Zakonita selitev v tujino z otroki

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

V skladu z belgijsko zakonodajo pravica do spremembe kraja prebivanja mladoletne osebe spada v okvir roditeljske pravice. Zato lahko samo imetnik(-a) roditeljske pravice v zvezi z otrokom spremeni(-ta) njegov kraj prebivanja.

Načeloma starša ne glede na svoj položaj, če živita skupaj ali ne, skupaj izvršujeta roditeljsko pravico v korist otroka (glej člena 373 in 374 civilnega zakonika).

Vendar je v primeru prenehanja življenjske skupnosti staršev mogoče po sodni poti zahtevati odstopanje od načela skupnega izvrševanja roditeljske pravice. Tako se izvrševanje roditeljske pravice, dodeljeno enemu od staršev na podlagi sodne odločbe, šteje za izključno. Izključno izvrševanje roditeljske pravice lahko pomeni, da se staršu, ki je imetnik te pravice, dodelijo vse posebne pravice v zvezi z roditeljsko pravico, vključno z izbiro kraja prebivanja otroka; otrok je torej lahko odpeljan v drugo državo brez soglasja drugega starša. Vendar se lahko v takem primeru staršu, ki ne izvršuje roditeljske pravice skupaj z drugim staršem, vseeno dodeli pravica do stikov z otrokom. Sodišče pa lahko izključno izvrševanje roditeljske pravice prilagodi tako, da za nekatere odločitve v zvezi z otrokom določi izjeme, za katere je potrebno soglasje drugega starša. Ena od takih odločitev, ki se morajo v okviru izključnega izvrševanja roditeljske pravice enega od staršev sprejeti skupaj, je izbira kraja prebivanja otroka.

Poleg tega je treba opozoriti, da v primeru, ko je v zvezi z otrokom sprejeta zaščitna odločba, ki vključuje spremembo pogojev izvrševanja roditeljske pravice, ta odločba prevlada. Tako se lahko zgodi, da nobenemu od staršev ni dovoljeno odpeljati otroka v drugo državo.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Kadar roditeljsko pravico skupaj izvršujeta oba starša, se za spremembo kraja prebivanja skupnega otroka zahteva soglasje obeh staršev.

Kadar roditeljsko pravico izvršuje izključno eden od staršev, pri čemer pa velja izjema za nekatere odločitve, kot je izbira kraja prebivanja otroka, se zahteva soglasje drugega starša. Kljub temu v razmerju do dobrovernih tretjih oseb obstaja domneva, da je soglasje staršev podano.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če se imetnika roditeljske pravice ne sporazumeta glede kraja prebivanja skupnega otroka, krajevno pristojno sodišče odloči, ali se dovoli ali ne premestitev otroka v drugo državo.

Na pristojno sodišče se lahko vnaprej obrne starš, ki skupaj z drugim staršem izvršuje roditeljsko pravico, če pričakuje odločitev, s katero ne soglaša. Starš, ki skupaj z drugim staršem izvršuje roditeljsko pravico, se lahko na sodišče obrne tudi naknadno, če želi izpodbijati odločitev, ki jo je že sprejel drugi starš.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Kadar je izvrševanje roditeljske pravice dodeljeno samo enemu od staršev, lahko otroka začasno odpelje v drugo državo na počitnice samo starš, ki je imetnik roditeljske pravice.

Starš, ki ne izvršuje roditeljske pravice v zvezi z otrokom, vendar ima pravico do stikov z njim, lahko otroka odpelje v tujino samo s predhodnim pisnim soglasjem imetnika roditeljske pravice ali izrecnim dovoljenjem pristojnega sodišča.

Kadar je izvrševanje roditeljske pravice skupno in vprašanje nastanitve otroka ni urejeno z odločbo, lahko vsak od staršev z otrokom odpotuje v tujino. Vendar pa ni mogoče spremeniti kraja prebivanja otroka.

Nazadnje, kadar so pogoji nastanitve otroka urejeni s sodno odločbo, lahko vsak od staršev odpotuje z otrokom izključno v času, ko je otrok nastanjen pri njem, razen če je sodišče to izrecno prepovedalo.

V obeh primerih je morda pametno, da si starš, ki odpotuje z otrokom, priskrbi dovoljenje za potovanje, ki ga podpiše drugi starš, in se tako izogne morebitnim težavam.

Zadnja posodobitev: 10/01/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.