Lagligen flytta utomlands med barn

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

En förälder som inte har fått den andra förälderns samtycke till att barnet förs bort bör ha godkännande av domstol.

Om föräldrar vid utövandet av sitt föräldraansvar inte lyckas komma överens i en fråga av stor vikt för barnet, särskilt när det gäller barnets bästa, kan domstolen på begäran av en förälder fatta ett beslut (avsnitt 877 i lag nr 89/2012, civilprocesslagen, i ändrad lydelse). Att ett barn förs till ett annat land betraktas som en fråga av stor vikt.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Den andra förälderns samtycke krävs alltid om barnet ska föras bort en längre tid (dvs. inte semesterresor eller liknande), såvida inte den andra föräldern helt eller delvis har fråntagits sitt föräldraansvar. Förälders samtycke krävs oavsett om en domstol redan har beslutat om föräldraansvar (vårdnaden om barnet) eller om ett vårdnadsbeslut ännu inte har fattats. Det spelar ingen roll om föräldrarna är gifta eller inte.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om den andra föräldern inte ger sitt samtycke till bortförandet måste en domstol avgöra frågan i förälderns ställe (avsnitt 877 i lag nr 89/2012, civilprocesslagen, i ändrad lydelse).

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Nej, tillfälligt bortförande av ett barn, t.ex. i syfte att åka på semester med en av föräldrarna, betraktas i allmänhet inte som en fråga av stor vikt enligt definitionen i avsnitt 877 i lag nr 89/2012, civilprocesslagen, i ändrad lydelse.

Senaste uppdatering: 09/11/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.