Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak majú rodičia výlučné rodičovské práva a povinnosti, to znamená práva a povinnosti rodičov vo vzťahu k ich nezaopatreným deťom. V prípade rozpadu vzťahu je toto úplne nezávislé od práva starostlivosti a práva styku s dieťaťom.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ak majú rodičia spoločné rodičovské práva a povinnosti bez ohľadu na to, ktorý z rodičov má právo styku s dieťaťom a ktorý má právo starostlivosti.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak je potrebný súhlas druhého rodiča, ale nedôjde k dohode a rodič odmietne tento súhlas udeliť, musí premiestnenie schváliť súdny orgán.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Pravidlá o dočasnom premiestnení dieťaťa nie sú tie isté ako v prípade trvalého premiestnenia. Pokiaľ ide o premiestnenie dieťaťa z dôvodu bežnej zdravotnej starostlivosti, dovolenky alebo podobne, rozhoduje o tom rodič, s ktorým dieťa v tom čase je, bez ohľadu na to, či má právo starostlivosti o dieťa alebo právo styku, pričom je nutné dodržať lehotu styku alebo návštevy dieťaťa u každého z rodičov. Len dôležité rozhodnutia týkajúce sa života dieťaťa, ako je napríklad trvalé premiestnenie, musia schváliť nositelia rodičovských práv a povinností.

Posledná aktualizácia: 04/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.