Видове юридически професии

Чехия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на юридическите професии в Чешката република.

Съдържание, предоставено от
Чехия

Юридически професии – въведение

Юридическите професии включват съдии, прокурори, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители.

Прокурори

Организация

Прокурорите са юристи, които работят в прокуратурата. Прокуратурите са обществени органи, които представляват държавата при защитаване на обществения интерес по ясно определени въпроси. Прокурорите се занимават с дела, които попадат в компетенциите на прокуратурата. Никакви други органи или лица не могат да навлизат в областта на тяхната дейност или да ги заменят, или представляват при изпълнение на техните задължения.

Прокуратурите са организирани по същия начин, както и съдилищата (районна, окръжна и висша). Системата се оглавява от Върховната прокуратура, чието седалище е в Бърно и която е централната прокуратура и извършва надзор над работата на прокуратурата. Правителството има право да назначава и освобождава от длъжност Върховния прокурор по препоръка на министъра на правосъдието.

Професионална асоциация

Съюзът на прокурорите на Чешката република (Unie státních zástupců České republiky) е доброволна професионална асоциация, чиято цел е да помага на прокуратурите при изпълнението на техните задължения и да насърчава върховенството на закона при вземането на решения без странично влияние. Освен това Съюзът участва в обучението на прокурори и стажант прокурори и представлява интересите на прокурорите.

Професията се регулира от Кодекса за професионална етика за прокурори.

Списък на прокурорите, изготвен в зависимост от разпределението им по места, е достъпен на уеб страницата на Министерството на правосъдието: Министерство на правосъдието.

Роля и задължения на прокуратурата

Прокурорите са обществени длъжностни лица, чиято цел е да представляват държавата с оглед защитата на обществения интерес, по-специално чрез възбуждане на наказателно преследване и гарантиране на спазването на закона по отношение на досъдебното задържане, лишаването от свобода, съдебно постановеното медицинско лечение, инстутициите за задържане на непълнолетни и домовете за институционални грижи, предотвратяването на престъпления и осигуряването на помощ за жертви на престъпления.

Правомощия при наказателни производства

Прокурорите имат право да действат като правоприлагащ орган на всеки етап от наказателните производства. Прокурорът се ползва с определени процесуални права и има съответни процесуални задължения.

Прокуратурата функционира в съответствие с определеното в Закон № 283/1993. По-конкретно тя отговаря за възбуждане на публични наказателни производства и за определени други задачи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс. Освен това тя следи за спазването на закона по отношение на досъдебното задържане, лишаването от свобода, съдебно постановеното медицинско лечение, задържането по причини за сигурност, инстутициите за задържане на непълнолетни и домове за институционални грижии други въпроси, по които законът предвижда ограничаване на личната свобода, също така тя участва в ненаказателни производства и извършва други конкретни задачи, определени от закона.

Прокурорите гарантират спазването на закона по време на досъдебната фаза на наказателното производство. Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (Закон № 141/1961), определени стъпки от този етап са изключително право само на прокурора.

Преди започването на наказателно производство прокурорът трябва да е бил уведомен за факти, които сочат за извършване на престъпление (§ 158, параграф 2 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Прокурорът повдига официално обвинение (като препоръчва санкция), което задейства процедурата за завеждане на дело в съответния съд. Прокурорите трябва да присъстват на основното заседание, на което те откриват производството с представяне на обвиненията и го завършват със своята заключителна реч.

Освен това прокурорите разполагат с правомощия да сключват споразумение по отношение на вината и присъдата.

Прокурорите могат да обжалват на основание на произнасянето на грешна присъда. Жалбите могат да бъдат в полза на обвиненото лице или в негов ущърб.

Касационна жалба може да бъде подадена до Върховния прокурор.

Прокурорът може също така да препоръча повторен процес в полза на обвинения или в негов ущърб.

При производства срещу непълнолетни лица прокурорът трябва да присъства винаги, не само на основното заседание, но и на публичните заседания (Закон № 218/2003 за съдебни производства по дела с непълнолетни лица).

Решенията за алтернативно уреждане на спорове по време на досъдебния етап са сред изключителните правомощия за вземане на решение на прокурора.

Действия на прокуратурата при ненаказателни дела

Прокуратурата може да препоръча също така възбуждането на гражданско производство или може да се намеси в гражданско производство, което вече тече, но само където законът позволява това.

Основанието за участие на прокуратурата в граждански производства е член 80 от Конституцията на Чешката република, който гласи, че прокуратурата може да извършва други задачи съгласно закона, освен възбуждането на наказателно преследване. Съгласно Закона за прокуратурата тя може да действа и при дела, различни от наказателните. Тези правомощия са разгледани по-подробно в Гражданско-процесуалния кодекс, който определя кога прокуратурата може да се намесва в текущи граждански производства.

Освен възможността да стане страна по гражданско производство, прокуратурата може да препоръча възбуждането на производство от Върховния прокурор, например при дела за отказ от бащинство съгласно Закона за семейството.

Квалификации и други изисквания към прокурорите

Прокурорите се назначават на служба. Те се назначават от министъра на правосъдието по препоръка на Върховния прокурор и назначението е за неограничен период. Прокурорът полага клетва пред министъра на правосъдието.

За да бъде назначено за прокурор дадено лице, то трябва да е гражданин на Република Чехия и трябва:

 • Да е дееспособно,
 • Да няма съдебно досие,
 • Да е на възраст поне 25 години към момента на назначаване,
 • Да притежава магистърска степен по право от чешки университет,
 • Да е издържало крайния изпит,
 • Да притежава моралните качества, които гарантират, че то ще изпълнява своите функции правилно, и
 • Да приеме назначението като прокурор и разпределението към определена прокуратура.

Прокурорите се назначават за неограничен период, но те могат да бъдат отстранени от длъжност с решение на министъра на правосъдието. Срокът за заемане на техния пост изтича при навършване на 70-годишна възраст, в случай на смърт или обявяване на лицето за починало, или ако например те изгубят своята дееспособност или тя бъде ограничена, ако откажат да положат клетва, ако изгубят чешкото си гражданство, ако заемат длъжност, която е несъвместима с тази на прокурор, ако бъдат осъдени за престъпление, ако се установи, че са неспособни да изпълняват своите задължения, или ако продължителни здравословни проблеми не им позволяват да изпълняват своите задължения. Срокът за заемане на техния пост се прекратява също така, ако те бъдат отстранени от служба като дисциплинарна мярка или ако подадат оставка.

Министърът на правосъдието определя бюджета на прокуратурата. Длъжността прокурор се регламентира от Закон № 283/1993.

Несъвместими функции

Освен в случаите, когато това е позволено от закона, прокурорът не може да изпълнява функцията на арбитър или медиатор за разрешаване на правни спорове, да представлява страни в съдебни производства или да изпълнява функцията на пълномощник на ищец или страна по съдебни или административни производства. Освен изпълнението на техните задължения като прокурор или като главен или заместник главен прокурор, или изпълнението на задължения, произтичащи от временно назначение в министерството или в Съдебната академия, прокурорите не могат да заемат никаква платена длъжност или да извършват каквато и да било друга трудова дейност, освен да управляват своите собствени активи и да практикуват академична, преподавателска, литературна, журналистическа или артистична дейност, или да извършват услуги за консултативни органи към министерството или правителството, или да участват в работата на парламентарни органи.

Възнаграждение

Възнаграждението на прокурорите се определя от закона и се плаща от държавата.

Професионална отговорност

Държавата носи отговорност съгласно определеното в закона за всяка вреда, телесна повреда или загуба в резултат на незаконни решения или процедурни грешки от страна на прокурори.

Прокурорите носят отговорност и ако извършат дисциплинарно нарушение.

Съдии

Организация

Основната разпоредба, която регламентира длъжността съдия, е член 82, параграф 1 от Конституцията на Чешката република, който гласи, че съдиите трябва да бъдат независими при изпълнение на своите функции и че никой не може да се опитва да подкопава тяхната безпристрастност. Допълнителни правила са установени в Закон № 6/2002 за съдилищата и съдиите.

Назначаване и срок за заемане на длъжността

Ако отговарят на всички изисквания, съдиите се назначават от Президента на републиката и встъпват в длъжност при полагането на клетвата. Не съществува обаче законово право за назначаване като съдия.

Подготовката за съдии включва тригодишна служба като стажант съдия в съда. След завършване на подготвителната служба стажантите държат специален юридически изпит.

Назначението като съдия не е ограничено във времето, но съдиите могат да бъдат освобождавани от своите задължения временно от министъра на правосъдието. Срокът за заемане на длъжността съдия приключва в края на годината, в която лицето навърши 70 години, в случай на смърт или обявяване на лицето за починало, ако то бъде официално обявено за непригодно да изпълнява своите задължения или ако подаде оставка.

Квалификации и други изисквания за съдии

За да бъде назначено за съдия дадено лице трябва:

 • Да бъде гражданин на Чешката република,
 • Да е дееспособно,
 • Да няма съдебно досие,
 • Да бъде на възраст най-малко 30 години,
 • Да притежава магистърска степен по право от чешки университет,
 • Да е издържало специалния юридически изпит,
 • Да притежава моралните качества, които гарантират, че то ще изпълнява своите функции правилно, и
 • Да приеме назначението като съдия и разпределението към определен съд.

Непрофесионалните съдии се назначават измежду представители на обществеността (при условие че нямат съдебно досие). Те полагат клетва пред председателя на съда и имат четиригодишен мандат.

Несъвместими функции

Освен да изпълняват функцията на председател или заместник-председател на съд, съдиите не могат да се занимават с никаква друга форма на платена дейност, освен да управляват своите собствени активи, да извършват академична, преподавателска, литературна, журналистическа или артистична дейност или да извършват услуги за консултативни органи на министерството или на правителството, или да участват в работата на парламентарни органи.

Възнаграждение

Размерът на възнаграждението на съдиите се определя от закона.

Роля и задължения

Основното право и задължение на съдиите е да останат независими при изпълнението на своите задължения и да се подчиняват единствено на закона, като го тълкуват съобразно техните познания и добросъвестно. Те не трябва да позволяват да бъдат повлияни например от интересите на политически партии, общественото мнение или от медиите. Подкопаването или застрашаването на независимостта и безпристрастието на съдии е забранено.

Съдиите трябва да произнасят своите решения в разумни срокове и без ненужно забавяне, и трябва да дадат на страните по дадено производство и на техните представители възможността да упражнят своите права, но не могат да извършват договаряне с тях относно съществото на делото или относно процесуални въпроси, които могат да засегнат делото.

Дори след напускане на служба съдиите не трябва да разкриват никаква информация, която им е станала известна по време на изпълнението на техните задължения; това задължение може да бъде отменено само по изключение.

Списък на съдиите и съдилищата, където те работят, е наличен на уебстраницата на Министерството на правосъдието: Министерство на правосъдието.

Съюзът на съдиите (Soudcovská unie) не представлява всички съдии, тъй като членството в него е доброволно. Неговото общо събрание прие кодекс за поведение на съдиите, в който се определят етичните принципи за ръководене на съдебната система.

Категории и специализация на съдии

Освен да вземат решения по дела, съдиите могат също така да изпълняват функцията на председатели или на заместник-председатели на съда. Те се назначават от президента на републиката (Върховен съд и Върховен административен съд) или от министъра на правосъдието (висш, окръжен и районен съд). Основните им задължения включват администриране на съдилищата.

Даден съдия може също така да бъде назначен да председателства колегия на Върховния съд или на Върховния административен съд, или да председателства съдебен съвет.

Вътрешната организация на районните, окръжните и висшите съдилища основно включва специализирано наказателно, гражданско и административно подразделение за различните видове дела.

Професионална отговорност на съдиите

Държавата носи отговорност за всяка вреда, телесна повреда или загуба, произтичащи от грешно решение, грешно решение за връщане за ново разглеждане, грешна присъда или обезпечителна мярка, или от процедурна нередност. От съответния съдия може да се изиска да направи компенсация, само ако той бъде осъден за дисциплинарно нарушение или за наказателно престъпление. Съдиите носят отговорност за своя професионализъм при изпълнение на задълженията си.

Други съдебни служители

Помощник-съдия/сътрудник на прокурора  PDF (374 Kb) en

Стажант  PDF (422 Kb) en

Висш съдебен служител/висше длъжностно лице на прокуратурата  PDF (372 Kb) en

Нотариуси

Организация

Закон № 358/1992 регламентира професията на нотариусите и тяхната дейност (Нотариален кодекс).

Нотариусите трябва да бъдат членове на Нотариалната камара (Notářská komora) — орган, който отговаря за регулирането на професията. Камарата също така организира професионално образование и изпити за обучаващите се нотариуси. Списък на нотариусите, изготвен в зависимост от региона, можете да намерите на уебстраницата Нотариалната камара.

Назначаване и срок за заемане на длъжността

Нотариусите се назначават на длъжност от министъра на правосъдието, който действа по препоръка на Камарата, след провеждането на конкурсен изпит. Нотариусът встъпва в длъжност, след като бъде вписан в регистъра на нотариусите, който се води от Нотариалната камара.

Стажант нотариусите се подготвят за професията чрез работа при нотариус. Следващият етап от подготовката е, когато стажантът получи статут на кандидат нотариус след преминаването на поне тригодишно обучение и вземането на нотариалния изпит.

Заемането на длъжността нотариус не е ограничено във времето, но нотариусът може да бъде отстранен от длъжност. Срокът за заемане на длъжността нотариус изтича при навършване на 70-годишна възраст, в случай на смърт или обявяване на лицето за починало, или ако например те бъдат отстранени от длъжност, ако изгубят чешкото си гражданство, при загуба на дееспособност, или ако например откажат да положат клетва, или ако тяхното здравословно състояние не им позволява да изпълняват своите задължения в дългосрочен план.

Броят на нотариалните кантори в юрисдикцията на всеки районен съд се определя от министъра на правосъдието след провеждане на консултация с Нотариалната камара.

Нотариусите са независими при изпълнението на техните задължения. Те са подчинени единствено на закона. Изпълнението на функциите на нотариус е несъвместимо с всякаква друга платена дейност (освен ако законът не предвижда друго).

Квалификации и други изисквания за нотариуси

За да бъде назначено за нотариус дадено лице трябва:

 • Да бъде гражданин на Чешката република,
 • Да е дееспособно,
 • Да няма съдебно досие,
 • Да има университетска образователна степен,
 • Да има петгодишна нотариална практика,
 • Да е издържало нотариалния изпит.

За да започне да работи като нотариус, дадено лице трябва:

 • Да бъде назначено за нотариус,
 • Да даде клетва пред Министерството на правосъдието, ако това все още не е направено,
 • Да е получило официалния печат на нотариус,
 • Да е сключило застрахователна полица за професионална отговорност за всяка вреда, телесна повреда или загуба, която може да възникне при упражняване на професията му.

Несъвместими функции

Нотариусите не могат да участват в никаква друга трудова дейност, освен управлението на техните собствени активи. Те обаче могат да извършват академична, публикационна, преподавателска, преводаческа, експертна или артистична дейност срещу заплащане.

Възнаграждение

Съгласно Нотариалния кодекс нотариусът работи срещу заплащане, което основно включва хонорар, покриване на разходите за изразходеното време и възстановяване на разходи. Плащането се дължи от лицето, което търси нотариална помощ. Нотариусите имат право да поискат авансово плащане в разумен размер по отношение на техния хонорар и разходи. Подробните правила за възнагражденията на нотариусите са определени в специфично законодателство.

Роля и задължения на нотариусите

При изпълнението на своите задължения нотариусите трябва да спазват законовите актове и останалите правни разпоредби от общ характер; при предоставянето на правна помощ те също така са обвързани с инструкциите на своите клиенти. Те имат право да откажат да извършат това, което се изисква от тях, само ако това би противоречало на общоприложимото законодателство; ако те или лица, близки до тях, участват в делото; ако те вече са предоставили правна помощ по същото дело на някой друг, който има конфликт на интереси; или ако лицето, което моли за помощ, не успее да заплати разумна предплата без основателна причина. Нотариусът има право да се оттегли от договор с клиент или лице, което моли за консултация, когато има загуба на взаимното доверие.

Нотариусите нямат право да разкриват никаква информация, която им е станала известна в процеса на тяхната работа и която може да засегне легитимните интереси на техните клиенти или лица, търсещи консултация. Само засегнатото лице може да ги освободи от това задължение.

Правните и други услуги, които се предоставят от нотариуси, включват:

 • Изпълнение на функцията на съдебен пълномощник, т.е. представител на съда, по наследствени въпроси
 • Изготвяне на нотариални актове — официални записи на правни актове, на годишни общи събрания и на събрания на юридически лица, на други актове и ситуации
 • Изготвяне на договори
 • Нотариална опека
 • Изготвяне на нотариални актове, които са принудително изпълними
 • Изготвяне и депозиране на завещания
 • Изготвяне на предбрачни споразумения (които трябва да са под формата на нотариален акт), споразумения за поръчителство и регистриране на поръчителства
 • Удостоверяване автентичността на документи.

Освен това те издават извлечения от чешкия поземлен регистър и т.н.

Професионална отговорност на нотариусите

Нотариусите носят отговорност пред клиентите си, пред лицата, които искат консултация или пред други засегнати лица за всяка вреда, телесна повреда или загуба, която биха могли да причинят при изпълнението на своите задължения; освен това те носят отговорност пред своя персонал за всяка вреда, телесна повреда или загуба, която те могат да претърпят в процеса на работата си. За да покрият този риск, те трябва да имат застрахователна полица за професионална отговорност.

Освен това нотариусите носят дисциплинарна отговорност.

Отговорността за държавния надзор на нотариусите се носи от Министерството на правосъдието, от Чешката нотариална камара и от отделните нотариални камари.

Професионална асоциация

Камарите на нотариусите, създадени в съответствие със закона, попадащи в юрисдикцията на всеки районен съд и в общинския съд на Прага, обхващат всички нотариуси, установени в съответната юрисдикция. Камарата на нотариусите е юридическо лице и има собствен доход и органи.

Чешката нотариална камара (Notářská komora ČR) е централната самоуправляваща се професионална организация, която включва отделните нотариални камари. Тя е юридическо лице и има собствен доход и органи. Нейните задачи включват водене и управление на централния регистър на завещанията, който представлява списък в електронна форма, който не е публично достояние, включващ завещания, актове за лишаване от наследство и актове за тяхната отмяна, данни за назначаването и освобождаването на изпълнители на завещания. Чешката нотариална камара води също така регистър на поръчителствата.

Организация на юридическите професии: практикуващи юристи

Адвокати

Адвокатите трябва да бъдат членове на Чешката адвокатска колегия ( Česká advokátní komora), централната самоуправляваща се неправителствена организация, отговаряща за професията.

Предоставянето на услуги от адвокати е регулирано със Закон № 85/1996 относно юридическите професии.

Изисквания за адвокатите

За да практикува като адвокат дадено лице, трябва да е вписано в регистъра на адвокатите, който се води от Чешката адвокатска колегия. За да бъде вписано в регистъра дадено лице трябва да подаде писмено заявление и трябва:

В Чешката република съществува само един вид адвокат без да се прави някакво разграничение. В течение на своята практика отделните адвокати се специализират в една от областите на правото.

Права и задължения на адвокатите

Адвокатите встъпват в длъжност, след като бъдат вписани в регистъра.

Бъдещите адвокати се подготвят за професията, като работят като стажанти при адвокат.

Регистрацията не е ограничена във времето, но правото за практикуване на адвокатската професия може да бъде отнето в съответствие с предвиденото в закона или с решение на Чешката адвокатска колегия.

Правото на практикуване на адвокатската професия се отнема, когато даден адвокат бъде заличен от регистъра поради определени в закона основания, като например смърт или обявяване на лицето за починало, загуба или ограничаване на дееспособност, заличаване от регистъра като дисциплинарна мярка, обявяване в несъстоятелност или по искане на самия адвокат. Чешката адвокатска колегия също има право да реши да заличи даден адвокат от регистъра.

Несъвместими функции

Съгласно закона един практикуващ адвокат няма право в същото време да работи или да изпълнява някаква друга подобна длъжност, освен да бъде университетски преподавател, и не може да участва в никаква дейност, несъвместима с тази на адвоката.

Възнаграждение

Адвокатите обикновено работят срещу заплащане на хонорар от клиента; адвокатът може да поиска разумна предплата. Методът за определяне на размера на адвокатските хонорари за правни услуги, възстановяване на разходи и възнаграждение за изразходвано време се регулира от общозадължителни норми. По принцип хонорарът за предоставяне на правни услуги се посочва в договор с клиента (хонорар по договор). В противен случай той се определя в съответствие със скалата на адвокатските извъндоговорни хонорари. Ако даден адвокат бъде назначен да предоставя правни услуги, хонорарът се плаща от държавата.

Професионална асоциация

Чешката адвокатска колегия, която е със седалище в Прага и има клон в Бърно, е самоуправляващата се професионална организация на всички адвокати. Тя има свои собствени органи и издава задължителни професионални правила, които се публикуват в Официалния вестник на Чешката адвокатска колегия.

Те включват правилата за професионална етика и правилата за конкуренцията, прилагащи се за адвокатите в Чешката република.

Професионална отговорност

Адвокатите носят отговорност пред своите клиенти за всяка вреда, телесна повреда или загуба, която те, техни служители или представители биха причинили в процеса на тяхната работа. Адвокатите трябва да бъдат застраховани срещу всякаква подобна отговорност.

Освен това адвокатите носят отговорност, ако бъдат осъдени за дисциплинарно нарушение, свързано със сериозни или повтарящи се нарушения на техните задължения. База данни с правна информация

Списък на адвокатите е достъпен на уебсайта на Чешката адвокатска колегия. Там можете да търсите адвокати не само по местоположение, но дори и по специализация и владеене на езици.

Безплатен ли е достъпът до базата данни?

Да.

Юристи в областта на търговското право/юрисконсулти

В Чешката република има само един вид адвокати.

Други юридически професии

Съдебни изпълнители

Съдебният изпълнител е независим правен специалист, който налага прилагането на закона в съответствие с Кодекса за принудителното изпълнение. Всички съдебни изпълнители трябва да принадлежат към автономната Камара на съдебните изпълнители.

Тяхната дейност се регулира от Закон № 120/2001 относно съдебните изпълнители и принудителното изпълнение (Кодекса за принудителното изпълнение).

Съдебните изпълнители се назначават от министъра на правосъдието.

В Чешката република съдебният изпълнител е обществено длъжностно лице и неговите задължения се приемат за актове на съдилищата.

За да бъде назначено за съдебен изпълнител дадено лице, то трябва да е чешки гражданин и трябва:

Назначаване и срок за заемане на длъжността

След като положи клетва, съдебният изпълнител се назначава от министъра на правосъдието на длъжност след публикуването на процедура за подбор. При назначаването си той става член на Камарата на съдебните изпълнители. Подготовката за изпълнение на функцията на съдебен изпълнител е свързана с първоначална работа като стажант при съдебен изпълнител. Следващият етап е кандидат съдебен изпълнител; кандидатите трябва да са преминали най-малко тригодишна практика и да са взели изпита за съдебен изпълнител, преди да могат да бъдат вписани в регистъра.

Назначението не е ограничено във времето, но министърът на правосъдието може да отстрани от длъжност даден съдебен изпълнител. По време на периода на отстраняване от длъжност даден съдебен изпълнител не може да работи на своята длъжност и му се назначава заместник, като това се отнася и за всеки друг период, когато даден съдебен изпълнител не е в състояние да изпълнява задълженията си (например поради заболяване, отпуск).

Дадено лице престава да бъде съдебен изпълнител от момента, в който то престане да бъде член на Камарата на съдебните изпълнители. Това може да се случи при настъпване на смърт на лицето или обявяването му за починало, отстраняване от длъжност, изгубване на чешко гражданство или загуба или ограничаване на дееспособността.

Несъвместими функции

Съдебните изпълнители не могат да участват в никаква друга трудова дейност, освен управлението на техните собствени активи. Те обаче могат да извършват академична, публикационна, преподавателска, преводаческа, експертна или артистична дейност срещу заплащане.

Възнаграждение

Съдебните изпълнители извършват законоприлагане и други дейности срещу заплащане, което включва предимно хонорара на съдебния изпълнител, възстановяване на разходите, възнаграждение за изразходваното време и възстановяване на разходи за връчване на съдебни решения. Хонорарът на съдебния изпълнител може да се договори между него и засегнатото лице. Ако подобно споразумение не съществува, хонорарът се определя в съответствие с общоприложимите правни разпоредби. Съдебните изпълнители имат право да изискат плащането на разумен аванс за разходите по принудителното изпълнение.

Професионална отговорност

Съдебните изпълнители носят отговорност за всяка вреда, телесна повреда или загуба, причинени в процеса на тяхната професионална дейност от тях самите или от техни служители. Те трябва да сключат застраховка за професионална отговорност.

Съдебните изпълнители и кандидат съдебните изпълнители носят отговорност също така за дисциплинарни нарушения, свързани с нарушаване на техните законови задължения или за сериозно или многократно опетняване на достойнството на професията.

Допълнителна информация можете да намерите на уебстраницата на Камарата на съдебните изпълнители

Организации, които предоставят правни услуги pro bono (безплатно)

Има няколко неправителствени организации, които предоставят обществена правна помощ в различни области: Например правни услуги в областта на околната средаIuridicum remedium.

В някои специфични случаи Чешката адвокатска колегия също предоставя безплатни правни консултации.

Чешката камара на съдебните изпълнители предоставя безплатна правна консултация по въпроси, свързани с принудителното изпълнение.

Последна актуализация: 10/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.