Zakonita selitev v tujino z otroki

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Če je sodišče odločilo, da je otrokovo prebivališče v drugi državi, starš, ki otroka premesti v to državo, ne potrebuje soglasja drugega starša.

Eden od staršev lahko zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša, če ima izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, določeno na podlagi sporazuma staršev ali s sodno odločbo.

Eden od staršev lahko zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša, če je bila drugemu od staršev pravica do varstva in vzgoje otroka začasno odvzeta z odločbo družinskega razsodišča (bāriņtiesa) ali odvzeta s sodno odločbo.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Starš, čigar pravica do varstva in vzgoje otroka ni bila začasno odvzeta ali odvzeta, lahko zakonito premesti otroka v drugo državo s soglasjem drugega starša, ki ima pravico do varstva in vzgoje otroka (skupno ali izključno).

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če drugi starš ne da soglasja za premestitev otroka, lahko starš, ki želi otroka premestiti v drugo državo, pri sodišču vloži zahtevek za ugotovitev, da je otrokovo prebivališče v tej drugi državi.

Če drugi starš ne da soglasja za premestitev otroka, lahko starš, ki želi otroka premestiti v drugo državo, pri sodišču vloži zahtevek za dodelitev izključne pravice do varstva in vzgoje otroka.

Če drugi starš ne da soglasja za premestitev otroka, lahko starš, ki želi otroka premestiti v drugo državo, pri družinskem razsodišču vloži zahtevek za začasni odvzem pravice drugega starša do varstva in vzgoje otroka (če obstajajo objektivni razlogi) ali pri sodišču zahtevek za odvzem pravice drugega starša do varstva in vzgoje otroka (če obstajajo objektivni razlogi).

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Za trajno premestitev glej odgovore na predhodna vprašanja.

V primeru začasne premestitve soglasje drugega starša ni potrebno.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.