Zakonita selitev v tujino z otroki

Bolgarija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Kadar starša uveljavljata pravico do varstva in vzgoje skupaj in ločeno, se morata skupaj odločiti o premestitvi otroka v drugo državo.

Če starša ne živita skupaj, se lahko dogovorita o kraju stalnega prebivališča, skrbništvu in stiku z otrokom ter se za potrditev njunega dogovora obrneta na okrajno sodišče, ki je pristojno za otrokov trenutni naslov.

Kadar se starša ne moreta dogovoriti, spor rešuje okrajno sodišče, pristojno za otrokov trenutni naslov, ki odloči o otrokovem stalnem prebivališču, uveljavljanju pravic do varstva in vzgoje ter o stikih z otrokom.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Ne glede na to, ali starša skupaj uveljavljata pravico do varstva in vzgoje ali je sodišče odobrilo dogovor ali izdalo odločbo, s katero je te pravice dodelilo samo enemu od staršev in odločilo, da je stalno prebivališče otroka na naslovu stalnega prebivališča tega starša, se za premestitev otroka z ozemlja Bolgarije zahteva privolitev starša, ki ne uveljavlja pravic do varstva in vzgoje. Ta privolitev mora biti pisna z overjenim podpisom zadevnega starša (točka 9 člena 76 bolgarskega zakona o osebnih dokumentih (Zakon za bulgarskite lichni dokumenti)).

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če starša ne dosežeta dogovora glede premestitve otroka v drugo državo, se spor reši po postopku iz člena 127a družinskega zakonika (Semeen kodeks) (SK), če pa se ne strinjata glede stalnega prebivališča otroka, se uporabi postopek iz člena 127(2) ali člena 59 SK.

Če namesto privolitve starša v izdajo potnega lista in premestitev otroka v drugo državo (ne glede na trajanje potovanja) o tem odloča sodišče, mora za to obstajati posebej zaščiten interes otroka ob preselitvi v drugo državo, pri tem pa se zahteva tudi, da se takšna premestitev dovoli za določeno obdobje, v določeno državo ali države v določljivem razponu (npr. države članice Evropske unije) ali za neomejeno število potovanj v določenem časovnem obdobju ter v določene države.

V skladu z zavezujočo razlago zakona, navedeno v Razlagalnem sklepu št. 1/2016 z dne 3. julija 2017 v razlagalni zadevi št. 1 o zadevi Generalne skupščine civilnega kolegija vrhovnega kasacijskega sodišča za leto 2016, sodišče ne more dokončno nadomestiti soglasja starša in dovoliti potovanja za nedoločen čas in na neomejena ozemlja.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Bolgarski zakon o osebnih dokumentih zahteva soglasje starša, ki otroka na potovanju ne spremlja, v obliki overjene izjave, in to ne glede na okoliščine premestitve otroka v drugo državo.

Takšna premestitev je lahko začasna, po kateri se otrok vrne v Bolgarijo, ne da bi se njegovo stalno prebivališče preneslo v drugo državo. Kadar otrok potuje v tujino zaradi ekskurzije, počitnic, obiska sorodnikov, študijskih, kulturnih ali športnih dogodkov, tekmovanj, zdravstvene oskrbe itd. in stranki ne dosežeta dogovora, sodišče presodi o razlogu za zahtevek. Če ni razloga za domnevo, da je otrok izpostavljen specifičnemu in resničnemu tveganju, sodišče določi okoliščine dovoljenja. V primerih otrokove začasne premestitve v drugo državo je malo verjetno, da bi bila otrokova pravica do potovanja v nasprotju s pravico starša do stikov. Če pa pride do takega nasprotja, naj bi prizadeti starš dopustil takšno začasno omejevanje njegovih pravic, če je potovanje v otrokovem najboljšem interesu.

Namen premestitve je lahko tudi premestitev otrokovega stalnega prebivališča v drugo državo. Sodišče pri obravnavi zadev v zvezi s premestitvijo otroka v drugo državo in v skladu s tem pri izdaji zahtevanih osebnih dokumentov ne sme omogočiti, da njegovo dovoljenje za premestitev vključuje premestitev stalnega prebivališča otroka, razen če je zahtevku za dovoljenje priložen zahtevek za premestitev otrokovega stalnega prebivališča. Določitev kraja stalnega prebivališča otroka odraža najboljše interese otroka glede vključevanja v družinsko in socialno okolje ter predpostavlja trajnost prebivanja.

Zadnja posodobitev: 22/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.