På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Lagligen flytta utomlands med barn

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Lagstiftningen i Nordirland innehåller bestämmelser om när ett barn lagligen får föras från Förenade kungariket. Enligt artikel 13.1 i 1995 års barnalag (Children (Northern Ireland) Order 1995) får en person som är vårdnadshavare på basis av ett beslut (residence order) föra ut barnet från Förenade kungariket mindre än en månad (exempelvis för semester).

Detta är förenligt med artikel 3.2A i 1985 års lag om bortförande av barn (Child Abduction Act (Northern Ireland) Order 1985), enligt vilken en person inte begår ett brott genom att föra ut eller skicka barnet från Förenade kungariket om personen i fråga omfattas av en giltig residence order och utlandsvistelsen varar mindre än en månad (under förutsättning att det inte finns någon beslut om att barnet inte får lämna landet).

Saknas giltig residence order kan en förälder med ensam vårdnad lagligen föra barnet från Förenade kungariket utan den andra förälderns tillstånd. En far som inte har föräldraansvar kan dock försöka hindra att barnet förs från jurisdiktionen genom att ansöka om ett beslut om förbud mot vissa handlingar (prohibited steps order) hos domstolarna i Nordirland. Han får även ansöka hos domstolarna om ett domstolsbeslut som ger honom föräldraansvar (”föräldraansvar” definieras i artikel 6.1 i Children (Northern Ireland) Order 1995) eller en residence order (om domstolen beslutar att barnets ska bo hos honom måste den också bevilja honom föräldraansvar).

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

I artikel 13 i Children (Northern Ireland) Order 1995 föreskrivs att om det finns en giltig residence order får ingen föra det barnet från Förenade kungariket i mer än en månad utan samtycke från den andra personen med föräldraansvar eller utan domstolens tillstånd.

I artikel 3.1 i Child Abduction (Northern Ireland) Order 1985 föreskrivs dessutom att en person med anknytning till ett barn gör sig skyldig till ett brott (bortförande av barn) om han heller hon tar med sig eller skickar iväg barnet från Förenade kungariket utan det samtycke som krävs.

Saknas residence order men fler än en person har föräldraansvar för barnet får ingen av personerna med föräldraansvar för barnet föra barnet från Förenade kungariket utan samtycke från den andra personen med föräldraansvar eller utan domstolens tillstånd.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

En förälder som omfattas av en residence order som permanent vill flytta från Förenade kungariket med barnet, kan lagligen flytta med barnet utan att domstolen ingriper om föräldern har inhämtat samtycke från den andra föräldern med föräldraansvar eller från någon annan person med föräldraansvar. Om samtycke inte ges måste en ansökan inges till domstolen om tillstånd att permanent flytta från Nordirland med barnet (artikel 13.1 i Children (Northern Ireland) Order 1995).

Vid mål om internationell flytt med barn sätts barnets bästa alltid i främsta rummet i Förenade kungariket. Domarna i familjedomstolarna i Nordirland ska ta hänsyn till alla uppgifter som de förfogar över i varje enskilt fall innan de meddelar en oberoende dom. De strävar framför allt efter att fatta beslut som är till barnets bästa.

Saknas residence order måste en person som har föräldraansvar för barnet och som permanent vill flytta från Förenade kungariket med barnet inhämta den andra förälderns samtycke eller domstolens tillstånd. I annat fall kan föräldern anklagas för bortförande av barn.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

I svaret på fråga 1 ovan anges vad som krävs för att lagligen få lämna Förenade kungariket tillsammans med ett barn mindre än en månad. En person som omfattas av en residence order kan resa utomlands med barnet mindre än en månad och behöver därför inte den andra förälderns tillstånd för att åka på en semesterresa med barnet.

Senaste uppdatering: 10/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.