Lagligen flytta utomlands med barn

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

Enligt artikel 30.1 c i lag nr 248/2005 om fri rörlighet för rumänska medborgare får en minderårig med eget resedokument eller, i förekommande fall, id-kort, enkelt id-kort eller elektroniskt id-kort, som reser utomlands tillsammans med en av sina föräldrar, lämna Rumänien utan att den andra förälderns skriftliga samtycke krävs, förutsatt att den åtföljande föräldern kan styrka att han eller hon har anförtrotts vårdnaden om barnet i en lagakraftvunnen dom som inte kan överklagas eller utövar föräldraansvar enligt en lagakraftvunnen dom och/eller en dom som inte kan överklagas, för mål som inletts den 15 februari 2013 eller senare.

Det krävs inte heller något skriftligt samtycke om den andra förälderns föräldrarättigheter har upphävts eller, beroende på omständigheterna, om den andra föräldern enligt lag har förklarats saknad, om den åtföljande föräldern kan styrka detta.

Enligt artikel 30.6 första strecksatsen i lag nr 248/2005 är det skriftliga samtycket från den andra föräldern, från båda föräldrarna eller, i förekommande fall, från den förälder som anförtrotts barnet, den förälder som utövar ensamt föräldraansvar, den överlevande föräldern eller hans/hennes juridiska ombud, som godkänner att barnet lämnar Rumänien, inte heller nödvändigt när en rumänsk minderårig som har sin bosättningsort eller hemvist i destinationslandet reser dit med en åtföljande vuxen, enligt definitionen i lag nr 248/2005.

Gränspolisen kommer att tillåta att minderåriga med åtföljande vuxen lämnar Rumänien om den åtföljande föräldern motiverar utlandsresan med att det minderåriga barnet ska få medicinsk behandling som inte går att få i Rumänien, och utan vilken hans/hennes liv eller hälsa är allvarligt hotad, och föräldern kan styrka detta genom bevis som har utfärdats eller godkänts av rumänska sjukvårdsmyndigheter och som anger när och var (i vilket land eller i vilka länder) behandlingen ska ges. Sådana utlandsresor tillåts även om samtycke inte har getts av båda föräldrarna, den andra föräldern, den överlevande föräldern eller det juridiska ombudet. Gränspolisen kommer även att tillåta att minderåriga barn med åtföljande vuxen lämnar Rumänien om den åtföljande föräldern kan styrka att det minderåriga barnet reser utomlands för studier eller officiella tävlingar. Styrkandet kan ske genom att visa upp lämpliga dokument som anger när och var (i vilket land eller i vilka länder) studierna ska genomföras eller tävlingarna hållas, även om bara en av föräldrarna har gett sitt samtycke.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Den andra förälderns samtycke krävs för att föra ett barn till en annan medlemsstat, om båda föräldrarna gemensamt utövar föräldraansvaret.

Föräldrarna har därmed gemensamt och likställt föräldraansvar, oavsett om de var gifta när den minderårige föddes eller inte (artikel 503.1 i civillagen).

Om föräldrarna skiljer sig behåller de gemensamt föräldraansvaret, såvida inte domstolen beslutar annat. Om det finns rimliga skäl beslutar domstolen, med hänsyn till barnets bästa, att föräldraansvar endast ska utövas av en av föräldrarna (artiklarna 397 och 398.1 i civillagen).

I enlighet med artikel 30.1 b i lag nr 248/2005 ska den åtföljande föräldern, för att föra en rumänsk minderårig ut ur landet, till gränspolismyndigheterna lämna in ett skriftligt samtycke från den andra föräldern till den minderåriges utlandsresa Samtyckeshandlingen gäller i högst tre år från och med den dag då det upprättades.

Samtyckeshandlingen måste bestyrkas av en notarius publicus i Rumänien och utomlands av en rumänsk diplomatisk eller konsulär beskickning. Om samtyckeshandlingen däremot har upprättats inför en utländsk myndighet måste det uppfylla de villkor om extra legalisering som fastställs i lag eller ha en apostill i enlighet med konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska officiella handlingar, som antogs i Haag den 5 oktober 1961. Undantag gäller för samtyckeshandlingar från stater som Rumänien har ingått fördrag, konventioner eller avtal med om rättsligt bistånd, i civil- eller familjefrågor, som slopar kravet på extralegalisering. Samtyckeshandlingen ska upprättas i två exemplar, varav det ena ska behållas av den åtföljande personen och det andra ska fästas i den minderåriges pass.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om oenighet uppstår mellan föräldrarna beträffande utövandet av deras rättigheter eller fullgörandet av deras skyldigheter som föräldrar ska familjedomstolen avgöra vad som är bäst för barnet efter att ha hört båda föräldrarna och efter att ha beaktat slutsatserna från rapporten om den psykosociala utredningen (artikel 486 i civillagen). Den andra förälderns samtycke till att ett barn reser utomlands kan således ersättas av ett domstolsavgörande.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Den andra förälderns samtycke krävs om syftet med att resa utomlands med barnet är att ändra barnets bosättningsort, såvida inte den förälder som vill flytta utövar ensamt föräldraansvar.

I civillagen föreskrivs därför att om utövandet av föräldraansvar eller föräldrarättigheter påverkas får barnets byte av bosättningsort, tillsammans med den förälder som barnet bor med, endast ske med den andra förälderns samtycke. Familjedomstolen ska avgöra om oenighet råder mellan föräldrarna (artikel 497 i civillagen).

I lag nr 248/2005 görs ingen åtskillnad mellan tillfällig och permanent flyttning utomlands.

I enlighet med artikel 34 i regeringsbeslut nr 94/2006 om godkännande av tillämpningsföreskrifterna för lag nr 248/2005 ska formuläret för det samtycke som krävs för att minderåriga ska få lämna landet fastställas genom beslut från generalinspektören vid gränspolisens generalinspektorat.

Texten i lag nr 248/2005 finns här.

Relevanta filer

Formulär för föräldrars samtycke till att ett minderårigt barn lämnar landet åtföljt av den andra föräldern  PDF (100 Kb) ro

Formulär för föräldrars samtycke till att ett minderårigt barn lämnar landet åtföljt av en annan vuxen  PDF (194 Kb) ro

Senaste uppdatering: 14/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.