Lagligen flytta utomlands med barn

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad får var och en av dem resa med barnet utan den andra förälderns uttryckliga samtycke, utom under särskilda omständigheter. Om den ena föräldern uttryckligen vägrar att ge sitt samtycke och det inte går att nå en överenskommelse måste en ansökan göras till en familjedomstol för att få en lösning av tvisten.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad får inte den ena av dem på eget initiativ besluta att flytta permanent till ett annat land med barnet utan den andra förälderns samtycke.

Om en förälder har ensam vårdnad krävs inte den andra förälderns samtycke, vare sig det gäller semester eller en flytt till utlandet. Den förälder som har ensam vårdnad måste dock hålla den andra föräldern underrättad enligt artikel 372.2.1 i civillagen, där det anges att en förälder som inte har vårdnad om barnet ska informeras om viktiga val som påverkar barnets liv.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Invändning eller förbud mot utresa ur landet

För att motsätta sig att den ena föräldern tar med sig barnet utomlands kan den andra föräldern – om han/hon också har vårdnad om barnet – inge en ansökan till prefekturen om ett förbud mot att föra barnet ut ur landet under en period på 15 dagar. Alternativt kan föräldern vända sig till en domare i familjemål och begära utreseförbud på grundval av att inte båda föräldrarna har gett sitt samtycke (artikel 373.2.6 i civillagen). Utreseförbudet gäller till dess att barnet blir myndigt, under en tidsbegränsad period eller till dess att ett nytt beslut fattas. Ett förbud mot utresa utan båda föräldrarnas samtycke innebär att barnet inte kan lämna landet. Föräldrarna kan emellertid ge sitt samtycke till enstaka resor som barnet kan göra på egen hand eller med en av föräldrarna genom att registrera ett medgivande hos polisen (police judiciaire). Detta ska i princip göras fem dagar innan resan. Om en av föräldrarna vägrar att ge sitt samtycke, kan den andra föräldern vända sig till domstol för att få utreseförbudet upphävt eller utverka ett särskilt tillstånd för barnet att lämna landet.

Om syftet är att ändra hemvist:

Även om det inte finns några invändningar mot att resa med barnet utomlands och inget förbud mot att lämna landet krävs den andra förälderns samtycke om syftet med en sådan utlandsresa med barnet är att ändra barnets hemvist, såvida inte den förälder som vill flytta har ensam vårdnad om barnet. Endast i detta fall kan han eller hon flytta utan den andra förälderns samtycke. Den andra föräldern måste dock hållas informerad om den nya situationen, som innebär en stor förändring för barnet.

Om föräldern inte tar hänsyn till att den andra föräldern inte har gett samtycke, kan den sistnämnda begära att barnet återlämnas med åberopande av olovligt bortförande i enlighet med Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Förfarandet måste inledas i den stat till vilken barnet har förts, vid behov med hjälp av de centralmyndigheter som inrättats genom konventionen.

Den förälder som lämnar landet med barnet behöver inte bevisa den andra förälderns uttryckliga samtycke, eftersom detta förutsätts, oavsett utlandsresans karaktär – om det inte är så att utreseförbud har utfärdats eller att den andra föräldern formellt har motsatt sig resan.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om en av föräldrarna som har vårdnad vägrar att ge sitt samtycke till resan ankommer det på den förälder som vill resa med barnet att hänskjuta ärendet till familjedomstolen, som kan ge tillstånd till att barnet reser ut ur landet. Detsamma gäller om det finns ett förbud mot att barnet lämnar landet utan båda föräldrarnas samtycke.

Om bortförandet av barnet i själva verket innebär ett byte av hemvist, måste den förälder som vill flytta med barnet vända sig till familjedomstolen på barnets bostadsort före avresan om den andra föräldern som utövar föräldraansvar vägrar att ge sitt samtycke.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Som nämnts ovan bör åtskillnad göras mellan tillfälligt och permanent bortförande. Jfr föregående punkter.

Senaste uppdatering: 08/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.