Zakonita selitev v tujino z otroki

Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Kadar drugi od staršev nima skrbništva nad otrokom in če ni bila izdana nobena sodna odločba, ki bi prepovedala premestitev otroka brez soglasja drugega starša.

Kadar pred premestitvijo otroka/otrok iz jurisdikcije pri sodišču ni bil vložen noben zahtevek za skrbništvo, varstvo in vzgojo ali stike.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Kadar ima drugi od staršev skrbništvo nad otrokom

in/ali

kadar premestitev otroka vpliva na pravico do varstva in vzgoje ter/ali do stikov

in/ali

kadar sodna odločba izrecno določa, da je pred premestitvijo otroka v drugo državo potrebno soglasje drugega od staršev ali katere koli druge imenovane osebe.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Pri sodišču se lahko vloži zahtevek za odobritev zakonite premestitve otroka.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Da.

Zadnja posodobitev: 16/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.