Zakonita selitev v tujino z otroki

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Primeri so različni, soglasje drugega starša pa se ponavadi ne zahteva, kadar njegovo prebivališče ni znano. Člen 56(5) civilnega zakonika določa, da lahko sodišče staršu odvzame roditeljsko pravico, zato v tem primeru starš, pri katerem je otrok v varstvu in vzgoji, ne potrebuje soglasja drugega starša, ki mu je odvzeta roditeljska pravica.

Vendar mora starš vedno pridobiti odobritev, da sme premestiti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša, in sicer od pristojnega sodišča, tj. oddelka za družinske zadeve civilnega sodišča.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Za premestitev otroka v skladu z nacionalnim pravom je vedno potrebno soglasje drugega starša, zlasti če so s premestitvijo otroka kršene pravice drugega starša. Te pravice vključujejo pravico do stikov z otrokom in pravico do sodelovanja pri odločitvah, ki se nanašajo na otrokovo življenje (kar vključuje tudi kraj, okolje in kulturo, kjer se otrok vzgaja). V tem primeru lahko starš, ki ne da soglasja, nasprotuje premestitvi iz številnih razlogov, na primer zato, ker bi mu bili s tako premestitvijo onemogočeni stiki z otrokom.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Otroci se lahko premestijo v drugo državo brez soglasja drugega starša, če to odobri pristojno sodišče.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Da, za začasne premestitve veljajo ista pravila. Starš lahko da soglasje na naslednji način:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(ime, priimek, datum rojstva, številka osebne izkaznice mladoletne osebe) authorise that my son/daughter (izberite ustrezno) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (razlog odhoda z otoka) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(obdobje)(izberite ustrezno).

_________________________________

Podpis, ime, priimek, številka osebne izkaznice starša

Zadnja posodobitev: 17/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.