Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Rodič môže legálne premiestniť dieťa do inej krajiny bez súhlasu druhého rodiča, keď tomuto druhému rodičovi bolo odňaté rodičovské právo alebo zmluvná spôsobilosť. Ak bolo jednému rodičovi odňaté rodičovské právo alebo zmluvná spôsobilosť, rodičovské právo náleží výlučne druhému rodičovi (článok 115 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Vždy sa vyžaduje súhlas druhého rodiča s premiestnením dieťaťa do inej krajiny s výnimkou prípadov, keď rodičovské právo náleží výlučne prvému rodičovi.

Podľa zákona o manželstve a rodinných vzťahoch rodičovské právo náleží spoločne otcovi a matke (tretí odsek článku 4).

Rodičia vykonávajú svoje rodičovské právo na základe spoločného súhlasu v súlade so záujmami dieťaťa (prvý odsek článku 113 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch). Výkon rodičovského práva zahŕňa rozhodnutie o tom, v ktorej krajine bude mať dieťa pobyt.

Ak rodičia nežijú spolu a nemajú obaja na starosti starostlivosť o dieťa a jeho výchovu, o otázkach, ktoré majú významný vplyv na vývoj dieťaťa, rozhodujú obaja na základe spoločného súhlasu v súlade so záujmami dieťaťa (druhý odsek článku 113 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch). Medzi tieto otázky patrí aj premiestnenie dieťaťa do inej krajiny.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak rodičia nedospejú k dohode o výkone rodičovského práva, pomôže im v tom centrum pre sociálnu prácu. Centrum pre sociálnu prácu takisto pomáha rodičom dospieť k dohode vtedy, keď nie sú schopní dospieť k dohode o otázkach, ktoré majú významný vplyv na vývoj dieťaťa, a keď nežijú spolu a nemajú obaja na starosti starostlivosť o dieťa a jeho výchovu.

Ak sa rodičia ani s pomocou centra pre sociálnu prácu nedohodnú na otázkach, ktoré majú významný vplyv na vývoj dieťaťa, súd o veci rozhodne v nesporovom konaní na návrh jedného z rodičov alebo oboch rodičov. Prílohou návrhu musí byť dôkaz od príslušného centra pre sociálnu prácu o tom, že rodičia sa s jeho pomocou pokúsili dosiahnuť dohodu o výkone rodičovského práva. Súd musí pred vydaním rozhodnutia požiadať centrum pre sociálnu prácu o stanovisko v súvislosti so záujmami dieťaťa. Súd vezme do úvahy aj názor dieťaťa, ak ho dieťa vyjadrí samo alebo prostredníctvom osoby, ktorej dôveruje a ktorú si samo vybralo, a za predpokladu, že dieťa je schopné pochopiť význam a dôsledky svojho názoru.

Uvedené ustanovenie pochádza z článku 113 zákona o manželstve a rodinných vzťahoch.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Ak sa v súvislosti s dočasným premiestnením dieťaťa objaví problém, ktorý má významný vplyv na vývoj dieťaťa, pre dočasné premiestnenie platia rovnaké pravidlá ako pre premiestnenie na dlhšie obdobie.

Posledná aktualizácia: 05/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.