov nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu a obaja rodičia disponujú rodičovskými právami a povinnosťami, takéto premiestnenie dieťaťa do iného štátu sa môže uskutočniť len na základe súdneho rozhodnutia (článok 1906 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V právnej teórii a judikatúre sa dočasné premiestnenie na prázdniny alebo rekreáciu nepovažovalo za otázku mimoriadneho významu, v prípade ktorej pri premiestnení dieťaťa nebolo potrebné zmeniť miesto pobytu dieťaťa. Výnimky predstavuje premiestnenie do krajín s ozbrojeným konfliktom, do krajín, ktoré sú značne nebezpečné alebo do krajín postihnutých pandémiami, čím by sa ohrozilo zdravie a bezpečnosť dieťaťa.

Dočasné premiestnenie na účely zdravotnej starostlivosti by sa však malo považovať za otázku mimoriadneho významu, pri ktorom sa vyžaduje súhlas oboch rodičov, a to v závislosti od predmetnej konkrétnej zdravotnej starostlivosti a nepriaznivého vplyvu, ktorý by táto starostlivosť mohla mať na základné práva dieťaťa. Jej súčasťou môže byť dôležité lekárske ošetrenie (chemoterapia, experimentálne terapie) alebo potreba sprevádzať dieťa, pretože dieťa nerozumie jazyku, ktorým hovoria zdravotnícki pracovníci, alebo pre zdravotníckych pracovníkov môže byť náročné alebo nemožné získať od dieťaťa presné informácie o symptómoch, v dôsledku čoho je potrebný preklad.

Formuláre

Cudzinecký a hraničný úrad (SEF) má vzorové formuláre na premiestnenie maloletých osôb. K dispozícii sú na týchto odkazoch:

https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Vzorový formulár (premiestnenie maloletej osoby, ktorá je portugalským štátnym príslušníkom):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Vzorový formulár (premiestnenie maloletej osoby, ktorá je maloletým cudzincom):

https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Posledná aktualizácia: 24/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.