Zakonita selitev v tujino z otroki

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Na splošno imata starša skupno roditeljsko pravico, kar pomeni, da oba starša izvršujeta roditeljsko pravico skupno in sporazumno v skladu z otrokovo koristjo. Pomembno načelo je, da sta starša pri izvrševanju roditeljske pravice enakopravna, tj. imata enake pravice in obveznosti v razmerju do svojih otrok. Roditeljska pravica vključuje pravico odločanja o prebivališču otroka, vključno z možnostjo potovanja otroka v tujino.

Če imata starša skupno roditeljsko pravico, imata oba enako pravico odločanja o premestitvi otroka v drugo državo. Zato na splošno velja, da se otrok ne sme premestiti v tujino brez soglasja drugega starša.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Če imata starša skupno roditeljsko pravico, velja splošno načelo, da je soglasje drugega starša vedno potrebno.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če se starša pri izvrševanju skupne roditeljske pravice ne sporazumeta o vprašanju, ki je pomembno za otroka, kar lahko vključuje tudi premestitev otroka v drugo državo, če je to potrebno, lahko sodišče enemu od staršev dodeli pravico odločanja o tem vprašanju.

Torej, če eden od staršev ne da soglasja za premestitev otroka v drugo državo, čeprav je to potrebno, lahko drugi od staršev pri sodišču zaprosi za dovoljenje, da lahko v posameznem primeru sprejme samostojno odločitev o premestitvi otroka v drugo državo. Sodišče lahko staršu, ki mu je bila dodeljena pravica odločanja v posameznem primeru, naloži dodatne obveznosti.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Če imata starša skupno roditeljsko pravico, se uporabljajo ista pravila, ne glede na trajanje ali razlog za odločitev o prebivališču otroka. Do prenehanja skupne roditeljske pravice ali dokler sodišče enemu od staršev ne dodeli pravice odločanja o otrokovem prebivališču, imata oba starša enako pravico odločanja o začasni ali trajni premestitvi otroka v drugo državo.

Zadnja posodobitev: 22/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.