Lagligen flytta utomlands med barn

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Om den andra föräldern inte är vårdnadshavare (guardianship)och om det inte finns något domstolsbeslut som förbjuder att barnet förs till ett annat land utan den andra förälderns samtycke.

Om ingen ansökan om vårdnadshavarskap, vårdnad (custody) eller umgänge har ingetts till domstolarna innan barnet/barnen förs ut ur landet.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om den andra föräldern är vårdnadshavare

och/eller

om bortförandet av barnet påverkar vårdnads- och/eller umgängesrättigheter

och/eller

om en domstol uttryckligen har slagit fast att den andra förälderns eller den andra namngivna partens samtycke krävs innan barnet bortförs till ett annat land.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

En ansökan ska inges till domstolen för att barnet lovligen ska få bortföras.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Ja.

Senaste uppdatering: 16/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.