Lagligen flytta utomlands med barn

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

När en förälder är ensam om föräldraansvaret för ett barn eller har en domstols tillstånd får denna förälder föra med sig ett underårigt barn över gränsen till en annan stat utan den andra förälderns godkännande (eller mot den andra förälderns vilja).

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

När föräldrarna delar på föräldraansvaret och har gemensam vårdnad om ett underårigt barn måste båda föräldrarna godkänna att barnet förs till en annan stat.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Den förälder som vill föra med sig det underåriga barnet till en annan stat måste, om den andra föräldern motsätter sig bortförandet eller inte ger sitt godkännande, ansöka om tillstånd från behörig rättslig myndighet. Detta kan vara den domstol som avgör vårdnadstvister på barnets hemvistort eller den domstol vid vilken det pågår ett mål om föräldraansvar.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

När ett underårigt barn tillfälligt ska vistas utomlands måste skälen till utlandsvistelsen granskas. Om det endast handlar om en kort semesterresa kan det betraktas som en vardagsfråga som inte kräver båda föräldrarnas tillstånd.

Om det ligger starkare skäl bakom det tillfälliga bortförandet, som t.ex. läkarvård för barnet, krävs tillstånd från båda föräldrar som har föräldraansvar. Om föräldrarna inte kan enas måste frågan avgöras av domstolen.

Senaste uppdatering: 21/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.