Lagligen flytta utomlands med barn

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

En förälder som är ensam vårdnadshavare får lovligen föra ett barn till ett annat land utan den andre förälderns samtycke.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om föräldrarna är gemensamma vårdnadshavare krävs den andre förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land. Bortförande av barn utan detta samtycke är ett brott enligt kapitel 154 i strafflagen.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Ett barn får bortföras till ett annat land utan den ena vårdnadshavarens samtycke genom beslut av familjerättsdomstolen.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Det krävs ett domstolsbeslut för tillfälligt eller permanent bortförande utan samtycke. Vid samtycke finns det inget särskilt formulär att använda för att ge detta samtycke.

Senaste uppdatering: 07/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.