Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Lagligen flytta utomlands med barn

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

En förälder får lovligen föra ett barn till ett annat land utan den andra förälderns samtycke endast om föräldern har ensam vårdnad om barnet.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om det är nödvändigt att föra barnet till ett annat land, men den andra föräldern med gemensam vårdnad om barnet inte ger sitt samtycke till detta, kan en ansökan om alternativt samtycke inges till domstolen (artikel 253A i bok I i den nederländska civillagen (Nederlands Burgerlijk Wetboek)).

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Ja, i Nederländerna gäller samma regler för tillfälligt bortförande som för permanent bortförande. Klicka här för relevant formulär. ”toestemming om te reizen” (på nederländska). PDF (288 Kb) nl ”consent letter for minors travelling abroad” (på engelska) PDF (298 Kb) en

Senaste uppdatering: 17/11/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.