Zakonita selitev v tujino z otroki

Slovenija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Eden od staršev lahko zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša v primeru, kadar je drugemu od staršev odvzeta roditeljska pravica ali če mu je odvzeta poslovna sposobnost. V primeru, ko je drugemu od staršev odvzeta roditeljska pravica ali odvzeta poslovna sposobnost, namreč pripada roditeljska pravica le enemu staršu (115. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Soglasje drugega starša za premestitev otroka v drugo državo je potrebno vedno, razen v primeru, ko ima roditeljsko pravico le eden od staršev.

Izhajajoč iz Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, roditeljska pravica pripada skupaj očetu in materi (tretji odstavek 4. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

Roditeljsko pravico izvršujeta starša sporazumno v skladu z otrokovo koristjo (prvi odstavek 113. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). V okvir izvrševanja roditeljske pravice sodi tudi odločanje o tem, v kateri državi bo otrok živel.

Kadar starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, oba sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo (drugi odstavek 113. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Med vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, sodi tudi premestitev otroka v drugo državo.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če se starša o izvrševanju roditeljske pravice ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Tudi v primeru, ko starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, ter se ne moreta sporazumeti o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo.

Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odloči o tem na predlog enega ali obeh staršev okrožno sodišče v nepravdnem postopku. Predlogu mora biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti o izvrševanju roditeljske pravice. Preden sodišče odloči, mora o otrokovi koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

Navedeno izhaja iz 113. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Če gre pri začasni premestitvi otroka za vprašanje, ki bistveno vpliva na otrokov razvoj, veljajo za začasno premestitev enaka pravila kot za daljšo premestitev.

Zadnja posodobitev: 05/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.