Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Юридически професии — въведение

Професията адвокат — въведение

Професията на адвокат в Република Кипър (Κυπριακή Δημοκρατία) е уредена в различните разпоредби на глава 2 от претърпелия многобройни изменения Закон за адвокатите (Ο περί Δικηγόρων Νόμος).

Съгласно разпоредбите на Закона за адвокатите всяко лице, което желае да практикува професията на адвокат, трябва:

  • да притежава степен по право или диплома, призната от Съдебния съвет (Νομικό Συμβούλιο);
  • да е преминало едногодишно обучение в адвокатска кантора, в която поне един адвокат е практикувал професията в продължение на най-малко пет години през съответния период на обучение;
  • да е издържало изпитите, проведени от или под надзора на Съдебния съвет.

Други сродни професии

В Кипър не се практикуват сродни професии, каквато е например професията на нотариус. Всички дейности, които са свързани с правни действия, са от юридическо естество и единствено членовете на Адвокатската колегия на Кипър (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) имат право да практикуват тези дейности съгласно приложимите закони. Пенсионираните адвокати могат да продължат да работят като вътрешни консултанти по юридически въпроси както в съществуващи адвокатски кантори, така и в други организации.

Една професия може да се счита за сродна, а именно професията на адвокатски сътрудник (δικηγορικοί υπάλληλοι), като спрямо нея се прилага отделно законодателство. Лицата, които желаят да станат адвокатски сътрудници, трябва да са завършили средно образование, да са работили поне шест последователни месеца в адвокатска кантора и да са с безупречна репутация, като за тази длъжност се подава заявление до секретаря на районния съд, в чийто район се намира адвокатската кантора, в която работи кандидатът.

Прокурори (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Организация

Обща информация

В допълнение към правоспособността като юридически съветник на държавата, която главният прокурор (Γενικός Εισαγγελέας) на републиката има, той също така е и ръководител на Правното ведомство (Νομική Υπηρεσία) и изпълнява длъжността директор на прокуратурата (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

В правното ведомство, което се ръководи от главния прокурор, работят адвокати, някои от които са специализирали в областта на наказателното право и разглеждат делата, гледани от съдилищата по наказателни дела. Всички случаи се свеждат до знанието на главния прокурор и той издава съответните насоки.

Освен длъжностните лица в Правното ведомство, лицата, които работят за полицейските служби на Кипър (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) и притежават степен по право и квалификация да практикуват професията на адвокат, също изпълняват длъжността прокурор. Макар че те са полицейски служители, тези лица докладват и носят отговорност пред главния прокурор, когато изпълняват длъжността прокурор. Главният прокурор притежава същите правомощия по отношение на извършваната от тези лица дейност, каквито той има по отношение на дейността, извършвана от служителите на Правното ведомство.

В изключителни случаи главният прокурор притежава правомощия да дава указания на утвърдени практикуващи адвокати да разглеждат определени случаи.

Роля и задължения на прокурорите

Службите на прокуратурата (Κατηγορούσα Αρχή) към районните съдилища по наказателни дела се ръководят от адвокати (юристи), които работят в прокурорските отдели на полицията, като това естествено не изключва възможността на длъжностни лица от Правното ведомство да бъде възложено да извършват тази дейност по определени производства. Службите на прокуратурата към съдилищата по наказателни дела се ръководят от адвокатите от Правното ведомство. Независимо от това кой ръководи органа на прокуратурата, всички тези органи попадат в обхвата на компетентността на главния прокурор, който може да се намеси във всеки един момент и в отделни случаи може да прекратява производства по наказателни дела.

Правното ведомство се ръководи от главен прокурор, подпомаган от заместник-главен прокурор (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), следван от прокурорите на републиката (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), главните адвокати на републиката (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) и адвокатите на републиката (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Един от прокурорите на републиката ръководи наказателната колегия (Τμήμα Ποινικού Δικαίου) и той също така докладва пред главния прокурор.

Съдебните заседания се провеждат под формата на устни състезания. Прокуратурата представя своите доказателства, а призованите от прокуратурата свидетели се подлагат на разпит, кръстосан разпит и повторен разпит. След като всички свидетели са били призовани от прокуратурата, съдът следва да се произнесе дали прокуратурата разполага с достатъчно доказателства за започване на съдебно производство. Ако това е така, обвиняемият се призовава да даде обяснение и съдът го уведомява, че той може да призове свой свидетел и да даде показания под клетва, при което както свидетелите на обвиняемия, така и обвиняемият се подлагат на кръстосан разпит от прокуратурата. В противен случай обвиняемият може да направи изявление от подсъдимата скамейка, без да полага клетва и тогава той не се подлага на кръстосан разпит.

Съдът се произнася с решение в края на съдебното заседание. В случай на оправдателна присъда обвиняемият се обявява за невиновен и се освобождава. В случай на осъдителна присъда на защитата се предоставя възможност да иска намаляване на присъдата, като след приключване на производството съдът постановява съответната присъда.

Съдии

Организация

Съдебната система в Кипър има много ясна структура.

Върховен съд (Ανώτατο Δικαστήριο)

Върховният съд е създаден на основание разпоредбите на Закон 33/1964 за организация на правосъдието (други разпоредби) от 1964 г. (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) след подаването на оставки от страна на председателите както на Върховния съд, така и на Върховния конституционен съд (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο), което на свой ред по същество е довело до закриване на въпросните две съдилища, тъй като представителите на турската общност в различните органи на държавата не са присъствали и не са изразили съгласието си с необходимите решения.

Членовете на Върховния съд се назначават от президента на Република Кипър. Понастоящем броят на членовете е тринадесет, като един от тях е назначен за председател. За членове на Върховния съд могат да бъдат назначавани лица с безупречна репутация, които имат най-малко дванадесет години юридически стаж.

Съдилища по наказателни дела (Κακουργιοδικεία)

Съдът по наказателни дела е върховният наказателен съд в републиката, който разглежда дела като първа инстанция, и в състава му влизат трима съдии (председател, висш съдия от районен съд и съдия от районен съд). Върховният съд назначава членовете на Съда по наказателни дела с мандат от две години, които се избират съответно измежду председателите на районни съдилища, висшите съдии в районните съдилища и съдиите в районните съдилища.

Районни съдилища (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Във всяка от областите на Република Кипър има районен съд с обща компетентност, естествено с изключение на компетентността по дела, които са подсъдни на Върховния съд и специализираните съдилища, посочени по-долу. Съдиите в районните съдилища се делят на председатели на районни съдилища, висши съдии в районните съдилища и съдии в районните съдилища. Съдиите в районните съдилища се назначават, преместват и повишават от Върховния съд.

Съдилища по семейни дела (Οικογενειακά Δικαστήρια)

В състава на съдилищата по семейни дела, които са създадени въз основа на Закона за съдилищата по семейни дела (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (Law 23/90), влизат трима членове (председател и двама съдебни заседатели), всеки от които има юридическо образование и юридически стаж като адвокат преди назначаването му в този съд.

Съд за контрол на наемните цени (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

В състава на този специализиран съд влизат трима членове: председател и двама съдебни заседатели. Председателят на съда трябва да е юрист, който има същия юридически стаж като адвокат като необходимия за назначаване в състава на районния съд.

Съд по трудови спорове (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Както при Съда за контрол на наемните цени, в състава на Съда по трудови спорове влизат трима членове: председател и двама съдебни заседатели. Председателят трябва да бъде юрист, който е практикувал тази професия в продължение на пет години преди назначаването му в състава на съда.

Военен съд (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Последният специализиран съд е Военният съд, който се председателства от юрист с утвърдена репутация, притежаващ квалификацията, изисквана за назначаването му в състава на районния съд към момента на назначаването. Председателят на Военния съд трябва да бъде военнослужещ с офицерско звание, който има най-малко чин полковник. Съдебните заседатели във Военния съд трябва да бъдат военнослужещи с професионална военна подготовка.

Раздел с информация(Ευρετήριο)

На уебсайта на Върховния съд има раздел, който съдържа обща информация за съдилищата в Кипър.

Роля и задължения

Върховен съд

Върховният съд разглежда като апелативен съд жалби срещу решения на всички по-нисши съдилища в Република Кипър, а като първа инстанция – различни дела от административен характер и военноморски дела. Той също така изисква служебно преписките по дела пред по-нисшите съдилища, за да ги преразгледа, издава съдебни постановления и други разпореждания, осъществява надзор върху дейността на всички по-нисши съдилища в Република Кипър, за да осигури нормалното им функциониране, и упражнява дисциплинарен контрол върху членовете на съдебната власт.

Съдилища по наказателни дела

С изключение на някои много тежки престъпления, всеки съд по наказателни дела е компетентен да разглежда като първа инстанция всички дела по престъпления, които са наказуеми по Наказателния кодекс (Ποινικός Κώδικας), или всички други извършени на територията на републиката или в кипърските части на суверенните бази нарушения на закона, в които кипърски граждани са извършители или пострадали, или престъпления, извършени във всяка друга държава, когато обвиняемият е действал в служба на републиката, или извършени на борда на кораб или самолет в републиката, или на места и при обстоятелства, уредени в закон.

Районни съдилища

Районните съдилища, в състава на които влиза председател, са компетентни да разглеждат и да се произнасят като първа инстанция по всички искове, които са им местно подсъдни.

Всеки висш съдия в районен съд или районен съдия са компетентнш (с известни изключения) да се произнасят по всички искове, по които спорното право или цената на иска не надвишават съответно 500 000,00 EUR за висш съдия в районен съд и 100 000,00 EUR за районен съдия.

Компетентността по наказателни дела на районните съдилища обхваща всички престъпления, извършени на територията на съдебния район, за които предвиденото по закон наказание е лишаване от свобода до пет години или глоба в размер до 50,000.00 EUR, и/или и двете, и по отношение на което съдът може да постанови на пострадалия да се изплати обезщетение за претърпените вреди в размер до 6 000,00 EUR.

Всички решения, произнесени от районните съдилища, както по наказателни, така и по граждански дела, могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд без ограничения.

Специализирани съдилища

Компетентността на съдилищата по семейни дела обхваща почти всички брачни спорове. Компетентността на Съда за контрол на наемните цени се ограничава до спорове за сгради, по отношение на които се осъществява контрол над наемните цени. Компетентността на Съда по трудови спорове обхваща единствено правоотношенията между работодател и служител, особено в случаите, в които се твърди, че е налице незаконно уволнение. Военният съд е компетентен да разглежда наказателни дела, в които участват членове от състава на Националната гвардия (Εθνική Φρουρά) или дела, отнасящи се до нарушаване на правилниците за Националната гвардия.

Всички решения, произнесени от горепосочените съдилища, могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд.

Организация на юридическите професии: Адвокати (Δικηγόροι)

В Република Кипър е въведена стандартна система за предоставяне на правни услуги и всяко лице, което предлага такива услуги, се нарича адвокат, независимо от това в коя държава се е обучавало лицето и каква е придобитата от него образователно-квалификационната степен от курса на юридическото образование.

Понастоящем в интернет има раздел за юристи, до който адвокатите и съдиите имат безплатен достъп и до който обществеността може да получи достъп след заплащане на абонаментна такса.

Бази данни с правна информация

Уебсайтът leginetcy съдържа законодателство, съдебна практика и подзаконови нормативни актове и може да се ползва безплатно от адвокати, съдии и правителствени служби. Всяко друго лице, което желае да получи достъп до този уебсайт, трябва да заплати абонаментна такса. Уебсайтът cylaw съдържа съдебни решения и всяко лице, което желае да получи достъп до тях, може да направи това безплатно.

Адвокати/Юридически съветници (Νομικοί Σύμβουλοι)

Въведена е стандартна система, в рамките на която практикуват адвокатите/юридическите съветници.

Нотариуси (Συμβολαιογράφοι)

В Кипър професията нотариус е непозната. Дейностите, които обичайно се извършват от нотариус, в Кипър се извършват от адвокат.

Други юридически професии

В Република Кипър с юридическата професия са свързани следните професии.

Секретари (Πρωτοκολλητές)

Секретарите се назначават от Върховния съд и те са съдебни служители, които обикновено са адвокати по професия и имат юридическо образование. Секретарите имат специфични задължения, уредени в съответния закон. Най-старшият секретар е назначеният от Върховния съд, като той ръководи служителите на съда и е отговорен за осъществяване на общ надзор върху тяхната работа.

Съдебни изпълнители

Има два вида съдебни изпълнители: съдебни изпълнители в частния сектор, чиито правомощия се ограничават до връчването на различни съдебни документи, и съдебни изпълнители, работещи на щат в съдилищата, които се занимават основно с принудителното изпълнение на съдебни решения.

Помощник-юристи (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

След изтичането на 6 месеца, през които дадено лице е работило в адвокатска кантора, то може да бъде вписано като адвокатски сътрудник, като за тази цел се подава заявление до секретаря на районния съд, в чийто район се намира адвокатската кантора, в която работи кандидатът.

Връзки по темата

Главна прокуратура

Върховен съд

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.