Lagligen flytta utomlands med barn

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Enligt belgisk lag ingår rätten att ändra ett barns bosättningsort i vårdnaden om barnet. Följaktligen är det enbart vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna som har rätt att ändra barnets bosättningsort.

I princip ska föräldrarna, oavsett ställning och om de bor tillsammans eller inte, utöva sin gemensamma vårdnad för barnets bästa (se artiklarna 373 och 374 i civillagen).

I händelse av skilsmässa går det emellertid att på juridisk väg ansöka om undantag från principen om gemensam vårdnad. Vårdnad som genom domstolsbeslut anförtrotts den ena föräldern betraktas som ensam vårdnad. Vid ensam vårdnad kan den förälder som är vårdnadshavare anförtros samtliga befogenheter som ingår i vårdnaden, inbegripet val av barnets bosättningsort. Barnet får i så fall föras utomlands utan den andra förälderns samtycke. Om så är fallet kan emellertid den förälder som inte har gemensam vårdnad ha umgängesrätt. Domaren kan dock villkora den ensamma vårdnaden genom att fastställa undantag som kräver den andra förälderns samtycke för vissa beslut som gäller barnet. Valet av barnets bosättningsort kan vara ett av dessa beslut som måste fattas gemensamt.

Dessutom bör det noteras att om barnet är föremål för ett skyddsbeslut som innebär en ändring av villkoren för vårdnaden så har detta beslut företräde. Detta kan innebära att ingen av de båda föräldrarna har rätt att föra barnet utomlands.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

När föräldrarna har gemensam vårdnad krävs bådas samtycke för att få ändra det gemensamma barnets bosättningsort.

När den ena föräldern har ensam vårdnad med undantag för vissa beslut, som t.ex. valet av barnets bosättningsort, krävs den andra förälderns samtycke. Om tredje man handlar i god tro föreligger dock en presumtion om samtycke mellan föräldrarna.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om vårdnadshavarna inte är eniga om det gemensamma barnets bosättningsort beslutar behörig domstol på orten om barnet får föras utomlands eller inte.

En förälder som har gemensam vårdnad kan på förhand väcka talan vid den behöriga domstolen inför ett beslut som han eller hon inte samtycker till. En förälder som har gemensam vårdnad kan även i efterhand bestrida ett beslut som redan fattats av den andra föräldern.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

När en förälder har ensam vårdnad är det enbart denna förälder som tillfälligt får föra med sig barnet utomlands på semester.

Den förälder som inte har vårdnad, men som har umgängesrätt, får bara föra med sig barnet utomlands om han eller hon på förhand fått ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren eller ett uttryckligt tillstånd från behörig domstol.

Vid gemensam vårdnad och i avsaknad av beslut som reglerar barnets bosättningsort, får båda föräldrarna resa utomlands med barnet. Barnets bosättningsort får emellertid inte ändras.

När barnets bosättningsförhållanden regleras genom domstolsbeslut får slutligen båda föräldrarna bara resa med barnet under den period då barnet bor hos dem, såvida domstolen inte uttryckligen har förbjudit detta.

I de två senare fallen kan det emellertid vara klokt av den förälder som reser med barnet att skaffa sig ett resetillstånd, som undertecknats av den andra föräldern, för att undvika eventuella svårigheter.

Senaste uppdatering: 10/01/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.