Zakonita selitev v tujino z otroki

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

A) Na splošno lahko eden od staršev premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša, če gre za kratko obdobje in če nima namena tam ostati. Taki primeri so lahko:

  • starša skupno izvršujeta roditeljsko pravico,
  • eden od staršev izvršuje roditeljsko pravico na podlagi sporazuma med staršema ali sodne odločbe, vendar sodišče drugemu staršu ni omejilo ali odvzelo roditeljske pravice,
  • eden od staršev premesti otroka v drugo državo na podlagi pravice do stikov z otrokom v času, določenem za neposredni stik z otrokom, razen če je na podlagi odločbe sodišča ali javnega organa, pristojnega za vprašanja skrbništva, potrebno soglasje drugega starša.

B) Eden od staršev lahko premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša tudi za dolgo obdobje oziroma z namenom tam ostati, če je sodišče drugemu staršu omejilo ali odvzelo roditeljsko pravico.

C) Skrbnik tudi lahko zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja starša, če mu javni organ, pristojen za vprašanja skrbništva, ni omejil pravice to storiti. Taki primeri so:

  • za kratko obdobje in brez namena tam ostati, če je otrok nameščen v rejniško družino,
  • če je otrok nameščen pri tretji osebi in je roditeljska pravica starša zato začasno odvzeta.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

A) Če eden od strašev premesti otroka v drugo državo za dolgo obdobje oziroma z namenom tam ostati, je potrebno soglasje drugega starša. Taki primeri so lahko:

  • starša skupno izvršujeta roditeljsko pravico,
  • eden od staršev izvršuje roditeljsko pravico na podlagi sporazuma med staršema ali sodne odločbe, vendar sodišče drugemu staršu ni omejilo ali odvzelo roditeljske pravice.

B) Če je otrok nameščen v rejniško družino, lahko skrbnik premesti otroka v drugo državo za dolgo obdobje oziroma z namenom tam ostati le s soglasjem starša.

Odhod v drugo državo za namene študija, dela ali druge podobne namene se lahko šteje za odhod za dolgo obdobje.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če drugi od staršev ne da soglasja za premestitev otroka v drugo državo, lahko starš zahteva, da o tem odloči javni organ, pristojen za vprašanja skrbništva. V takšnih primerih odločba takega javnega organa, s katero se dovoli premestitev otroka v drugo državo, nadomešča soglasje drugega starša.

Starš, ki vloži zahtevek za določitev prebivališča v drugi državi, mora svojemu zahtevku priložiti dokumente, ki dokazujejo, da so v tej drugi državi zagotovljeni otrokovo izobraževanje, preživljanje, oskrba in študij (zlasti ocena okolja, ki jo izda tuji organ, potrdilo o obiskovanju pouka, potrdilo o dohodku starša, potrdilo o sprejemu). Javni organ, pristojen za vprašanja skrbništva, lahko na prošnjo starša poskrbi za pridobitev ocene okolja. Če starš v drugi državi še ni začel delati, lahko javni organ, pristojen za vprašanja skrbništva, namesto potrdila o dohodku sprejme izjavo starša o pričakovanem dohodku.

Javni organ, pristojen za vprašanja skrbništva, pri odločanju o sporu prouči, ali je mogoče izvršiti odločbo sodišča ali javnega organa, pristojnega za vprašanja skrbništva, s katero se ureja vzdrževanje neposrednega stika med otrokom in staršem, ki živita ločeno, če ni mednarodne pogodbe ali vzajemnosti.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Če potovanje v tujino ni za dolgo obdobje, lahko starš, kot je navedeno v točki 1, premesti otroka v drugo državo celo brez soglasja drugega starša. V takih primerih morajo biti za potovanje otroka v tujino izpolnjeni splošni pogoji za prehod meje (na primer, otrok mora imeti veljaven potni list).

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.