Lagligen flytta utomlands med barn

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

En förälder får lovligen föra ett barn till ett annat land utan den andre förälderns samtycke om den förälder som bortför barnet har ensam vårdnad om barnet och naturligtvis under förutsättning att barnets rätt att personligen kommunicera med den andre föräldern inte kränks.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

När de båda föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Då bortförandet av barnet är nödvändigt och den ena föräldern inte ger sitt samtycke till detta uppmanas domstolen att bedöma situationen utifrån barnets intresse och uttala sig om barnets eventuella bortförande.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

I vilket fall som helst, oavsett om det handlar om en tillfällig resa i samband med semester eller ett permanent bortförande till ett annat land, är det de bestämmelser som nämns ovan i fråga om föräldrarnas samtycke som är tillämpliga.

Senaste uppdatering: 07/07/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.