Zakonita selitev v tujino z otroki

Italija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Eden od staršev lahko otroka premesti v drugo državo brez soglasja drugega od staršev ali v nasprotju z njegovimi željami, kadar je tisti od staršev, ki premesti otroka, edini nosilec starševske odgovornosti v zvezi z otrokom ali kadar je taka premestitev dovoljena na podlagi ukrepa sodišča.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Če imata oba starša starševsko odgovornost in skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, je za premestitev otroka v drugo državo potrebno soglasje obeh.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če eden od staršev ne soglaša s premestitvijo otroka ali ji nasprotuje, mora tisti od staršev, ki želi premestiti otroka, za dovoljenje zaprositi pristojni sodni organ. To je lahko sodišče, ki nadzira skrbništvo na območju prebivališča otroka, ali sodišče, pred katerim poteka postopek v zvezi s starševsko odgovornostjo.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Za začasno premestitev otroka v tujino je treba preučiti razloge za tako premestitev. Če gre le za krajše počitnice, se lahko to obravnava kot vsakodnevna zadeva, o kateri je mogoče odločati brez dovoljenja obeh staršev.

Če pa so razlogi za začasno premestitev pomembnejši, na primer zdravstvena oskrba otroka, je potrebno dovoljenje obeh staršev s starševsko odgovornostjo. V primeru nesoglasij mora o zadevi odločati sodišče.

Zadnja posodobitev: 21/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.