Legálne presťahovanie sa s deťmi/Legálne usadenie sa s deťmi v zahraničí

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Za akých okolností môže rodič zákonne premiestniť dieťa do iného štátu bez súhlasu druhého rodiča?

Ak má dieťa dvoch poručníkov, v osobných veciach dieťaťa je základným predpokladom ich spoločné rozhodnutie, a to pokiaľ ide o kratšie cesty do zahraničia aj trvalé presťahovanie. Ak dieťa žije iba s jedným z dvoch poručníkov, právo rozhodnúť o tom, kde sa bude dieťa zdržiavať vo svojom voľnom čase, k čomu patria aj krátke cesty do zahraničia, má rodič, s ktorým dieťa žije, ak sa tým neporušuje právo dieťaťa na kontakt s druhým poručníkom.

Rodič, ktorý je výhradným poručníkom, má právo vziať so sebou dieťa na cesty do zahraničia alebo sa s ním trvalo do zahraničia presťahovať aj bez súhlasu druhého rodiča. Ak má však dieťa nárok na kontakt s druhým rodičom, rodič, ktorý je poručníkom dieťaťa, musí túto skutočnosť zohľadňovať. Druhý rodič, s ktorým má dieťa právo na kontakt, môže požiadať o nútený výkon rozhodnutia o udržiavaní kontaktov v novej krajine pobytu dieťaťa, ak je to možné podľa pravidiel novej krajiny pobytu. Tento druhý rodič môže požiadať o kontakt s dieťaťom aj na základe Haagskeho dohovoru z roku 1980, ak sa dohovor na krajinu pobytu dieťaťa vzťahuje. Ak výhradný poručník neuposlúchne rozhodnutie o kontakte s dieťaťom, a teda nevyhovie potrebe úzkeho a dobrého kontaktu dieťaťa s oboma rodičmi, má to zvyčajne vplyv na budúce posudzovanie sporov vo veci opatrovníctva švédskym súdom. Rodičia tak majú spoločnú zodpovednosť zabezpečiť dobré fungovanie kontaktu s dieťaťom.

2 Za akých okolností je nutný súhlas druhého rodiča na premiestnenie dieťaťa do iného štátu?

Ako vidno z odpovede na otázku č. 1, obaja rodičia, ktorí sú poručníkmi dieťaťa, môžu prijímať spoločné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa dieťaťa, a to vrátane jeho pobytu v zahraničí. Z odpovede na otázku č. 1 vyplýva, že aj vtedy, keď je poručníkom iba jeden rodič, existujú určité situácie, v ktorých by mal poručník aj počas kratších ciest do zahraničia alebo trvalého pobytu dieťaťa v zahraničí zabezpečiť právo dieťaťa na kontakt s druhým rodičom. Nezákonné odvedenie dieťaťa sa podľa švédskeho práva môže považovať za trestný čin.

3 Ak druhý rodič nesúhlasí s premiestnením dieťaťa do iného štátu, hoci je to nutné, ako možno dieťa zákonne premiestniť do iného štátu?

Ak má poručník spoločné opatrovníctvo dieťaťa spolu s druhým rodičom, poručník môže v určitých situáciách prijať rozhodnutie týkajúce sa opatrovníctva dieťaťa sám. Táto možnosť je podmienená tým, že druhý poručník nemôže byť z dôvodu neprítomnosti, choroby alebo inej príčiny zapojený do prijímania rozhodnutí, ktoré sa nedajú jednoducho odložiť. Takýmto spôsobom sa nemôžu prijímať rozhodnutia, ktoré majú pre budúcnosť dieťaťa veľký význam, ak sa to nevyžaduje v najlepšom záujme dieťaťa. Ak je to potrebné v najlepšom záujme dieťaťa, o psychiatrickej alebo psychologickej liečbe môže rozhodnúť aj výbor pre sociálne záležitosti miestneho orgánu, a to aj vtedy, ak s tým súhlasí iba jeden z poručníkov.

4 Uplatňujú sa na dočasné premiestnenie (napr. v prípade prázdnin, zdravotnej starostlivosti) a na stále premiestnenie rovnaké podmienky? Ak je to možné, priložte prosím príslušné formuláre so súhlasom.

Rovnaké ustanovenia sa vzťahujú aj na rodiča, ktorý je výhradným poručníkom. Ak dieťa žije iba s jedným z dvoch poručníkov, rodič, s ktorým dieťa žije, má právo rozhodnúť o tom, kde sa bude dieťa zdržiavať vo svojom voľnom čase, aj pokiaľ ide o krátke cesty do zahraničia (pozri odpoveď na otázku č. 1). Poručník, ktorý má spoločné opatrovníctvo dieťaťa s druhým rodičom, môže na základe rozhodnutia výboru pre sociálne záležitosti miestneho orgánu vziať so sebou dieťa do zahraničia na psychiatrickú alebo psychologickú liečbu aj bez súhlasu druhého rodiča (pozri odpoveď na otázku č. 3).

Posledná aktualizácia: 05/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.