Lagligen flytta utomlands med barn

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Om två föräldrar har gemensam och separat vårdnad ska de tillsammans bestämma om förandet av barnet till ett annat land.

Om föräldrarna inte bor tillsammans kan de komma överens om hemvist, vårdnad och umgänge med barnet. De vänder sig därefter till en distriktsdomstol vars behörighet omfattar barnets aktuella adress för att få avtalet godkänt.

Om föräldrarna inte kan enas avgörs tvisten i den distriktsdomstol vars behörighet omfattar barnets aktuella adress. Domstolen beslutar om barnets hemvist, vårdnaden och umgänge med barnet.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om domstolen har godkänt en överenskommelse eller beslutat att ge vårdnaden till enbart den ena föräldern, och att barnets hemvist ska vara hos den föräldern, krävs ändå att den förälder som inte har vårdnaden ger sitt samtycke till att barnet förs ut ur Bulgarien. Detta samtycke ska ges skriftligen och undertecknas av föräldern inför notarie (artikel 76.9 i Bulgariens lag om personhandlingar [Zakon za bulgarskite lichni dokumenti]).

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om föräldrarna är oeniga om barnets flyttning till ett annat land avgörs tvisten enligt förfarandet i artikel 127a i familjelagen (Semeen kodeks). Om de är oeniga om barnets hemvist tillämpas förfarandet i artikel 127.2 eller artikel 59 i familjelagen.

Om domstolen ersätter en förälders samtycke till utfärdandet av ett utrikespass och barnets flyttning till ett annat land (oavsett hur länge resan varar) krävs att det finns ett särskilt skyddat intresse hos barnet när det förs till ett annat land. Detta i sin tur kräver att en sådan flyttning bara tillåts under en viss tidsperiod, för ett eller flera angivna länder inom ett identifierbart område (t.ex. EU:s medlemsstater) eller för ett obegränsat antal resor under en viss tidsperiod, men även för angivna länder.

I enlighet med bindande anvisningar för lagens tolkning enligt tolkningsavgörande nr 1/2016 av den 3 juli 2017 i tolkningsmål nr 1 om 2016 års register över domslut från Högsta kassationsdomstolens civilmålsavdelnings generalförsamling, kan domstolen inte helt ersätta förälderns samtycke och tillåta resor under en obegränsad tidsperiod och till vilket land som helst.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Enligt den bulgariska lagen om personhandlingar krävs samtycke från den förälder som inte följer med på resan. Detta samtycke ska ges skriftligen inför notarie, oavsett vilka särskilda förhållanden som föreligger för barnets flyttning till ett annat land.

En sådan flyttning kan vara tillfälligt och barnet kan återvända till Bulgarien utan byte av hemvist. Om barnet reser utomlands på en nöjesresa, på semester, för att besöka släktingar, studera, delta i kultur- eller idrottsevenemang eller tävlingar, av hälsoskäl eller dylikt och parterna är oeniga bedömer domstolen skälet till ansökan. Om det inte finns någon anledning att tro att barnet kommer att utsättas för någon särskild och verklig risk fastställer domstolen villkoren för tillståndet. Om det rör sig om en tillfällig flyttning till ett annat land är det inte särskilt troligt att barnets rätt att resa skulle vara oförenlig med förälderns rätt till umgänge, och även om de skulle visa sig oförenliga men resan är det bästa för barnet, förväntas den berörda föräldern tåla sådana tillfälliga begränsningar av sina rättigheter.

Syftet med flyttningen kan också vara att flytta barnets hemvist till ett annat land. När domstolen utreder omständigheterna kring ett barns flyttning till ett annat land, och utfärdar de nödvändiga personhandlingarna, bör den inte godta att dess tillstånd till flyttning medför att barnets hemvist flyttas, om inte ansökan om tillstånd åtföljs av en begäran om byte av hemvist. Barnets hemvist bestäms utifrån vad som är det bästa för barnet när det gäller integrering i en familj och socialt umgänge, och en förutsättning för detta är en varaktig boendesituation.

Senaste uppdatering: 22/07/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.