På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Lagligen flytta utomlands med barn

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Lagstiftningen i England och Wales innehåller bestämmelser om när ett barn lagligen får bortföras från Förenade kungariket. Ett beslut om barns boende (child arrangements order) är ett beslut från domstolen om vem barnet ska bo hos och tillbringa tid med. Enligt avsnitt 13.2 i 1989 års barnalag (Children Act 1989) får en person, som omfattas av en child arrangements order, föra ut barnet från Förenade kungariket dock mindre än en månad (exempelvis för semester).

Detta är förenligt med avsnitt 1.4 i 1984 års lag om bortförande av barn (Child Abduction Act 1984), enligt vilken en person inte begår ett brott genom att föra ut eller skicka barnet från Förenade kungariket om personen i fråga omfattas av en giltig child arrangements order och utlandsvistelsen varar mindre än en månad.

Om det inte finns någon giltig child arrangements order kan en förälder med ensam vårdnad lagligen föra barnet från Förenade kungariket utan den andra förälderns tillstånd. Den person som inte har föräldraansvar får hindra att barnet förs från jurisdiktionen genom att ansöka om ett beslut om förbud mot vissa handlingar (prohibited steps order) hos domstolarna i England och Wales. Personen får även ansöka hos domstolarna om ett domstolsbeslut om föräldraansvar. ”Föräldraansvar” definieras i avsnitt 3.1 i Children Act 1989.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

I avsnitt 13 i Children Act 1989 föreskrivs att om det finns en giltig child arrangements order får ingen föra det barnet från Förenade kungariket utan samtycke från den andra personen med föräldraansvar eller utan domstolens tillstånd.

I avsnitt 1 i Child Abduction Act 1984 anges dessutom att en förälder (och vissa andra personer, däribland en förmyndare till barnet, en person som omfattas av en child arrangements order eller en person som barnet bor hos) gör sig skyldig till ett brott (bortförande av barn) om han heller hon tar med sig eller skickar iväg barnet från Förenade kungariket utan det samtycke som krävs (dvs. utan samtycke från barnets mor och eller barnets far, om denne har föräldraansvar, eller utan samtycke från de övriga personer som anges ovan).

Om det inte finns någon child arrangements order men fler än en person har föräldraansvar för barnet får ingen av personerna med föräldraansvar för barnet föra barnet från Förenade kungariket utan samtycke från den andra personen med föräldraansvar eller utan domstolens tillstånd.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

En förälder som omfattas av en child arrangements order som permanent vill flytta från Förenade kungariket med barnet, kan lagligen flytta med barnet utan att domstolen ingriper om föräldern har inhämtat samtycke från den andra föräldern med föräldraansvar eller från någon annan person med föräldraansvar. Om samtycke inte ges måste en ansökan om tillstånd att permanent flytta från Förenade kungariket med barnet inges till domstolen (avsnitt 13.1 i Children Act 1989).

Om det inte finns någon child arrangements order måste en person som har föräldraansvar för barnet och som permanent vill flytta från Förenade kungariket med barnet ansöka om tillstånd hos domstolen, om personen inte har fått samtycke från någon annan med föräldraansvar.

Vid mål om internationell flytt med barn sätts barnets bästa alltid i främsta rummet i England och Wales. Domarna ska ta hänsyn till alla uppgifter som de förfogar över i varje enskilt fall innan de meddelar en oberoende dom. De strävar framför allt efter att fatta beslut som är till barnets bästa. Barnets välbefinnande sätts alltid i främsta rummet vid prövningen av sådana mål. Children Act 1989 ger lagstadgat skydd för barn vid en flytt från England och Wales.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

I svaret på fråga 1 ovan anges vad som krävs för att lagligen få lämna Förenade kungariket tillsammans med ett barn mindre än en månad. En person som omfattas av en child arrangements order kan resa utomlands med barnet mindre än en månad och behöver därför inte den andra förälderns tillstånd för att åka på en semesterresa med barnet.

Senaste uppdatering: 10/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.