Zakonita selitev v tujino z otroki

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

V skladu s členom 30(1)(c) zakona št. 248/2005 o prostem gibanju romunskih državljanov v tujini lahko mladoletnik, ki ima lastno potno listino, ali če je ustrezno, osebno izkaznico, preprosto osebno izkaznico ali elektronsko osebno izkaznico in potuje v tujino z enim od staršev, zapusti ozemlje Romunije, ne da bi se zahtevala izjava o privolitvi drugega starša, če starš, ki spremlja otroka, predloži dokaz, da mu je bil otrok dodeljen na podlagi pravnomočne in nepreklicne sodne odločbe ali da sam izvršuje roditeljsko pravico na podlagi pravnomočne in nepreklicne sodne odločbe v primerih, ki so se začeli 15. februarja 2013.

Prav tako se izjava o privolitvi ne zahteva, če je bila drugemu staršu roditeljska pravica odvzeta, ali odvisno od okoliščin, če je bil drugi starš po zakonu razglašen za pogrešanega in če starš, ki spremlja otroka, predloži dokaz o tem.

Prav tako za romunskega mladoletnika, ki v skladu z zakonom št. 248/2005 v spremstvu potuje v namembno državo, v kateri ima stalno prebivališče ali prebiva, v skladu z alineo 1 člena 30(6) zakona št. 248/2005 ni potrebna izjava drugega starša, ali odvisno od okoliščin, obeh staršev starša, ki mu je bil otrok dodeljen, starša, ki sam izvršuje roditeljsko pravico, preživelega starša ali njegovega pravnega zastopnika.

Mejna policija mladoletnikom s spremstvom dovoli izstop iz Romunije, če starš, ki ga spremlja, utemelji potrebo po potovanju v tujino z dejstvom, da bo mladoletni otrok prejel zdravljenje, ki na ozemlju Romunije ni na voljo in brez katerega bo njegovo življenje ali zdravje resno ogroženo, in če v zvezi s tem predloži spremno dokumentacijo, ki so jo izdali ali potrdili romunski zdravstveni organi in v kateri sta navedena obdobje in država(-e), v kateri(-h) naj bi se zagotovilo zdravljenje, tudi če soglasja nista dala oba starša oziroma ga ni dal drugi starš, preživeli starš ali zakoniti zastopnik. Prav tako mejna policija dovoli mladoletniku s spremstvom izstop iz Romunije, če starš, ki ga spremlja, dokaže, da mladoletni otrok potuje zaradi študija ali uradnih tekmovanj, pri čemer predloži ustrezno dokumentacijo, v kateri sta navedena obdobje in država(-e), v kateri(-h) naj bi potekal študij ali tekmovanja, tudi če je soglasje dal samo eden od staršev.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Soglasje drugega starša je za premestitev otroka v drugo državo članico potrebno, kadar roditeljsko pravico skupaj izvršujeta oba starša.

Starša tako starševsko pravico izvršujeta skupaj in enako, ne glede na to, ali je mladoletnik rojen v zakonski zvezi ali zunaj nje (člen 503(1) civilnega zakonika).

V primeru razveze zakonske zveze imata starša skupno roditeljsko pravico, razen če sodišče odloči drugače. Če obstajajo utemeljeni razlogi lahko sodišče zaradi otrokove koristi odloči, da roditeljsko pravico izvršuje le eden od staršev (člen 397 in člen 398(1) civilnega zakonika).

V skladu s členom 30(1)(b) zakona št. 248/2005 mora starš, ki želi romunskega mladoletnika odpeljati iz države organom mejne policije predložiti izjavo o soglaslju drugega starša, da mladoletnik lahko odpotuje v tujino, in sicer za obdobje, ki ni daljše od 3 let od datuma izjave.

Izjavo mora v Romuniji overiti notar, v tujini pa diplomatske misije ali konzulati Romunije. Če se izjava predloži tujim organom, mora izpolnjevati pogoje za supralegalizacijo, določene v zakonodaji, ali imeti potrditev (apostille) v skladu s Konvencijo o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin, sprejeto v Haagu 5. oktobra 1961, z izjemo tistih, ki izvirajo iz države, s katero je Romunija sklenila pogodbo, konvencijo ali sporazum v zvezi s pravno pomočjo v civilnih in družinskih zadevah, ki omogoča izjemo iz zahteve o supralegalizaciji. Izjavo je treba stranem izdati v dveh izvodih, pri čemer eno hrani oseba, ki mladoletnika spremlja, druga pa se priloži mladoletnikovi potni listini.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Kadar se med staršema pojavijo nesoglasja glede izvrševanja njunih pravic ali izpolnjevanja njunih starševskih dolžnosti, sodišče za družinske zadeve na podlagi zaslišanja staršev in ob upoštevanju psihološko-socialnega poročila odloči v otrokovo korist (člen 486 civilnega zakonika). Tako se lahko soglasje drugega starša za potovanje otroka v tujino nadomesti s sodno odločbo.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Soglasje drugega starša se zahteva, če je namen otrokovega potovanja v tujino sprememba kraja njegovega prebivališča, razen če starš, ki želi otroka premestiti, starševsko avtoriteto izvršuje sam.

Civilni zakonik torej določa, da je v primeru, da je prizadeto izvrševanje starševske avtoritete ali roditeljskih pravic, sprememba kraja otrokovega prebivališča skupaj s staršem, s katerim otrok živi, možna le s predhodnim soglasjem drugega starša. V primeru nesoglasja med staršema odloči sodišče za družinske zadeve (člen 497 civilnega zakonika).

Zakon št. 248/2005 ne razlikuje med začasnim in trajnim bivanjem v tujini.

V skladu s členom 34 vladnega sklepa št. 94/2006 o odobritvi izvedbenih pravil za zakon št. 248/2005 vzorec izjav, ki se zahtevajo za odhod mladoletnika iz države, določi generalni inšpektor generalnega inšpektorate mejne policije.

Besedilo zakona št. 248/2005 je dostopno tukaj.

Pomembne datoteke

Vzorec obrazca izjave za soglasje starša, da mladoletni otrok zapusti državo v spremstvu drugega starša  PDF (100 Kb) ro

Vzorec obrazca izjave za soglasje starša, da mladoletni otrok zapusti državo v spremstvu druge odrasle osebe  PDF (194 Kb) ro

Zadnja posodobitev: 14/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.