Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Видове юридически професии

Белгия

Настоящият раздел предоставя кратка информация относно юридическите професии. Юридически професии —въведение Прокуратура Съдии Адвокати Нотариуси Други юридически професии Организации, които предоставят безплатна правна консултация Бази данни с правна информацияs Портал на Федералната публична служба „Правосъдие“

Съдържание, предоставено от
Белгия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Юридически професии —въведение

В тази част ще намерите информация за юридическите професии като:

 • прокурори,
 • съдии,
 • адвокати,
 • нотариуси и
 • съдебни изпълнители.Прокуратура

Организация

Прокуратурата (ministère public/openbaar ministerie, известна също като parquet/parket), се състои от магистрати от прокуратурата (parquet) или одитората (auditorat), които, в това си качество, изпълняват служебните си задължения в района на действие на съда, към който са установени.

В рамките на всеки съдебен район (arrondissement judiciaire/gerechtelijk arrondissement) магистратите, които представляват прокуратурата пред първоинстанционния съд (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), както и пред съда по дела на непълнолетни лица (tribunal de la jeunesse/jeugdrechtbank), който е подразделение на първоинстанционния съд, са прокурорът (procureur du Roi/procureur des Konings), първият заместник-прокурор (premiers substituts/eerste substituten) и заместник-прокурорите (substituts/subsituten). Те се явяват и пред териториално компетентните полицейски съд или съдилища (tribunal de police/politierechtbank) и търговския съд (tribunal de commerce/handelsrechtbank).

Пред трудовите съдилища (tribunaux de travail/arbeidsrechtbanken) тази функция се изпълнява от служител, известен като трудов одитор (auditeur du travail/arbeidsauditeur), който също е подпомаган от заместници и при необходимост — от старши заместници. По наказателни дела от тяхната компетентност тези служители се явяват и пред наказателния съд (tribunal correctionnel/correctionele rechtbank), който е подразделение на първоинстанционния съд, или пред полицейски съд или съдилища.

Във всички апелативни съдилища (cour d’appel/hof van beroep) и трудови съдилища (cour du travail/arbeidshof) тези функции се упражняват от генералния прокурор (procureur-général/procureur-generaal), който ръководи и упражнява надзор над магистратите от главната прокуратура към апелативния съд (parquet général/parket-generaal) и одитората към трудовия съд (auditorat général/arbeidsauditoraat-generaal). В апелативния съд генералният прокурор се подпомага от първи генерален адвокат (premier avocat-général/eerste advocaat-generaal), генерални адвокати (avocats-généraux/advocaten-generaal) и заместник генерален прокурор (substituts généraux/substituten-generaal). В трудовите съдилища генералният прокурор се подпомага по същия начин от първи генерален адвокат, генерални адвокати и заместник-генерален прокурор.

В Касационния съд (Cour de cassation/Hof van cassatie) функцията на прокуратурата се упражнява от генералния прокурор към този съд, подпомаган от първи генерален адвокат и генерални адвокати. Въпреки същата терминология, в този съд функцията на прокуратурата е съвсем различна. Касационният съд не се произнася по съществото на делото, а проверява законосъобразността и редовността на производството.

Прокуратурата е независима при извършване на отделните действия по разследване и наказателно преследване, без с това да се накърнява правото на компетентния министър да разпореди наказателно преследване и да издаде задължителни указания в областта на наказателната политика, включително по отношение на политиката в областта на разследването и наказателното преследване.

Роля и задължения

Прокуратурата изпълнява редица функции и задължения. Нейната работа се състои в разглеждането и работата по наказателни дела и граждански дела.

 • По наказателните дела магистратите от прокуратурата защитават интереса на обществото и следят за нормалното протичане и приключване на наказателното производство. Тези задължения те изпълняват както при разглеждането на делото по същество, така и при досъдебните процедури по дознание и разследване (под юрисдикцията на едно от двете съдилища: Камарата за съветване (решаващия състав — chambre du conseil/raadkamer) или Камарата за повдигане на обвинение (обвинителното отделение — chambre des mises en accusation/kamer van inbeschuldigingstelling)). На съдебното заседание те изискват от съда прилагането на Наказателния закон; наред с това те следят за вземане на необходимите мерки с цел правилно изпълнение на произнесените присъди. В наказателния съд (cour d’assises/hof van assisen) функцията на прокуратурата се упражнява от генералния прокурор към апелативния съд, който обаче може да упълномощи друг магистрат.
 • По граждански дела прокуратурата се намесва служебно в предвидените от закона случаи и когато опазването на обществения ред налага нейната намеса. По тези дела прокуратурата предоставя становище (писмено или устно)по отношение на основанието. До прокуратурата трябва да бъде отправено искане за становище в случаите, свързани със специалните въпроси, описани в член 764, първи параграф от Съдебния кодекс (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek). Също така прокуратурата може да поиска да бъде информирана по други дела с цел предоставяне на становище, когато счете това за уместно, а съдилищата могат да представят на вниманието ѝ дела служебно (член 764, втори параграф от Съдебния кодекс).

Освен описаните по-горе основни функции прокуратурата е компетентна, в рамките на своята компетентност, и за подходящото изпълнение и последващите действия по отношение на решенията и насоките, свързани с политиката в областта на наказателното правораздаване.

Насоките за политиката в областта на наказателното правораздаване се определят от министъра на правосъдието, след като се е консултирал с колегията, състояща се от генералните прокурори към петте апелативни съдилища (collège des procureurs généraux/college van procureurs-generaal).

Тази колегия е под ръководството на министъра на правосъдието и взима решения с цел възможно най-добре съгласувано изготвяне и координиране на политиката и правилно функциониране на прокуратурата като цяло.

Компетентността на колегията обхваща цялата територия на страната и нейните решения са задължителни за генералните прокурори към апелативните съдилища и за подчинените им членове на прокуратурата, които ръководят ръководство.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Федерална публична служба „Правосъдие“ (Министерство на правосъдието, категории „Ordre judiciaire“ — „Parquet“ или „Rechterlijke Orde“— „Parket“.

Съдии

Организация

Прави се разграничение между т. нар. „седящи магистрати“ (la magistrature assise/de zittende magistratuur), (съдиите в по-нисшите съдилища и съветниците в апелативните съдилища), и т. нар. „стоящи магистрати“ (la magistrature debout/de staande magistratuur), (прокуратурата — ministère public или parquet— вж. по-горе).

По правило магистратите в по-нисшите съдилища се наричат „съдии“ (juges/rechters), докато магистратите в апелативните съдилища се наричат „съветници“ (conseillers/raadsheren).

Функцията на съдиите е да прилагат закона към фактическите обстоятелства или спора по граждански иск, с който са сезирани, както и към лицата, извършили закононарушение.

В някои по-нисши съдилища професионални съдии заседават заедно с непрофесионални съдии. Непрофесионални съдии работят в следните юрисдикции:

 • Търговски съд: професионални съдии и непрофесионални съдии по търговски въпроси (наричани juges consulaires/consulaire rechters).
 • Трудов съд: професионални съдии и непрофесионални съдии (наричани juges sociaux/sociale rechters).
 • Съд по прилагане на наказанията (tribunal de l’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank): професионални съдии и непрофесионални съветници по прилагане на наказанията (наричани assesseurs en application des peines/assessoren in strauitvoeringszaken).

Отговорен орган

Висшият съдебен съвет (Conseil supérieur de la justice/Hoge Raad voor de Justitie) изпълнява тройна функция:

 • играе определяща роля в политиката за назначаване на съдии (включително магистратите от прокуратурата), като това става по обективен и безпристрастен от политическа гледна точка начин;
 • упражнява външен контрол върху функционирането на съдебната система (включително прокуратурата), и по-специално по разглеждането на жалбите;
 • представя становища пред политическите ръководители с цел подобряване функционирането на магистратурата.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Висшия съдебен съвет.

Адвокати

Роля и задължения

Адвокатът (avocats/advocaten) е лице, упражняващо правна професия. Работата му се подчинява на правила за професионална етика и поведение, гарантиращи неговата абсолютна независимост. Освен това адвокатът е длъжен да пази професионална тайна.

Адвокатът е подготвен да практикува в различни области на правото, които често се преплитат (дружествено право, административно право, градоустройствено право, данъчно право, семейно право и др.). В хода на професионалната си кариера адвокатът може да се специализира в една или повече от тези области, в които е придобил специални познания и опит.

Адвокатът може да ви съдейства не само пред съдилищата, а и във всички случаи, в които може да се нуждаете от правна помощ, от представител, от съставител на текстове, а дори и от морална подкрепа.

Следователно неговата функция е тройна:

 • Адвокатът съветва
 • Адвокатът помирява
 • Адвокатът защитава.

Адвокатът може да защитава и представлява клиентите си пред всички юрисдикции в своята страна — полицейски съд, мирови съд (justice de paix/vredegerecht), първоинстанционен съд, търговски съд, първоинстанционен трудов съд, апелативен съд, трудов съд, наказателен съд, Държавен съвет (Conseil d’État/Raad van State) — а дори и в другите страни от Европейския съюз.

Адвокатът предоставя съдействие и в процедурите по арбитраж или медиация, при различните алтернативни методи за решаване на спорове или на различни събрания или срещи.

Адвокатът не се намесва само при наличие на спор. Със съветите, които дава или с договорите, които съставя или преработва, той често спомага да се избегне завеждането на дело.

Той също така може да Ви помогне, ако искате да наемете или закупите недвижим имот, ако предвиждате да учредите дружество, ако повече не можете да обслужвате дълговете си, ако искате да сключите договор с новия си работодател, ако сте жертва на произшествие или насилие, ако сте призован пред съд, ако се разделяте със съпруга си и т.н.

Адвокат за всички

За лицата с ниски доходи законът предвижда услуга по оказване на правна помощ (aide juridique/juridische bijstand, наричана в миналото „pro deo“) и оказване на помощ за покриване на съдебните разноски (assistance judiciaire/rechtsbijstand).

Правната помощ дава възможност за напълно или частично безплатно използване на услугите на адвокат. Тя е структурирана на две нива:

 • Първоначалната правна помощ (aide juridique de première ligne/eerstelijnsbijstand) е достъпна за всички и не е обвързана с дохода. Това са дежурства (permanence/permanentie), по време на които адвокати са на разположение за кратки консултации: първоначален правен съвет, молба за информация и др.
  Органите, които отговарят за предоставяне на първоначална правна помощ, са известни като „Комисии за правна помощ“ (Commissions d’Aide Juridique/Commissies voor Juridische Bijstand).
 • Правната помощ от второ ниво (aide juridique de deuxième ligne/tweedelijnsbijstand) е достъпна за лицата, които отговарят на определени финансови условия или се намират в определено положение. Тази напълно или частично безплатна помощ, според случая, дава възможност да се назначи адвокат, който да Ви съдейства в съдебна или административна процедура, да Ви предостави по-задълбочена консултация или дори да Ви съдейства в процедура по медиация.
  Органите, които отговарят за предоставяне на правна помощ от второ ниво, са известни като „Бюра за правна помощ“ (Bureaux d’Aide Juridique/Bureaus voor Juridische Bijstand).

Помощта за покриване на съдебните разноски дава възможност за пълно или частично освобождаване от съдебни разноски (такса вписване (droit de greffe/griffierechten или droits d’enregistrement/registratierechten) или разходи за съдебен изпълнител (huissiers de justice/rechtsdeurwaarders), нотариус (notaires/notarissen) или становище на вещо лице). За да получи подпомагане за покриване на съдебните разноски, клиентът лично или чрез своя адвокат отправя искане към бюрото за правна помощ.

Отговорни органи

Всеки адвокат членува в адвокатска колегия (barreau/balie). Към момента в Белгия има 28 адвокатски колегии.

Съюзът на френскоезичните и немскоезичната адвокатски колегии (AVOCATS.BE) е организацията, която обединява адвокатските колегии от френскоезичната и немскоезичната общности в страната (общо 13 френскоезични адвокатски колегии и 1 немскоезична адвокатска колегия).

Съюзът на фламандските адвокатски колегии (Orde van Vlaamse Balies (OVB)) е организацията, която обединява всички адвокатски колегии от нидерландскоезичната общност в страната (14 адвокатски колегии).

За повече информация относно професията на адвокатите, моля посетете следните уебсайтове:

Достъпът до тези бази данни е безплатен.

Нотариуси

Нотариусите са публични длъжностни лица, назначавани от краля, чиято специфична роля е да извършват заверки на актове. За някои актове законът предвижда задължителното участие на нотариус, който да потвърди сключено между дадени страни споразумение („заверени актове“, actes authentiques/authentieke akten). Така например за продажбата на недвижим имот е необходимо да се прибегне до нотариус. Освен за удостоверяване на съдържанието на актове с нотариална заверка, към нотариус можете да се обърнете за осребряване на наследство, за изготвяне на собственоръчно подписано споразумение, както и за получаване на консултация и т.н.

Компетентността на нотариусите се отнася главно до три важни области:

 • правото, свързано с недвижими имоти (продажба на недвижим имот, заеми и т.н.),
 • семейното право (брачен договор, наследяване, развод и т.н.) и
 • дружественото право (учредяване на дружества и т.н.).

Съществува и Национална нотариална камара (Chambre nationale des notaires/Nationale Kamer van Notarissen). Нейните главни задачи са:

 • да представлява нотариусите на Белгия пред властите и институциите в рамките на своята компетентност,
 • да изготвя правилата за професионална етика,
 • да отправя към нотариалните камари полезни препоръки за съблюдаване на професионалната дисциплина.

Нотариалните камари на ниво провинция са професионалните дисциплинарни органи: техните основни функции са да следят за спазване на правилата за професионална етика и поведение и да разрешават спорове от професионално естество (например разглеждането на жалби).

Съществува също така и Кралската федерация на нотариусите в Белгия (Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB)/Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN)), професионално сдружение, което подпомага нотариалните кантори в тяхната ежедневна работа, като им предлага целеви услуги и представлява Нотариата по редица въпроси.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Кралската федерация на нотариусите в Белгия.

Други юридически професии

Съдебни изпълнители

Съдебният изпълнител е публично длъжностно лице, което упражнява функцията си със статут на свободна професия. С други думи, той има двойна професионална идентичност: от една страна е длъжностно лице, а от друга страна упражнява функцията си независимо.

Съдебният изпълнител е длъжностно лице, натоварено с публични функции, тъй като държавата му е делегирала една част от публичната власт. Поради тази причина той не може да откаже да изпълни искане за намеса, освен ако професионалната етика или законът не му дават това право, например в случай на конфликт на интереси или при незаконосъобразност на искането. Съдебният изпълнител никога не действа по своя собствена инициатива, а винаги по искане на друго лице, което му възлага в установената форма конкретна задача. При всички задачи, които трябва да изпълнява, той е длъжен да спазва различните законови изисквания. Съдебният изпълнител може да поиска заплащане за своята работа, за да покрие изцяло или частично своите разходи.

Като лице, упражняващо свободна професия, съдебният изпълнител действа по независим и безпристрастен начин. Той поставя професионалния си опит в услуга на всички. Това означава, че той не получава заплата, обезщетение или други привилегии от страна на властите. Разходите са за негова сметка.

Областите, в които може да се намесва съдебният изпълнител, могат да бъдат разделени на две големи категории: „извънсъдебни функции“ (interventions extrajudiciaires/buitengerechtelijke tussenkomsten, извънсъдебно събиране на задължения или официално установяване на факти) и „съдебни функции“ (interventions judiciaires/gerechtelijke tussenkomsten, връчване на процесуални актове, принудително изпълнение на решение). Когато съдебният изпълнител предприема някое от тези действия, често негово задължение е да предостави информация за начина, по който можете да упражните правата си, както и да отговори на вашите въпроси за неговата функция. Няма значение дали вие искате услуга от него или сте обект на неговите действия.

Във всеки съдебен район има сдружение (chambre/kamer) на всички съдебни изпълнители в района. Неговите основни задачи са да следи за това дали съдебните изпълнители от съответния район спазват приложимите към тях дисциплинарни правила, закони и подзаконова нормативна уредба и да урежда спорове, които могат да възникнат между съдебните изпълнители.

Съществува също така и Национална камара на съдебните изпълнители в Белгия (Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België), чиито основни задачи са следните:

 • да следи за еднаквото спазване на дисциплината и професионалната етика от страна на съдебните изпълнители,
 • да защитава интересите на нейните членове и
 • да ги представлява.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Националната камара на съдебните изпълнители в Белгия.

Други

Съдиите и магистратите от прокуратурата са подпомагани от широк кръг административни и правни специалисти.

На всяко заседание съдията е подпомаган от съдебен секретар (greffier/griffier). Секретарят извършва предварителната подготовка за работата на съдията, например като подготвя необходимите преписки за заседанието. На самото заседание секретарят води протокол и следи за правилното съставяне на всички необходими документи. Секретарят изпълнява и координира функциите на съдебния секретариат (greffe/griffie). Всеки съд има секретариат или регистратура, която се оглавява от главен секретар или регистратор (greffier en chef/hoofdgriffier). В зависимост от големината на съда в секретариата има един или повече съдебни секретари. От своя страна съдебните секретари могат да бъдат подпомагани от административен персонал.

Съдебните помощници (référendaires/referendarissen) са юристи, които подпомагат съдиите при изготвяне на техните решения. Те помагат при разглеждането на делата под отговорността на един или повече съдии и като следват техните инструкции. Те проучват преписката, разглеждат повдигнатите правни въпроси и изготвят решения.

Прокурорите също могат да привличат юристи, които да подготвят правните аспекти на техните дела. Тези юристи са известни като juristes du parquet/parketjuristen. Те извършват правни проучвания, организират разследвания или подготвят правните аспекти на призовките и правните основания под отговорността на и като следват инструкциите на един или повече прокурори.

Всяка прокуратура има секретариат, който се оглавява от главен секретар. Тези секретариати оказват съдействие на магистратите при проучвателната работа и обработката на документацията и при съставянето на преписките. Те следят за актуалността на документите и регистрите на прокуратурата, поддържат архивите и т.н. Броят на секретарите зависи от големината на службата. Секретарите могат да бъдат подпомагани и от административен персонал.

Съдебните секретариати и прокуратурите назначават голям брой административен персонал. Административният персонал управлява преписките на разглежданите дела и данните, които се вписват в бази данни. Друг административен персонал се занимава с пощенските пратки и внасянето на документи, както и с посетителите, които лично са призовани в прокуратурата.

Можете да намерите повече информация за тези професии в този документ PDF (376 Kb) en.

Организации, които предоставят безплатна правна консултация

Всеки гражданин може да получи първоначална безплатна правна консултация от професионални юристи. Първоначалната правна помощ включва (вж. по-горе):

 • практическа информация,
 • правна информация,
 • първоначално правно становище или
 • препращане към специализирана организация.

На този етап въпросът няма да се реши непосредствено, но се предоставят първоначални насоки. Групи от дежурни юристи са на разположение в съдилищата, центровете за правна помощ (maisons de justice/justitiehuizen), някои общински администрации (administrations communales/gemeentelijke diensten), по-голямата част от публичните центрове за социална помощ (centres publiques d’action sociale/openbare centra voor maatschappelijk welzijn) и в различните сдружения, в които има правна служба.

За повече информация, моля разгледайте онлайн брошурата: По-добър достъп до правосъдие (Un meilleur accès à la justice/Een betere toegang tot justitie) .

Бази данни с правна информация

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Федерална публична служба „Правосъдие“ (Министерство на правосъдието).

Портал на Федералната публична служба „Правосъдие“

Категории

Информация

 • Правосъдието от А до Я;
 • Информиращ служител (fonctionnaire d’information/informatieambtenaar);
 • Публикации;
 • Жалби;
 • Съдебни адреси;
 • Прессъобщения;
 • Статистика.

Съдебна система

 • Съдилища;
 • Прокуратури;
 • Териториална компетентност;
 • Консултативен съвет на магистратите (Conseil consultatif de la magistrature/Adviesraad van de magistratuur);
 • Комисия по модернизиране на съдебната система (Commission de modernisation de l’ordre judiciaire/Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde);

Преустройство на правораздавателната среда.

Връзки по темата

Федерална публична служба „Правосъдие“

Последна актуализация: 17/11/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.