Lagligen flytta utomlands med barn

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Att föra barnet till ett annat land utan den andra förälderns samtycke får endast ske tillfälligtvis (t.ex. för semester). Att ändra barnets bosättningsland kräver antingen den andra förälderns samtycke eller beslut av den domstol som har slagit fast att barnet ska ha sin bostadsort i ett annat land.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om föräldrarna är gifta och inte skilda, oavsett om de lever tillsammans eller inte, krävs båda föräldrarnas samtycke för att ändra barnets bosättningsland.

Om föräldrarna är skilda och det har slagits fast att barnet har sin bostadsort hos ena föräldern krävs också den andra förälderns samtycke för att barnet ska få flytta permanent till ett annat land. Att barnet har sin bostadsort hos den ena föräldern innebär inte att den föräldern har större rättigheter i fråga om barnet, om inte en domstol har slagit fast att så är fallet.

Om föräldrarna är ogifta och det inte har slagits fast att barnet har sin bostadsort hos någon av föräldrarna förutsätts det att de har samma rättigheter. Båda föräldrarnas samtycke krävs för att barnets bosättningsland ska få ändras.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om den andra föräldern vägrar att ge sitt samtycke måste den förälder som ska flytta till ett annat land vända sig till domstol med en begäran om att barnets bostadsort och villkor för umgänge ska fastställas. Om bostadsort redan har fastställts måste föräldern begära att umgängesvillkoren ändras.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Enligt den litauiska lagstiftningen krävs inget ytterligare samtycke från en förälder för att tillfälligt föra ett barn till ett annat land.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.