Lagligen flytta utomlands med barn

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

A) I allmänhet får en förälder, utan samtycke från den andra föräldern, föra sitt barn till ett annat land under en kortare tid om avsikten inte är att stanna kvar. Exempel på sådana fall:

  • Föräldrarna utövar föräldraansvaret gemensamt.
  • En av föräldrarna utövar föräldraansvaret på grundval av en överenskommelse mellan föräldrarna eller ett domstolsbeslut, men den andra förälderns föräldraansvar har inte begränsats eller upphävts av domstol.
  • Barnet förs till ett annat land av föräldern i enlighet med förälderns rätt till umgänge med barnet under en viss tidsperiod, utom om den andra förälderns samtycke krävs i enlighet med ett beslut av domstol eller förmyndarmyndighet.

B) En förälder får, utan samtycke från den andra föräldern, föra barnet till ett annat land även under en längre tid eller om avsikten är att stanna kvar, om den andra förälderns föräldraansvar har begränsats eller upphävts av domstol.

C) En vårdnadshavare får lagenligt föra ett barn till ett annat land utan förälders samtycke, förutsatt att förmyndarmyndigheten inte har begränsat vårdnadshavares rätt att göra så, i följande fall:

  • Om det handlar om en kortare tid och om avsikten inte är att stanna kvar, ifall barnet är placerat i fosterfamilj.
  • Om barnet är placerat hos en tredje part och förälderns föräldraansvar därför har upphävts.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

A) Om en förälder för barnet till ett annat land under en längre tid eller i avsikt att stanna kvar krävs den andra förälderns samtycke. Exempel på sådana fall:

  • Föräldrarna utövar föräldraansvaret gemensamt.
  • En av föräldrarna utövar föräldraansvaret på grundval av en överenskommelse mellan föräldrarna eller ett domstolsbeslut, men den andra förälderns föräldraansvar har inte begränsats eller upphävts av domstol.

B) Om barnet är placerat i fosterfamilj får vårdnadshavaren föra barnet till ett annat land under en längre tid eller i avsikt att stanna kvar endast om föräldern har gett sitt samtycke.

Att resa till ett annat land i syfte att studera, arbeta eller liknande kan betraktas som en längre tid.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om den andra föräldern inte ger sitt samtycke till att barnet förs till ett annat land kan föräldern begära att förmyndarmyndigheten beslutar i frågan. I det fallet ersätter förmyndarmyndighetens beslut om att barnet får föras till ett annat land den andra förälderns samtycke.

En förälder som begär att en bostadsort i ett annat land ska fastställas måste i sin ansökan inkludera handlingar som visar att barnets fostran, skötsel, omvårdnad och skolgång kan tillgodoses i det andra landet (dvs. särskilt ett intyg om barnets miljö utfärdat av den utländska myndigheten, skolintyg, förälderns inkomstbevis och antagningsbevis). På förälderns begäran sörjer förmyndarmyndigheten för att ett intyg om barnets miljö utfärdas. Om föräldern ännu inte har börjat arbeta i det andra landet kan förmyndarmyndigheten godta en försäkran från föräldern om den förväntade inkomsten, i stället för ett inkomstbevis.

Inför förmyndarmyndighetens beslut i tvisten beaktar den huruvida det är möjligt att säkra verkställigheten av ett beslut av domstol eller förmyndarmyndighet som reglerar det fortsatta umgänget mellan barnet och den andra föräldern när det inte finns något internationellt fördrag eller reciprocitet.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Som framgår under punkt 1 får föräldern föra barnet till ett annat land även utan den andra förälderns samtycke, om resan inte avser en längre period. I det fallet måste allmänna villkor för gränspassage vara uppfyllda för att barnet ska få resa utomlands (barnet måste till exempel ha ett giltigt pass).

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.