Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Zakonita selitev v tujino z otroki

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

V skladu s členom 30 zakona št. 248/2005 o ureditvi prostega gibanja romunskih državljanov v tujini lahko otrok (mladoletnik), ki ima svojo potno listino ali osebno izkaznico in potuje v tujino z enim od staršev, zapusti ozemlje Romunije, ne da bi se zahtevala izjava drugega starša, če starš, ki spremlja otroka, predloži dokaz, da mu je bil otrok dodeljen na podlagi pravnomočne in nepreklicne sodne odločbe (definitivă şi irevocabilă) ali da sam izvršuje roditeljsko pravico na podlagi pravnomočne in nepreklicne sodne odločbe (ali na podlagi pravnomočne sodne odločbe v postopku, začetem po 15. februarju 2013).

Izjave starša, ki mu je bila roditeljska pravica odvzeta, ali starša, ki je bil po zakonu uradno razglašen za pogrešanega, ni treba predložiti, če starš, ki spremlja otroka, predloži dokaz o tem.

Mejna policija mladoletnikom s spremstvom dovoli izstop iz Romunije, če starš, ki ga spremlja, utemelji potrebo po potovanju v tujino z dejstvom, da mladoletni otrok potrebuje zdravljenje, ki na ozemlju Romunije ni na voljo, saj bo v nasprotnem primeru resno ogroženo njegovo življenje ali zdravje, in če v zvezi s tem predloži spremno dokumentacijo, ki so jo izdali ali potrdili romunski zdravstveni organi in v kateri sta navedena obdobje in država(-e), v kateri(-ih) naj bi se zagotovilo zdravljenje, tudi če soglasja nista dala oba starša oziroma ga ni dal drugi starš, preživeli starš ali zakoniti zastopnik. Prav tako mejna policija dovoli mladoletnikom s spremstvom izstop iz Romunije, če starš, ki ga spremlja, dokaže, da mladoletni otrok potuje zaradi študija ali uradnih tekmovanj, pri čemer predloži ustrezno dokumentacijo, v kateri sta navedena obdobje in država(-e), v kateri(-ih) naj bi potekal študij ali tekmovanja, tudi če je soglasje dal samo eden od staršev.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Soglasje drugega starša je za premestitev otroka v drugo državo članico potrebno, kadar roditeljsko pravico skupaj izvršujeta oba starša.

Starša torej izvršujeta roditeljsko pravico skupaj in enakopravno, in sicer ne glede na to, ali sta bila ob rojstvu otroka poročena ali ne.

V primeru razveze zakonske zveze imata starša skupno roditeljsko pravico, razen če sodišče odloči drugače. Če za to obstajajo tehtni razlogi in se upošteva otrokova korist, lahko sodišče odloči, da roditeljsko pravico izvršuje samo eden od staršev.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Kadar se med staršema pojavijo nesoglasja glede izvrševanja njunih pravic ali izpolnjevanja njunih starševskih dolžnosti, nadzorno sodišče na podlagi zaslišanja staršev in ob upoštevanju psihološko-socialnega poročila odloči v otrokovo korist. Tako se lahko soglasje drugega starša za potovanje otroka v tujino nadomesti s sodno odločbo.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Zakon št. 248/2005 o ureditvi prostega gibanja romunskih državljanov v tujini ne razlikuje med začasno in trajno premestitvijo. Standardni obrazec za soglasje starša za premestitev mladoletnega otroka, ki ga spremlja drugi starš, ne obstaja. Zakon določa, da mora biti v izjavi navedeno soglasje starša za zadevno potovanje v namembno(-e) državo(-e) in trajanje potovanja.

Če otrok zapusti ozemlje Romunije skupaj z osebo, ki ni njegov starš, je treba predložiti izjavo, ki mora vključevati soglasje obeh staršev za potovanje otroka v namembno(-e) državo(-e) in trajanje potovanja, navedeni pa morajo biti tudi podatki o osebi, ki spremlja otroka. Izjava mora poleg namena potovanja vključevati tudi načrt poti v namembno državo, izjavo o tem, ali bo mladoletni otrok ostal v namembni državi, pri čemer je treba v takem primeru navesti tudi osebo, ki ji bo mladoletni otrok zaupan, in ali se bo otrok vrnil skupaj z osebo, ki ga spremlja, pri čemer je treba prav tako navesti njene podatke, če to ni oseba, s katero je otrok zapustil Romunijo. Standardni obrazec izjave za soglasje starša, da mladoletni otrok zapusti državo v spremstvu druge odrasle osebe, je vključen v nadaljevanju.

Zgoraj navedene izjave morajo biti sestavljene v dveh izvirnikih in jih mora v Romuniji overiti notar, v tujini pa diplomatske misije ali konzulati Romunije, oziroma morajo izjave, če so bile dane pred tujimi organi, izpolnjevati zahteve za pravno legalizacijo ali jim mora biti dodan žig Apostille v skladu s Haaško konvencijo z dne 5. oktobra 1961 o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin. Izvirnik izjave mora hraniti oseba, ki spremlja mladoletnika, drugi izvirnik pa se priloži potnemu listu mladoletnika.

Pomembne datoteke

Obrazec izjave za soglasje starša, da mladoletni otrok zapusti državo v spremstvu druge odrasle osebe. PDF (23 Kb) ro

Zadnja posodobitev: 03/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.