Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Podľa článku 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 248/2005 o voľnom pohybe rumunských občanov do zahraničia maloletá osoba, ktorá je držiteľom samostatného cestovného dokladu alebo v náležitých prípadoch preukazu totožnosti (klasického alebo elektronického preukazu totožnosti) a ktorá cestuje do zahraničia s jedným z rodičov, môže opustiť Rumunsko, pričom sa nepožaduje vyhlásenie o súhlase druhého rodiča za predpokladu, že sprevádzajúci rodič preukáže, že dieťa mu bolo zverené na základe konečného a neodvolateľného rozsudku súdu alebo že je výlučným vykonávateľom rodičovských práv a povinností na základe konečného a/alebo neodvolateľného rozsudku súdu v prípadoch, ktoré sa začali 15. februára 2013.

Vyhlásenie o súhlase sa nepožaduje ani v prípade, keď boli druhému rodičovi odňaté rodičovské práva, prípadne keď bol v súlade s právom vyhlásený za nezvestného, ak sprevádzajúci rodič predloží príslušný dôkaz.

Podobne podľa článku 30 ods. 6 prvej zarážky zákona č. 248/2005 vyhlásenie druhého rodiča, oboch rodičov alebo podľa okolností rodiča, ktorému bola zverená maloletá osoba, rodiča, ktorý je výlučným vykonávateľom rodičovských práv a povinností, pozostalého rodiča alebo jeho právneho zástupcu, v ktorom vyjadruje súhlas s tým, že dieťa opustí Rumunsko, nie je potrebné, keď rumunská maloletá osoba s domicilom alebo pobytom v cieľovej krajine do tejto krajiny cestuje so sprievodom, ako sa vymedzuje v zákone č. 248/2005.

Pohraničná polícia umožní maloletým osobám so sprievodom opustiť Rumunsko, ak sprevádzajúci rodič odôvodní potrebu vycestovať do zahraničia skutočnosťou, že maloleté dieťa cestuje za lekárskym ošetrením, ktoré v Rumunsku nie je dostupné, pričom bez tohto ošetrenia by došlo k vážnemu ohrozeniu jeho života alebo zdravia, za predpokladu, že sprevádzajúci rodič predloží príslušný dôkaz vydaný alebo potvrdený rumunskými zdravotníckymi orgánmi s uvedením dĺžky pobytu a štátu alebo štátov, v ktorých sa má lekárske ošetrenie poskytnúť, a to aj vtedy, keď nebol vydaný súhlas oboch rodičov, druhého rodiča, pozostalého rodiča alebo právneho zástupcu. Pohraničná polícia podobne umožní maloletým osobám so sprievodom vycestovať z Rumunska, ak sprevádzajúci rodič poskytne dôkaz, že maloleté dieťa cestuje za štúdiom alebo na oficiálne súťaže, a to tak, že predloží príslušné dokumenty, v ktorých sa uvádza dĺžka pobytu a štát alebo štáty, v ktorých majú prebiehať tieto štúdiá alebo v ktorých sa majú uskutočniť súťaže, a to aj vtedy, keď súhlas vydal len jeden z rodičov.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Súhlas druhého rodiča sa vyžaduje na premiestnenie dieťaťa do iného členského štátu, ak rodičovské práva a povinnosti vykonávajú spoločne obaja rodičia.

Rodičia teda vykonávajú rodičovské práva a povinnosti spoločne a rovnako bez ohľadu na to, či sa maloletá osoba narodila v manželskom zväzku alebo mimo manželského zväzku (článok 503 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

V prípade zániku manželstva rozvodom obaja rodičia spoločne vykonávajú rodičovské práva a povinnosti, pokiaľ súd nerozhodne inak. V prípade existencie oprávnených dôvodov a so zreteľom na záujem dieťaťa súd rozhodne, že rodičovské práva a povinnosti bude vykonávať len jeden z rodičov (článok 397 a článok 398 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

V súlade s článkom 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 248/2005 na účely vycestovania rumunskej maloletej osoby z krajiny sprevádzajúci rodič musí orgánom pohraničnej polície predložiť vyhlásenie o súhlase druhého rodiča s vycestovaním maloletej osoby do zahraničia na obdobie nepresahujúce tri roky od dátumu vyhotovenia tohto vyhlásenia.

Vyhlásenie musí byť overené notárom v Rumunsku a v zahraničí ho musia overiť rumunské diplomatické misie alebo konzulárne úrady. Alternatívne v prípade predloženia vyhlásenia zahraničným orgánom musí toto vyhlásenie spĺňať podmienky superlegalizácie stanovené právnymi predpismi, prípadne treba požiadať o apostilu v súlade s Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, ktorý bol prijatý v Haagu 5. októbra 1961, s výnimkou listín pochádzajúcich zo štátu, s ktorým Rumunsko uzavrelo zmluvy, dohovory alebo dohody týkajúce sa právnej pomoci v občianskoprávnych alebo rodinných veciach, pričom sa v nich stanovuje výnimka zo superlegalizácie. Vyhlásenie sa musí stranám vydať v dvoch rovnopisoch, jeden si uschová sprevádzajúca osoba a druhý sa priloží k cestovnému pasu maloletej osoby.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

V prípade nezhody rodičov, pokiaľ ide o výkon práv alebo o plnenie rodičovských povinností, rodinný súd po vypočutí rodičov a s prihliadnutím na závery správy týkajúcej sa psychosociálneho prešetrovania rozhodne v súlade so záujmom dieťaťa (článok 486 Občianskeho zákonníka). Súhlas druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia preto možno nahradiť rozsudkom súdu.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Súhlas druhého rodiča sa vyžaduje, ak účelom cesty do zahraničia s dieťaťom je zmena miesta pobytu dieťaťa, pokiaľ rodič, ktorý sa chce presťahovať, nie je výlučným vykonávateľom rodičovských práv a povinností.

V Občianskom zákonníku sa teda stanovuje, že v prípade dosahu na výkon rodičovských práv a povinností zmenu pobytu dieťaťa spolu s rodičom, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, možno uskutočniť, len ak s tým vopred súhlasí druhý rodič. V prípade nezhody rodičov rozhodne rodinný súd (článok 497 Občianskeho zákonníka).

V zákone č. 248/2005 sa nerozlišuje medzi dočasným a trvalým premiestnením do zahraničia.

V súlade s článkom 34 rozhodnutia vlády č. 94/2006, ktorým sa schvaľujú vykonávacie ustanovenia zákona č. 248/2005, vzor vyhlásení potrebných na vycestovanie maloletej osoby z krajiny sa stanoví v ustanovení generálneho inšpektora generálneho inšpektorátu pohraničnej polície.

Znenie zákona č. 248/2005 je k dispozícii tu.

Príslušné súbory

Vzorový formulár vyhlásenia o súhlase rodičov s vycestovaním maloletého dieťaťa z krajiny v sprievode druhého rodiča PDF (100 Kb) ro

Vzorový formulár vyhlásenia o súhlase rodičov s vycestovaním maloletého dieťaťa z krajiny v sprievode iného dospelého PDF (194 Kb) ro

Posledná aktualizácia: 14/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.