Zakonita selitev v tujino z otroki

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Če gre samo za kratkoročno bivanje, na primer zaradi krajšega študija, obiska sorodnikov, taborjenja ali počitnic itd. Pomembno je, da niti otrok niti starši nimajo namena, da se otrok trajno naseli v drugi državi.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Če gre za trajno preselitev v tujino.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Obrniti se je treba na skrbstveno sodišče (poručenský súd), ki odloči o tem pomembnem vprašanju v zvezi z roditeljsko pravico. Sodišče lahko da soglasje za trajno preselitev otroka v tujino.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Glej zgoraj. Taki obrazci ne obstajajo.

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.