Lagligen flytta utomlands med barn

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Om en domstol har beslutat att barnet ska ha sin bostadsort i ett annat land behöver den förälder som permanent för barnet till det landet inte ha den andra förälderns samtycke.

En förälder får lagenligt föra ett barn permanent till ett annat land utan den andra förälderns samtycke om den förälder som för bort barnet har egen vårdnad på grundval av en överenskommelse mellan föräldrarna eller ett domstolsbeslut.

En förälder får lagenligt föra ett barn permanent till ett annat land utan den andra förälderns samtycke om den andra förälderns vårdnadsrätt har upphävts genom beslut av familjedomstol (bāriņtiesa) eller om den har förverkats genom domstolsbeslut.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

En förälder vars vårdnad inte har upphävts eller förverkats får lagenligt föra ett barn permanent till ett annat land om den andra föräldern som har (gemensam eller egen) vårdnad ger sitt samtycke.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om den andra föräldern inte ger sitt samtycke till att barnet förs bort kan den förälder som permanent vill föra barnet till ett annat land vända sig till domstol med en begäran om att barnets bostadsort ska fastställas i det land dit föräldern vill föra barnet.

Om den andra föräldern inte ger sitt samtycke till att barnet förs bort kan den förälder som permanent vill föra barnet till ett annat land vända sig till domstol med en begäran om att få ensam vårdnad om barnet.

Om den andra föräldern inte ger sitt samtycke till att barnet förs bort kan den förälder som permanent vill föra barnet till ett annat land vända sig till familjedomstolen med en begäran om att den andra förälderns vårdnadsrätt ska upphävas (om det finns objektiva skäl till detta) eller till domstol med en begäran om att den andra förälderns vårdnadsrätt ska förverkas (om det finns objektiva skäl till detta).

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

För permanent bortförande, se svaren på de tidigare frågorna.

För tillfälligt bortförande krävs inte den andra förälderns samtycke.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.