På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Lagligen flytta utomlands med barn

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Enligt artikel 30 i Children Act 2009 får en person med ett beslut om att barnet ska bo hos honom eller henne lämna Gibraltar med barnet i högst en månad.

Om det inte finns något beslut om var barnet ska bo får en förälder med ensam vårdnad lämna Gibraltar med barnet utan den andra förälderns tillstånd. Den förälder som inte har vårdnad kan dock hindra att ett barn förs från jurisdiktionen genom att ansöka om att domstol ska utfärda ett beslut om förbud mot vissa handlingar (prohibited steps order).

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Enligt artikel 30 i Children Act 2009 får ingen, så länge det finns ett giltigt beslut om var ett barn ska bo, föra bort barnet från Gibraltar (i mer än en månad) utan skriftligt samtycke från alla som har föräldraansvar för barnet, eller tillstånd från domstolen.

I artikel 184 i Crimes Act 2011 anges dessutom att en förälder (och vissa andra personer, däribland en förmyndare till barnet, en person med ett giltigt beslut om att barnet ska bo hos honom eller henne eller en person som har vårdnad om barnet) gör sig skyldig till ett brott (bortförande av barn) om han heller hon tar med sig eller skickar iväg barnet från Gibraltar utan det samtycke som krävs (dvs. utan samtycke från barnets mor och far, om han har föräldraansvar, eller utan samtycke från de övriga personer som anges ovan).

Om det inte finns något beslut om var barnet ska bo men fler än en person har föräldraansvar för barnet får ingen av personerna med föräldraansvar för barnet föra bort barnet från Gibraltar utan samtycke från den andra personen med föräldraansvar eller utan domstolens tillstånd.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

En förälder med ett beslut om att barnet ska bo hos honom eller henne, och som permanent vill flytta från Gibraltar med barnet, kan lagligen flytta med barnet utan att domstolen ingriper om föräldern har inhämtat samtycke från den andra föräldern med föräldraansvar eller från någon annan person med föräldraansvar. Om samtycke inte ges måste en ansökan inges till domstolen om tillstånd att permanent flytta från Gibraltar med barnet (artikel 30 i Children Act 2009).

Vid mål om internationell flytt med barn ska barnets bästa alltid sättas i främsta rummet. Domarna ska ta hänsyn till alla uppgifter som de förfogar över i varje enskilt fall innan de meddelar en oberoende dom. De strävar framför allt efter att fatta beslut som är till barnets bästa.

Om det inte finns något beslut om var barnet ska bo måste en person som har föräldraansvar för barnet och som permanent vill flytta från Gibraltar med barnet ansöka om tillstånd hos domstolen, om personen inte har fått samtycke från någon annan med föräldraansvar.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

I svaret på fråga 1 ovan anges vad som krävs för att lovligen få lämna Gibraltar tillsammans med ett barn i högst en månad. En person med ett beslut om att barnet ska bo hos honom eller henne kan resa utomlands med barnet i högst en månad och behöver därför inte den andra förälderns tillstånd för att åka på en semesterresa med barnet.

Senaste uppdatering: 09/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.