Видове юридически професии

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Юридически професии — въведение

Други сродни професии

В Кипър няма сродни професии, като например професията на нотариус. Всичко, свързано с правни въпроси, е от юридическо естество и единствено членовете на Адвокатската колегия на Кипър (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos) имат право да практикуват съгласно приложимите закони. Естествено пенсионирани адвокати могат да продължат да работят като вътрешни консултанти по правни въпроси както в съществуващи адвокатски кантори, така и в други организации.

Една професия, която може да се смята за сродна, е професията на адвокатски сътрудник (dikigorikoí ypálliloi), като спрямо нея се прилага отделно законодателство. Лицата, които желаят да станат адвокатски сътрудници, трябва да са завършили средно образование, да са работили поне 6 последователни месеца в адвокатска кантора и да са с безупречна репутация, като за тази длъжност се подава заявление до секретаря (Protokollitís) на районния съд (Eparchiakó Dikastírio), в чийто район се намира адвокатската кантора, в която работи кандидатът.

Прокурори (Dimósioi Katígoroi)

Организация

Обща информация

Освен че разполага с правоспособност като юридически съветник на държавата, главният прокурор (Genikós Eisangeléas) на републиката е също така и ръководител на Правното ведомство (Nomikí Ypiresía) и изпълнява длъжността директор на прокуратурата (Ypéfthynos tis Ypiresías Diacheírisis Poinikón Ypothéseon).

В Правното ведомство на републиката, което се ръководи от главния прокурор, работят адвокати, някои от които са специализирали в областта на наказателното право и водят дела, гледани от съдилищата по наказателни дела (Kakourgiodikeía). Всички дела се свеждат до знанието на главния прокурор и той издава съответните насоки.

Освен длъжностните лица в Правното ведомство, лицата, които работят за полицейските служби на Кипър (Astynomikí Dýnami Kýprou) и притежават диплома по право и квалификация да упражняват юридическа професия, също изпълняват длъжността прокурор. Макар че са полицейски служители, тези лица докладват и носят отговорност пред главния прокурор, когато изпълняват длъжността прокурор. Главният прокурор притежава същите правомощия по отношение на извършваната от тези лица дейност, каквито той има по отношение на дейността, извършвана от адвокатите на Правното ведомство.

В изключителни случаи главният прокурор притежава правомощия да делегира конкретни дела на практикуващи адвокати с утвърдена репутация.

Роля и задължения на прокурорите

Службите на прокуратурата (Katigoroúsa Archí) към районните съдилища по наказателни дела се ръководят от адвокати (юристи), които работят в прокурорските отдели на полицията, като това естествено не изключва възможността на длъжностни лица от Правното ведомство да бъде възложено да извършват тази дейност по определени производства. Службите на прокуратурата към съдилищата по наказателни дела се ръководят от адвокати, работещи в Правното ведомство. Независимо от това кой ръководи службите на прокуратурата, всички тези органи попадат в обхвата на компетентността на главния прокурор, който може да се намеси във всеки един момент и в отделни случаи може да прекратява производства по наказателни дела.

Правното ведомство се ръководи от главния прокурор, подпомаган от заместник-главния прокурор (Voithós Genikós Eisangeléas), следвани от прокурорите на републиката (Eisangeleís tis Dimokratías), висши адвокати на републиката (Anóteroi Dikigóroi tis Dimokratías) и адвокати на републиката (Dikigóroi tis Dimokratías). Един от прокурорите на републиката ръководи наказателната колегия (Poinikó Tmíma) и също така докладва пред главния прокурор.

Системата на изслушване е със състезателен характер. Прокуратурата представя своите доказателства, а призованите от нея свидетели се подлагат на разпит, кръстосан разпит и повторен разпит. След като всички свидетели са били призовани от прокуратурата, съдът следва да се произнесе дали прокуратурата е представила достатъчно доказателства за започване на съдебно производство. Ако това е така, обвиняемият се призовава да представи защита и съдът го уведомява, че може да призове свои свидетели и да даде показания под клетва, при което както свидетелите на обвиняемия, така и обвиняемият се подлагат на кръстосан разпит от прокуратурата. В противен случай обвиняемият може да направи изявление от подсъдимата скамейка, без да полага клетва, и тогава той не се подлага на кръстосан разпит.

Съдът се произнася с решение в края на съдебното заседание. В случай на оправдателна присъда обвиняемият се обявява за невиновен и се освобождава. В случай на осъдителна присъда на защитата се предоставя възможност да иска намаляване на присъдата, като след приключване на производството съдът постановява съответната присъда.

Съдии

Организация

Съдебната система в Кипър има много ясна структура.

Върховен съд (Anótato Dikastírio)

Върховният съд е създаден на основание разпоредбите на Закона за организация на правосъдието (други разпоредби) от 1964 г. (O perí Aponomís tis Dikaiosínis (Poikílai Diatáxeis) Nómos tou 1964) [Закон 33/1964], след като председателите на Върховния съд и Върховния конституционен съд (Anótato Syntagmatikó Dikastírio) подават оставки, което на свой ред е довело по същество до закриване на въпросните две съдилища, тъй като представителите на турската общност в различните органи на държавата не са присъствали и не дали съгласието си за необходимите решения.

Членовете на Върховния съд се назначават от президента на Република Кипър. Понастоящем броят на членовете е 13, като един от тях е назначен за председател. За членове на Върховния съд могат да бъдат назначавани лица с безупречна репутация, които имат най-малко 12 години юридически стаж.

Съдилища по наказателни дела (Kakourgiodikeía)

Съдът по наказателни дела е върховният наказателен съд в републиката, който разглежда дела като първа инстанция, и в състава му влизат трима съдии (председател (Próedros), висш съдия от районен съд (Anóteros Eparchiakós Dikastís) и съдия от районен съд (Eparchiakós Dikastís). Върховният съд назначава членовете на Съда по наказателни дела с мандат от две години, като те се избират съответно измежду председателите на районните съдилища, висшите съдии от районните съдилища и съдиите от районните съдилища).

Районни съдилища (Eparchiaká Dikastíria)

Във всеки от районите на Република Кипър има районен съд с обща компетентност, естествено с изключение на компетентността по дела, които са подсъдни на Върховния съд и на специализираните съдилища, посочени по-долу. Съдиите от районните съдилища се делят на председатели на районните съдилища, висши съдии в районните съдилища и съдии в районните съдилища. Съдиите от районните съдилища се назначават, преместват и повишават в длъжност от Върховния съд.

Съдилища по семейни дела (Oikogeneiaká Dikastíria)

В състава на съдилищата по семейни дела, които са създадени въз основа на Закона за съдилищата по семейни дела (O perí Oikogeneiakón Dikastiríon Nómos) [Закон 23/90], влизат трима членове (председател и двама асоциирани съдии), всеки от които има юридическо образование и трябва да разполага с юридически стаж преди назначаването му в този съд.

Трибунал за регулиране на наемните цени (Dikastírio Elénchou Enoikiáseon)

Този специализиран съд се състои от трима членове: председател и двама асоциирани съдии. Председателят на съда трябва да е адвокат, който има същия юридически стаж като необходимия за назначаване в състава на районния съд.

Трибунал по трудови спорове (Dikastírio Ergatikón Diaforón)

Както при Трибунала за регулиране на наемните цени в състава на Трибунала по трудови спорове влизат трима членове (председател и двама асоциирани съдии). Председателят трябва да е адвокат, който е практикувал тази професия в продължение на 5 години преди назначаването му в състава на съда.

Военен съд (Stratiotikó Poinikó Dikastírio)

Последният специализиран съд е Военният съд, председателстван от адвокат с утвърдена репутация, който при назначаването си е притежавал квалификациите, необходими за назначаване в състава на районен съд. Председателят на Военния съд трябва да бъде военнослужещ с офицерско звание, който има най-малкото чин полковник. Асоциираните съдии във Военния съд трябва да бъдат военнослужещи с професионална военна подготовка.

Раздел с информация (Evretírio)

На уебсайта на Върховния съд има раздел, който съдържа обща информация за съдилищата в Кипър.

Роли и задължения

Върховен съд (Anótato Dikastírio)

Върховният съд разглежда като апелативен съд жалби срещу решения на всички по-нисши съдилища в Република Кипър, а като първа инстанция — различни дела от административен характер и военноморски дела. Той също така изисква служебно преписките по дела пред по-нисшите съдилища, за да ги преразгледа, издава съдебни постановления и други разпореждания, осъществява надзор върху дейността на всички други съдилища в Република Кипър, за да осигури нормалното им функциониране, и упражнява дисциплинарен контрол върху членовете на съдебната власт.

Съдилища по наказателни дела (Kakourgiodikeía)

С изключение на някои много тежки престъпления, всеки съд по наказателни дела е компетентен да разглежда като първа инстанция всички дела по престъпления, наказуеми по Наказателния кодекс (Poinikós Kódikas) или по всеки друг закон, които са извършени на територията на републиката или на суверенните бази и в които извършителите или пострадалите са кипърски граждани, или по престъпления, извършени във всяка друга държава, когато обвиняемият е действал в служба на републиката, или са извършени на борда на кораб или самолет в републиката, или на места и при обстоятелства, уредени в закон.

Районни съдилища (Eparchiaká Dikastíria)

Районните съдилища, в състава на които влиза председател, са компетентни да разглеждат и да се произнасят като първа инстанция по всички искове, които са им местно подсъдни.

Всеки висш съдия в районен съд или районен съдия е компетентен (с известни изключения) да се произнася по всички искове, по които спорното право или цената на иска не надвишават 500 000,00 EUR — за висш съдия в районен съд, и 100 000,00 EUR — за районен съдия.

Компетентността по наказателни дела на районните съдилища обхваща всички престъпления, извършени на територията на съдебния район, за които предвиденото по закон наказание е лишаване от свобода до 5 години или глоба в размер до 50 000,00 EUR, и/или и двете, и по отношение на което съдът може да постанови на пострадалия да се изплати обезщетение за претърпените вреди в размер до 6000,00 EUR.

Всички решения, произнесени от районните съдилища, както по наказателни, така и по граждански дела, могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд без ограничения.

Специализирани съдилища

Компетентността на съдилищата по семейни дела обхваща почти всички брачни спорове. Компетентността на Трибунала за регулиране на наемните цени се ограничава до спорове за сгради, по отношение на които се осъществява регулиране на наемните цени. Компетентността на Трибунала по трудови спорове обхваща единствено правоотношенията между работодател и служител, особено в случаите, в които се твърди, че е налице незаконно уволнение. Военният съд е компетентен да разглежда наказателни дела, в които участват членове от състава на Националната гвардия (Ethnikí Frourá) или дела, отнасящи се до нарушаване на правилниците на Националната гвардия.

Всички решения, произнесени от горепосочените съдилища, могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд.

Организация на юридическите професии: Адвокати (Dikigóroi)

В Република Кипър е въведена стандартна система за предоставяне на правни услуги и всяко лице, което предлага такива услуги, се нарича адвокат, независимо от това в коя държава се е обучавало и каква е придобитата от него образователно-квалификационната степен по право.

В интернет има директория на адвокатите, до която адвокати и съдии имат безплатен достъп, а обществеността може да получи достъп след заплащане на абонаментна такса.

Бази данни с правна информация

Няма официален уебсайт, на който да се публикуват съдебни решения. Някои избрани скорошни съдебни решения са публикувани на уебсайта на Върховния съд.

Съществуват редица частни уебсайтове, предлагащи достъп до съдебна практика срещу заплащане или безплатно. Уебсайтът leginetcy съдържа законодателство, съдебна практика и нормативни административни актове и може да се ползва безплатно от адвокати, съдии и правителствени служби. Всяко друго лице, което желае да получи достъп до този уебсайт, трябва да заплати абонаментна такса. Уебсайтът cylaw съдържа съдебни решения и всяко лице, което желае да получи достъп до тях, може да направи това безплатно.

Адвокати/юридически съветници (Nomikoí Sýmvouloi)

Както се споменава по-горе, в Кипър има стандартна система, по която практикуват адвокатите/юридическите съветници.

Нотариуси (Symvolaiográfoi)

В Кипър професията нотариус е непозната. Дейностите, които обичайно се извършват от нотариус, се извършват от адвокат.

Други юридически професии

В Република Кипър с юридическата професия са свързани следните професии.

Секретари (Protokollités)

Секретарите се назначават от Върховния съд. Те са съдебни служители, които обикновено са адвокати със солидно юридическо образование. Секретарите имат специфични задължения, уредени в съответния закон. Най-старшият секретар ръководи служителите на съда и е отговорен за осъществяване на общ надзор върху тяхната работа. Върховният съд също може да назначи секретар за тази цел.

Съдебни изпълнители (Epidótes)

Има два вида съдебни изпълнители: съдебни изпълнители в частния сектор, чиято дейност се ограничава до връчването на различни съдебни документи, и съдебни изпълнители, работещи на щат в съдилищата, които се занимават основно с принудителното изпълнение на съдебни решения.

Адвокатски сътрудник (Dikigorikoí Ypálliloi)

След изтичането на 6 месеца, през които дадено лице е работило в адвокатска кантора, то може да бъде вписано като адвокатски сътрудник (dikigorikós ypállilos), след като подаде заявление до секретаря на районния съд, в чийто район се намира адвокатската кантора, в която работи кандидатът.

Връзки по темата

Главна прокуратура

Върховен съд

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.