Lagligen flytta utomlands med barn

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 I vilka situationer får en förälder lovligen föra ett barn till ett annat land, utan den andra förälderns samtycke?

En förälder får lagligen föra ett barn till ett annat land utan den andra förälderns samtycke om den föräldern har fråntagits sina föräldrarättigheter eller rättsliga handlingsförmåga. När en av föräldrarna har förlorat sina föräldrarättigheter eller rättsliga handlingsförmåga har bara den andra föräldern föräldrarättigheter (artikel 115 i lagen om äktenskap och familjerelationer, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 I vilka situationer krävs den andra förälderns samtycke för att barnet ska få föras till ett annat land?

Den andra föräldern måste alltid samtycka till att barnet förs till ett annat land, förutom när endast den föräldern har föräldrarättigheter.

Enligt lagen om äktenskap och familjerelationer har fadern och modern gemensamma föräldrarättigheter i (artikel 4.3).

Föräldrarna utövar sina rättigheter i samförstånd och i barnets intresse (artikel 113.1 i lagen om äktenskap och familjerelationer). Det handlar bland annat om rätten att besluta vilket land barnet ska bo i.

När föräldrarna inte lever tillsammans och inte har gemensamt vårdnadsansvar beslutar de i samförstånd och i barnets intresse (artikel 113.2 i lagen om äktenskap och familjerelationer) om frågor som har en stor inverkan på barnets utveckling. Hit hör frågor om att flytta barnet till ett annat land.

3 Om den ena föräldern inte samtycker till att barnet förs till ett annat land, även om detta är nödvändigt, vad krävs för att barnet lovligen ska få bortföras till ett annat land?

Om föräldrarna inte kan enas om hur föräldrarättigheterna ska utövas får de hjälp från de sociala myndigheterna med att nå en överenskommelse. De sociala myndigheterna hjälper också föräldrarna att nå en överenskommelse när de har olika åsikter om frågor som har stor inverkan på barnets utveckling, och när de inte samlever och inte har gemensam vårdnad.

Om föräldrarna inte heller med de sociala myndigheternas hjälp lyckas enas om frågor som har stor inverkan på barnets utveckling beslutar domstolen i saken genom ett rättsvårdsförfarande på begäran från en eller båda föräldrarna. Förslaget måste åtföljas av en styrkande handling från de sociala myndigheterna där det anges att föräldrarna har försökt nå en överenskommelse om utövandet av föräldrarättigheterna med de sociala myndigheternas hjälp. Innan domstolen fattar sitt beslut är den skyldig att inhämta ett yttrande om barnets intresse från de sociala myndigheterna. Domstolen beaktar också barnets åsikt om barnet själv uttrycker den, eller åsikten från en person som barnet litar på och har valts av barnet självt, under förutsättning att barnet har förmåga att förstå vikten av beslutet och dess konsekvenser.

Denna bestämmelse anges i artikel 113 i lagen om äktenskap och familjerelationer.

4 Gäller samma bestämmelser för tillfälligt bortförande (till exempel i samband med semester eller för vård) som för permanent bortförande? Om ni använder formulär för samtycke, vänligen bilägg en kopia.

Om frågor som har en stor inverkan på barnets utveckling uppstår i samband med en tillfällig omflyttning av ett barn gäller samma regler för detta som för längre tidsperioder.

Senaste uppdatering: 05/03/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.