Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Lagligen flytta utomlands med barn

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Båda föräldrarna har ansvar för att hantera frågor av särskild betydelse (artiklarna 1901, 1902, 1911 och 1912 i civillagen (Código Civil)).

När föräldrar går skilda vägar (skiljer sig eller separerar) behåller båda föräldrarna ansvaret för att hantera frågor av särskild betydelse (artikel 1906.1 i civillagen), såvida inte domstolen, genom ett motiverat beslut, beslutar att den ena föräldern ensam bör utöva ansvaret, eller när gemensamt utövande av ansvaret inte anses främja barnets bästa (artikel 1906.2 i civillagen).

Det finns ingen särskild definition av ”frågor av särskild betydelse”. Begreppet syftar på ett begränsat antal aspekter i ett barns liv eller på svåra och ovanliga existentiella frågor som rör barnets grundläggande rättigheter.

Platsen för eller valet av ett barns centrala punkt i livet, med andra ord var han eller hon ska bo är en fråga av särskild betydelse. Båda föräldrarna har ansvar för detta beslut. Om föräldrarna inte är överens i denna fråga ska barnets hemvist fastställas av domstolen (artikel 1906.5 i civillagen).

En förälder får därför lovligen föra ett barn till ett annat land utan den andra förälderns samtycke endast om han eller hon har ensam vårdnad om barnet eller barnets hemvist har fastställts eller ändrats av en domstol, så att bortförandet utomlands tillåts.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Samtycke krävs alltid när båda föräldrarna utövar föräldraansvaret. Detta är för närvarande den allmänna regeln enligt artikel 1906.1 i civillagen.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om en av föräldrarna inte ger sitt samtycke till att barnet förs till ett annat land och båda föräldrarna utövar föräldraansvaret, får ett sådant bortförande av ett barn till ett annat land bara ske efter ett domstolsbeslut (artikel 1906.5 i civillagen).

I detta fall ska förfaranden inledas inför en domstol eller en domstolsavdelning med territoriell behörighet och med behörighet i familje- och ungdomsfrågor (se artiklarna 122–125 i lag nr 62/2013 om organisationen av domstolssystemet). Förfarandena ska ske i den form som fastställs i processreglerna rörande förmyndarskapsförfaranden enligt lag nr 141/2015 (se artiklarna 3, 9 och 67).

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia

I rättsdoktrinen och rättspraxis har tillfälligt bortförande i samband med semester- eller fritidsresor inte ansetts utgöra en fråga av särskild betydelse om bortförandet inte innebär en ändring av den plats som utgör den centrala punkten i barnets liv. Undantag görs bland annat för länder där det pågår en väpnad konflikt, länder som är särskilt osäkra eller länder som har drabbats av en pandemi, där barnets hälsa eller säkerhet därför hotas.

Sjukvård betraktas emellertid som en fråga av särskild betydelse. Beroende på den specifika vård det rör sig om i det aktuella fallet, och de återverkningar som vården skulle kunna få på barnets grundläggande rättigheter, krävs därför att båda föräldrarna är överens. Det kan röra sig om viktig medicinsk behandling (cellgiftsbehandling, experimentella behandlingar) eller att barnet behöver åtföljas på grund av att han eller hon inte förstår det språk som talas av vårdpersonalen eller att vårdpersonalen tycker det är svårt eller omöjligt att få exakta uppgifter från barnet om dess symtom, och översättning därför behövs.

När sådan viktig sjukvård kräver tillfälligt bortförande av barnet och båda föräldrarna godkänner behandlingen omfattar detta godkännande även bortförande av barnet.

Formulär

Den portugisiska utlännings- och gränstjänsten (SEF) har standardformulär för bortförande av minderåriga.

De finns på följande länkar.

Tillämplig lagstiftning

Regler för förfaranden som rör förmyndarskap

Civillagen

Lagen om organisationen av rättssystemet

Anm.:

Varken kontaktpunkten för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna eller andra organ och myndigheter är bundna av informationen i detta faktablad. Även om informationen här uppdateras regelbundet bör gällande lagstiftning alltid kontrolleras. Tolkningen av rättspraxis kan förändras med tiden.

Senaste uppdatering: 08/03/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.