Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Podľa článku 30 zákona č. 248/2005 o režimoch voľného pohybu rumunských občanov do zahraničia môže dieťa (ktoré je maloletou osobou a), ktoré je držiteľom samostatného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti a ktoré cestuje do zahraničia spoločne s jedným z rodičov, opustiť územie Rumunska bez potreby súhlasu druhého rodiča za predpokladu, že sprevádzajúci rodič poskytne dôkaz, že dieťa mu bolo zverené na základe konečného a neodvolateľného rozsudku súdu (definitivă şi irevocabilă) alebo že rodičovské práva a povinnosti vykonáva samostatne na základe konečného a neodvolateľného rozsudku súdu (alebo na základe konečného rozsudku súdu v prípade konaní, ktoré sa začali po 15. februári 2013 vrátane).

Vyhlásenie rodiča, ktorého rodičovské práva boli zrušené, alebo rodiča, ktorý bol podľa práva zákonne vyhlásený za nezvestného, nie je potrebné predkladať, ak sprevádzajúci rodič poskytne dôkaz o tejto skutočnosti.

Pohraničná polícia umožňuje maloletým osobám so sprievodom vycestovať z Rumunska, ak sprevádzajúci rodič odôvodní potrebu vycestovať do zahraničia skutočnosťou, že maloleté dieťa cestuje za lekárskym ošetrením, ktoré na území Rumunska nie je dostupné, bez ktorého by došlo k vážnemu ohrozeniu života alebo zdravia maloletého dieťaťa, ak predloží súvisiace doplňujúce dokumenty, ktoré vydali alebo potvrdili rumunské zdravotnícke orgány a v ktorých sa uvádza dĺžka pobytu a štát alebo štáty, kde sa má lekárske ošetrenie poskytnúť, a to aj vtedy, keď nebol vydaný súhlas oboch rodičov, druhého rodiča, pozostalého rodiča alebo právneho zástupcu. Pohraničná polícia podobne umožňuje maloletým osobám so sprievodom vycestovať z Rumunska, ak sprevádzajúci rodič poskytne dôkaz, že maloleté dieťa cestuje za štúdiom alebo na oficiálnu súťaž, tým, že ukáže príslušné dokumenty, v ktorých sa uvádza dĺžka pobytu a štát alebo štáty, kde má prebiehať toto štúdium alebo kde sa majú uskutočniť súťaže, a to aj vtedy, keď súhlas vydal len jeden z rodičov.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas druhého rodiča sa vyžaduje na premiestnenie dieťaťa do iného členského štátu, ak rodičovské práva a povinnosti vykonávajú spoločne obaja rodičia.

Rodičia teda vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne a rovnako bez ohľadu na to, či boli rodičia manželmi, keď sa dieťa narodilo.

V prípade rozvodu majú rodičia spoločný výkon rodičovských práv a povinností, pokiaľ súd nerozhodol inak. Súd môže rozhodnúť, že na základe existencie presvedčivých dôvodov a vzhľadom na záujem dieťaťa by rodičovské práva a povinnosti mal vykonávať len jeden z rodičov.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Vždy, keď medzi rodičmi vznikne spor, pokiaľ ide o výkon ich práv alebo o plnenie ich rodičovských povinností, súd vykonávajúci dohľad rozhodne v záujme dieťaťa na základe vypočutia rodičov a s ohľadom na správu psychológa a sociálneho pracovníka. Súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia tak môže nahradiť rozsudok súdu.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

V zákone č. 248/2005 o režimoch voľného pohybu rumunských občanov do zahraničia sa nerozlišuje medzi dočasným a trvalým premiestnením. Neexistuje nijaký štandardizovaný formulár súhlasu rodiča pre premiestnenie maloletého dieťaťa v sprievode druhého rodiča. V zákone sa stanovuje, že vo vyhlásení sa musí uviesť súhlas rodiča s cestou do príslušnej cieľovej krajiny alebo krajín a s dĺžkou vycestovania.

Ak dieťa opustí územie Rumunska s osobou, ktorá nie je jeho rodič, musí sa predložiť vyhlásenie, ktoré musí obsahovať súhlas oboch rodičov s touto cestou dieťaťa do cieľovej krajiny alebo krajín, s dĺžkou vycestovania, a musí obsahovať aj údaje o sprevádzajúcej osobe. Vo vyhlásení sa musí uviesť aj účel cesty, trasa do cieľovej krajiny, vyhlásenie o tom, či maloleté dieťa ostane v cieľovej krajine, pričom v tomto prípade sa vo vyhlásení musí uviesť aj osoba, ktorej bude maloleté dieťa zverené, a to, či sa dieťa bude vracať spoločne so sprevádzajúcou osobou, ktorej údaje sa tiež musia uviesť, pokiaľ sa dieťa bude vracať s inou osobou, než s ktorou odišlo z Rumunska. Štandardizovaný formulár súhlasu rodiča pre maloleté dieťa opúšťajúce krajinu v sprievode iného dospelého sa uvádza ďalej.

Uvedené vyhlásenia sa musia vyhotoviť v dvoch origináloch a v Rumunsku ich musí overiť notár a v zahraničí diplomatická misia alebo konzulárny úrad Rumunska alebo v prípade, že boli tieto vyhlásenia vyhotovené pred zahraničnými orgánmi, musia spĺňať požiadavky na legalizáciu podľa zákona či sa k nim musí pripojiť apostila v súlade s Haagskym dohovorom z 5. októbra 1961 o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Originál vyhlásenia si ponechá sprevádzajúca osoba a druhý originál sa pripojí k cestovnému pasu maloletého dieťaťa.

Príslušné súbory

Formulár súhlasu rodičov pre maloleté dieťa opúšťajúce krajinu v sprievode iného dospelého. PDF (23 Kb) ro

Posledná aktualizácia: 03/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.