Zakonita selitev v tujino z otroki

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Otrokovi skrbniki in sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na otroka, so urejeni z zakonom o pravici do varstva in vzgoje otroka in pravici do stikov z otrokom (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

Če ima samo eden od staršev pravico do varstva in vzgoje otroka, ta starš odloča o vprašanjih, ki se nanašajo na otroka, vključno s tem, kje otrok živi, in lahko zato v bistvu premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša.

Če imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, sta skupno odgovorna za dolžnosti, povezane s pravico do varstva in vzgoje otroka, in skupaj sprejemata odločitve glede otroka.

Če imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, lahko sodišče odloči o razdelitvi odgovornosti med njima. Z drugimi besedami, sodišče lahko izda odločbo, s katero pooblastilo za sprejemanje odločitev v zvezi s posebnimi dolžnostmi s področja varstva in vzgoje otroka podeli samo enemu od staršev. Sodišče lahko v odločbi o pravici do varstva in vzgoje otroka odredi, da lahko samo eden od staršev odloča o tem, kje otrok živi.

Če je sodišče v svoji odločbi odredilo, da lahko samo en skrbnik izvršuje pooblastilo za odločanje o tem, kje otrok živi, lahko ta skrbnik otroka premesti v drugo državo brez soglasja drugega starša.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Če imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, načeloma nobeden od njiju ne sme otroka premestiti v drugo državo brez soglasja drugega starša.

Glej tudi odgovor na prejšnje vprašanje.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če eden od staršev ne da soglasja za premestitev otroka v drugo državo, se lahko zadeva predloži sodišču v odločanje.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Na Finskem ni niti posebnih pravil o začasni premestitvi, npr. za počitnice, niti obrazcev za soglasje.

Odločba sodišča v zvezi s pravico do stikov z otrokom lahko vsebuje določbe glede tega, ali lahko starš med takim stikom potuje z otrokom v tujino.

Zadnja posodobitev: 19/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.