Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Lagligen flytta utomlands med barn

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad får var och en av dem resa med barnet utan den andra förälderns uttryckliga samtycke, med undantag för under särskilda omständigheter. Om den ena föräldern uttryckligen vägrar att ge sitt samtycke och det inte går att nå en överenskommelse ska en ansökan inges till en domare i familjemål för att lösa tvisten.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad får inte den ena av dem på eget initiativ besluta att flytta permanent till ett annat land utan den andra förälderns samtycke. Om en förälder har ensam vårdnad krävs inte den andra förälderns förmodade eller uttryckliga samtycke, vare sig det gäller semester eller en flytt till utlandet. Den förälder som har ensam vårdnad måste dock hålla den andra föräldern underrättad enligt artikel 372.2.1 i civillagen, där det anges att en förälder som inte har vårdnad om barnet ska informeras om viktiga val som påverkar barnets liv.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Semesterresor:

För att motsätta sig att den ena föräldern tar med sig barnet utomlands kan den andra föräldern – om han eller hon också har vårdnad om barnet – inge en ansökan till prefekturen om ett förbud mot att föra barnet ut ur landet under en period på 15 dagar. Alternativt kan föräldern vända sig till en domare i familjemål och begära utreseförbud på grundval av att inte båda föräldrarna har gett sitt samtycke (artikel 373.2.6 i civillagen). Utreseförbudet gäller till dess att barnet blir myndigt eller till dess att ett nytt beslut fattas. Om utreseförbud föreligger utan båda föräldrarnas samtycke innebär detta att barnet inte kan lämna landet. Föräldrarna kan emellertid ge sitt samtycke till enstaka resor som barnet kan göra på egen hand eller med en av föräldrarna genom att registrera ett medgivande hos polisen (police judiciaire) (vanligen fem dagar före resan). Om den ena föräldern vägrar att ge sitt samtycke kan den andra föräldern vända sig till domstol för att upphäva utreseförbudet eller få ett enstaka tillstånd för barnet att lämna landet.

Om syftet är att ändra hemvist:

Även om den ena föräldern inte formellt har motsatt sig att barnet förs ut ur landet och det heller inte finns något utreseförbud, krävs den andra förälderns samtycke om syftet är att ändra barnets hemvist, såvida inte den förälder som önskar flytta med barnet har ensam vårdnad. Endast i detta fall får flytten ske utan samtycke från den andra föräldern, som dock ska hållas underrättad om denna stora förändring i barnets liv.

Om en förälder inte bryr sig om att den andra föräldern inte har gett sitt samtycke kan den sistnämnde ansöka om återlämnande av barnet på grundval av olagligt bortförande enligt konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Ett förfarande ska inledas i det land till vilket barnet har bortförts. De centralmyndigheter som inrättats genom konventionen kan hjälpa till vid behov.

Den förälder som lämnar landet med barnet behöver inte bevisa den andra förälderns uttryckliga samtycke, eftersom detta förutsätts, oavsett utlandsresans karaktär – om det inte är så att utreseförbud har utfärdats eller att den andra föräldern formellt har motsatt sig resan.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om en förälder som har vårdnad om ett barn vägrar att ge samtycke till en resa kan den förälder som vill göra resan med barnet vända sig till domstol, som kan ge tillstånd till detta. Detsamma gäller om barnet har förbjudits att lämna landet utan båda föräldrarnas samtycke.

Om resan medför en ändring av barnets hemvist ska den förälder som önskar flytta med barnet (om den andra föräldern också har vårdnad om barnet och motsätter sig flytten) vända sig till familjemålsdomaren på den ort där barnet har sin hemvist före flytten.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Åtskillnad bör enligt ovanstående göras mellan tillfälligt och permanent bortförande. Hänvisning kommer att göras till ovanstående punkter.

Senaste uppdatering: 24/07/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.