Lagligen flytta utomlands med barn

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

I allmänhet har föräldrar gemensamt föräldraansvar, vilket innebär att båda föräldrarna utövar detta ansvar gemensamt och i samförstånd, med barnets bästa för ögonen. En viktig princip är att föräldrar utövar föräldraansvar på samma villkor, dvs. att de har samma rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn. Föräldraansvar innefattar rätten att bestämma var barnet ska bo och även om barnet får resa utomlands.

Om föräldrar har ett gemensamt föräldraansvar har alltså båda föräldrarna lika stor rätt att bestämma om barnet får föras till ett annat land eller inte. Därför kan ett barn i allmänhet inte föras utomlands utan den andra förälderns samtycke.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om föräldrar har ett gemensamt föräldraansvar är den allmänna principen att den andra förälderns samtycke alltid krävs.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om föräldrar vid utövandet av det gemensamma föräldraansvaret inte kan enas i en fråga som är viktig för barnet, inbegripet att föra barnet till ett annat land om så är nödvändigt, kan domstolen ge den ena föräldern rätt att besluta i frågan.

Om en förälder inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, kan den andra föräldern alltså ansöka om domstolens tillstånd att i ett särskilt fall själv få besluta om att föra barnet till ett annat land. Domstolen kan då ålägga den förälder som har fått rätten att besluta i ett särskilt fall ytterligare skyldigheter.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Om föräldrarna har gemensamt föräldraansvar gäller samma regler, oavsett skälen till beslutet om ett barns bostadsort eller hur lång tidsperiod som avses. Så länge det gemensamma föräldraansvaret inte har upphävts eller domstolen t.ex. inte har gett ena föräldern rätt att besluta var barnet ska bo har båda föräldrarna samma bestämmanderätt när det gäller såväl tillfälligt som permanent bortförande av barnet till ett annat land.

Senaste uppdatering: 22/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.