Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Zakonita selitev v tujino z otroki

Gibraltar
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Oddelek 30 zakona o otrocih iz leta 2009 (Children Act 1990) omogoča osebi z odločbo o prebivališču v zvezi z otrokom, da zadevnega otroka premesti iz Gibraltarja za obdobje, ki je krajše od enega meseca.

Kadar ni veljavne odločbe o prebivališču, lahko starš, ki izključno sam izvaja starševsko skrb, zakonito premesti otroka iz Gibraltarja brez dovoljenja drugega starša. Vendar lahko drugi starš, ki ne izvaja starševske skrbi, premestitev otroka iz sodne pristojnosti prepreči tako, da na sodišču zaprosi za prepoved premestitve.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Oddelek 30 zakona o otrocih iz leta 2009 določa, da če v zvezi z otrokom obstaja veljavna odločba o prebivališču, zadevnega otroka nihče ne more premestiti iz Gibraltarja (razen za obdobje do enega meseca) brez pisnega soglasja vsake osebe, ki glede zadevnega otroka izvaja starševsko skrb, ali brez dovoljenja sodišča.

Poleg tega oddelek 184 kazenskega zakonika iz leta 2011 določa, da starš (in navedene druge osebe, kar vključuje osebo, ki je otrokov skrbnik, osebo, ki ima pravico starševske skrbi na podlagi veljavne odločbe o prebivališču, ali osebo, ki ima pravico do varstva in vzgoje) stori kaznivo dejanje (odvzem otroka), če otroka odpelje ali pošlje iz Gibraltarja brez ustreznega soglasja (tj. soglasja otrokove matere in očeta, če ta izvaja starševsko skrb – oziroma soglasje drugih zgoraj navedenih oseb).

Kadar ne obstaja odločba o prebivališču, vendar pa več kot ena oseba izvaja starševsko skrb, nobena oseba, ki izvaja starševsko skrb glede zadevnega otroka, ne sme premestiti otroka iz Gibraltarja brez soglasja ostalih oseb, ki izvajajo starševsko skrb, ali brez dovoljenja sodišča.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Starš, ki ima pravico starševske skrbi na podlagi odločbe o prebivališču in ki želi otroka trajno premestiti iz Gibraltarja, se lahko zakonito preseli z otrokom brez posredovanja sodišča, če ima pisno soglasje drugega starša oziroma druge osebe, ki izvaja starševsko odgovornost. Če taka oseba soglasje zavrne, je treba pri sodišču zaprositi za dovoljenje za trajno premestitev otroka iz Gibraltarja (oddelek 30 zakona o otrocih iz leta 2009).

Pri odločanju v zadevah glede mednarodne premestitve je korist otroka vedno najpomembnejši in odločilni dejavnik. Sodniki pred sprejetjem neodvisne odločitve upoštevajo vse informacije v zvezi s posameznim primerom, s katerimi razpolagajo. Predvsem si prizadevajo za odločitev, ki je v korist otroka.

Poleg tega, če ne obstaja odločba o prebivališču in če katera koli oseba, ki izvaja starševsko skrb, zavrne soglasje, mora oseba, ki izvaja starševsko skrb in ki želi zadevnega otroka trajno premestiti iz Gibraltarja, pri sodišču zaprositi za dovoljenje.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

V odgovoru na vprašanje 1 zgoraj so navedene določbe o zakoniti premestitvi otroka iz Gibraltarja za obdobje, krajše od enega meseca. Oseba, ki ima pravico starševske skrbi na podlagi odločbe o prebivališču, lahko odpelje otroka v tujino za manj kot mesec dni in torej ne potrebuje dovoljenja drugega starša, da odpelje otroka na počitnice.

Zadnja posodobitev: 09/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.