Zakonita selitev v tujino z otroki

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Načeloma starš pri začasni premestitvi otroka v drugo državo ne potrebuje soglasja drugega starša. Če imata starša skupno varstvo in vzgojo otroka, lahko kateri koli od njiju potuje z otrokom brez izrecnega soglasja drugega starša. Če pa ima otroka v varstvu in vzgoji samo eden od staršev, ne potrebuje implicitnega ali izrecnega soglasja drugega starša.

Starš, pri katerem otrok ne živi v varstvu in vzgoji, lahko v času, ko ima pravico do stikov z otrokom in ta lahko stanuje pri njem, z otrokom brez soglasja drugega starša začasno obišče drugo državo. Soglasje drugega starša ni potrebno za kratkotrajne začasne premestitve (na primer prečkanje meje zaradi nakupov) ali za daljše začasne premestitve (na primer med počitnicami), če je otrok premeščen v drugo državo v času, ko ima starš, ki želi otroka premestiti, pravico do stikov z otrokom in lahko ta stanuje pri njem.

Osebni in drugi dokumenti, ki so potrebni ob začasnih premestitvah, so odvisni od zakonskih zahtev države, v katero bo otrok premeščen.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Če imata starša skupno varstvo in vzgojo otroka, je za trajno premestitev otroka ali za njegovo začasno premestitev iz nujnih razlogov (npr. daljše bolnišnično zdravljenje) obvezno soglasje obeh staršev. Prenos stalnega ali običajnega prebivališča v drugo državo se šteje za trajno premestitev, zato je zanjo potrebno soglasje obeh staršev. Če pa ima otroka v varstvu in vzgoji samo eden od staršev, implicitno ali izrecno soglasje drugega starša ni potrebno. Vendar se lahko pravica do stikov na zahtevo drugega starša prilagodi.

Iz dokaznih razlogov mora biti soglasje staršev v pisni obliki. Dokument lahko sestavijo starši. Če država gostiteljica tako zahteva, lahko starši sodišče zaprosijo, naj njuno soglasje uradno evidentira.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če eden od staršev ne soglaša s premestitvijo otroka v drugo državo, o vlogi za odhod otroka v tujino odloči sodnik za družinske zadeve (juge aux affaires familiales).

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Kot je navedeno v točkah od 1 do 3, se določbe razlikujejo glede na to, ali naj bi bila premestitev otroka začasna ali trajna.

Otroci, ki potujejo brez spremstva staršev, potrebujejo pri vsakem začasnem odhodu v tujino dovoljenje za odhod iz države (dokument, v katerem eden izmed staršev svojemu mladoletnemu otroku dovoli oditi iz Luksemburga).

Starši lahko obrazec za dovoljenje dobijo na občinskih uradih (communes), v večini primerov pa morajo plačati takso za kritje upravnih stroškov izdaje listine. Znesek takse se po občinah razlikuje.

Čeprav uporaba te listine ni obvezna, jo številni tuji organi zahtevajo kot pogoj za sprejem otroka na svoje ozemlje.

Kadar otroka spremlja samo eden od staršev, je koristno pridobiti dovoljenje drugega starša, ker ga nekatere države zahtevajo.

Sorodne povezave

http://www.legilux.lu/
https://justice.public.lu/fr.html

Zadnja posodobitev: 09/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.