Lagligen flytta utomlands med barn

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

När det endast rör sig om en kort vistelse i samband med t.ex. kortvariga studier, besök hos släktingar, ett läger eller semester. Det viktiga är att varken barnet eller föräldern har för avsikt att permanent bosätta sig i det andra landet.

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Vid en permanent utlandsflytt.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Ett sådant ärende måste hänskjutas till en förmyndarskapsdomstol (poručenský súd). Det ankommer på denna att avgöra denna viktiga fråga om föräldraansvar. Framför allt kan domstolen ge sitt samtycke till att barnet permanent flyttar till ett annat land.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Se ovan. Det finns inte några sådana formulär.

Senaste uppdatering: 22/04/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.