Lagligen flytta utomlands med barn

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Situationerna varierar efter omständigheterna, men normalt behövs inte den andra förälderns samtycke när dennas bostadsort är okänd. Enligt artikel 56.5 i Civil Code kan domstolen upphäva en förälders rätt till föräldraansvar. Den förälder som har vårdnaden om barnet behöver därför inget samtycke från den förälder som fått sitt föräldraansvar upphävt.

Föräldern ska dock alltid ta reda på om han eller hon får föra ett barn till ett annat land utan den andra förälderns samtycke genom att ansöka om tillstånd från behörig domstol, dvs. Civil Court (Family Section).

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om en förälder vill föra ett barn till ett annat land enligt nationell lagstiftning, måste den andra föräldern alltid ge sitt samtycke, särskilt om den andra föräldern har en rättighet som kränks om barnet flyttas. Sådana rättigheter omfattar umgängesrätt och rätt att delta i beslut om barnets liv (t.ex. den plats, miljö och kultur som barnet ska växa upp i). I denna situation kan den andra föräldern motsätta sig flytten av flera skäl, t. ex. att flytten skulle hindra möjligheten till umgänge med barnet.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Barn får föras till ett annat land utan den andra förälderns samtycke om den behöriga domstolen har gett sitt tillstånd.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Ja, samma bestämmelser gäller för tillfälligt bortförande. En förälders samtycke kan se ut så här:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(för- och efternamn, födelsedatum, id-kortsnummer) authorise that my son/daughter (stryk det som inte är tillämpligt) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (skäl att lämna Malta) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(tidsperiod – stryk det som inte är tillämpligt).

_________________________________

Underskrift som ska följas av förälderns för- och efternamn samt id-kortsnummer

Senaste uppdatering: 17/07/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.