Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Дания

Настоящата страница съдържа преглед на юридическите професии в Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Прокурори

Организация

Прокурорската служба на Дания е отговорност на правосъдното министерство, което осъществява надзор над прокурорите. Службата е съставена от главен прокурор, прокурори и полицейски началници.

Главният прокурор води наказателни дела пред Върховния съд и в допълнение участва в заседанията пред Комисията за преразглеждане на наказателни дела.

Главният прокурор стои над останалите прокурори и осъществява надзор на тяхната дейност. Той също така разглежда жалби срещу решения, взети от прокурорите на първа инстанция.

Роля и задължения

Функциите и организацията на Прокурорската служба са описани в част 10 (членове 95—107) от Закона за правораздаването на Дания.

Прокурорската служба има задължението, в сътрудничество с полицията, да преследва престъпления в съответствие с този закон. Член 96, алинея 2 изисква прокурорската служба да води всяко дело с темпо, продиктувано от неговия характер. В тази връзка прокурорската служба трябва да гарантира, че се преследват виновните, а не невинните („принцип на обективност“).

Шест регионални прокурори водят наказателни дела — апелативни дела и дела със съдебни заседатели — пред висшите съдилища и осъществяват надзор на работата на полицейските началници по наказателни дела. Освен това регионалните прокурори разглеждат жалби срещу решения, взети от полицейските началници във връзка с наказателни преследвания. Накрая, прокурорите се занимават с дела за обезщетение във връзка с наказателни преследвания и жалби срещу полицията.

Прокурорът за тежки икономически престъпления е отговорен за наказателното преследване на случаи на големи финансови престъпления на национално равнище.

Началник-прокурорът за тежки международни престъпления има компетентност на национално равнище за преследването на престъпления с международен характер, извършени в чужбина. Това включва дела, свързани с геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Полицейските началници действат в ролята на прокурори пред градските съдилища (първа инстанция) и поради това — в допълнение към ръководенето на полицията — са отговорни за провежданите от полицейския участък дознания и разследвания и за работата на местната прокурорска служба.

Съдии

Организация

Съветът по съдебните назначения на Дания отправя препоръки към министъра на правосъдието за всички съдебни назначения с изключение на длъжността председател на Върховния съд. На практика министърът на правосъдието винаги следва препоръките на съвета.

Дисциплинарните въпроси, свързани със съдии или други съдебни служители, назначени в съдилищата, се разглеждат от Специалния съд по обвиненията и ревизиите.

Съдебната администрация на Дания има цялостна отговорност за обучението и образованието на съдебните служители на съдилищата.

Роля и задължения

Професионалните съдии в Дания обикновено не специализират в една или друга правна област. Те могат да са на постоянна или временна („konstitueret“) длъжност. Помощник- и заместник-съдиите обикновено се занимават с не толкова сложни дела (например такива, подадени от съдебни изпълнители).

С някои важни изключения непрофесионалните съдии участват във всички наказателни дела, гледани в съдилищата на първа и втора инстанция. При граждански дела на първа и втора инстанция могат да бъдат поканени вещи лица, които не са професионални магистрати. Непрофесионалните съдии и вещите лица се назначават за срок от четири години.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация можете да намерите на:

публичния уебсайт на Асоциация на съдиите в Дания

уебсайта на Асоциацията на помощник-съдиите

Организация на юридическата професия: Адвокати

Адвокати

Частно практикуващи адвокати

Адвокатска колегия на Дания е създадена през 1919 г. Всички датски адвокати (advokater) задължително са членове.

Адвокат на трудов договор и стажант-адвокати

FAAF е асоциация на адвокати на трудов договор и стажант-адвокати, която е член на Асоциацията на адвокатите и икономистите в Дания (DJØF). DJØF е най-големият синдикален съюз и организация на интереси в Дания за студенти и служители в областите на правото, администрацията, държавното управление, научните изследвания, образованието, комуникациите, икономиката, политическите и социалните науки. Асоциацията има приблизително 50 000 членове, които работят в тези области. От приблизително 1 500-те членове на FAAF, 900 са адвокати на частна практика.

Правни съветници, работещи в предприятия

Освен че са част от Адвокатска колегия на Дания, юристите, работещи в предприятия, също могат да изберат да станат членове на асоциацията на правните съветници, работещи в предприятия (Danske Virksomhedsjurister — DVJ). Понастоящем приблизително две трети от членовете на асоциацията DVJ притежават удостоверение за практикуване на юридическа професия. DVJ като цяло представлява професионалните интереси на правните съветници, работещи в предприятия. Асоциацията също така се стреми да насърчава признаването и разбирането на функцията и нарастващата важност на правните съветници, работещи в предприятия, от търговската общност, властите, НПО и обществеността като цяло. DVJ е член на Европейската асоциация на юристите в предприятията (ECLA).

Сравнение между частно-практикуващи адвокати и адвокати, работещи в предприятия

В Дания по отношение на юрисконсултите/правните съветници, работещи в предприятия, с удостоверение за практикуване на професията се прилагат същите разпоредби както по отношение на адвокатите на частна практика. Законът за правораздаването не прави разграничение между двете категории юристи, като и двете категории са членове на Адвокатската колегия на Дания.

Това означава, че в общи линии адвокатите, работещи в предприятия, имат същия правен статут като другите адвокати по отношение на Кодекса за поведение, професионалната тайна, поверителността в отношенията клиент—адвокат, неприкосновеността на тези отношения и т.н. Но приложното поле на Кодекса за поведение беше разширено, за да се гарантира неговото прилагане по отношение на адвокати, работещи в предприятия, като бяха направени изменения, които отразяват специалните условия, при които те работят.

Поради това неприкосновеността на отношенията с клиента при адвокатите, работещи в предприятия, се урежда от същите норми като тези, приложими спрямо частно-практикуващите адвокати. Но тепърва трябва да се определи от съда дали прагът, приложим за адвокатите, работещи в предприятия, ще бъде същият или по-нисък от този за другите адвокати.

Единственото изключение от положението с еднаквия правен статут засяга това кой може да бъде представляван от адвокат, работещ в предприятие, съгласно неговото удостоверение за практикуване на професията. Правната възможност за упражняване на професията на адвокат, работещ в предприятие, се разглежда като негласно изключение от член 124 от Закона за правораздаването, който посочва видовете дружества, за които може да работи един адвокат.

Поради това, освен ако адвокатът, работещ в предприятие, има юридическа практика отделно от своята месторабота, той може да използва званието адвокат само при представляване на дружеството или организацията, където е нает на работа. Тоест, ако работодателят помоли адвоката, работещ в предприятието, да предостави правна консултация на клиент или на член, званието адвокат не може да бъде използвано при осъществяването на това действие, освен ако адвокатът, работещ в предприятието, има юридическа практика отделно от своята месторабота, и обслужва клиента или члена в качеството си на частно-практикуващ адвокат.

Но ако адвокатът, работещ в предприятието, няма юридическа практика отделно от своята месторабота, ако предостави правна консултация на клиент или член и клиентът или членът е потребител и консултацията се предоставя с търговска цел, Законът за правните консултации ще се прилага спрямо дейността на адвоката, работещ в предприятието, с едно изключение: той няма да се прилага за правни консултации, предоставени от профсъюзи и неправителствени организации. Причината за това изключение е, че такива консултации не се предлагат с търговска цел и обикновено се считат за допълнение към обичайните услуги за членове, които са свързани с целите на съюза.

Поради това правните консултации, предоставяни на отделен клиент от служител на съюз (който притежава удостоверение за практикуване на юридическа професия), се уреждат единствено от общите норми за обезщетение при извъндоговорни отношения и се уреждат само косвено от датския Кодекс за поведение. Този кодекс разпорежда, че съгласно член 126, алинея 4 от Закона за правораздаването адвокатът не трябва (дори извън своите професионални действия) да демонстрира недостойно за адвокат поведение по въпроси от търговско или финансово естество.

Законът за правните консултации

От юли 2006 г. правните консултации, предоставяни на клиенти с търговска цел, са предмет на отделен нормативен акт — независимо от образователния ценз на правния съветник. Законът изрично не се прилага за правни консултации, предоставяни от адвокати като част от тяхната независима юридическа практика. Той също така не се прилага за правни консултации, предоставяни от профсъюзи или НПО, тъй като тези консултации не се считат за консултации с търговска цел (вж. по-горе). Освен това правните консултации, предоставяни от финансови оператори, попадат извън приложното поле на закона, доколкото по отношение на финансовия оператор се прилагат нормите за поведение, издавани от министъра на икономиката, търговията и промишлеността.

Но както вече беше споменато, това не е същото като да се каже, че правните консултации, предоставяни от лице с удостоверение за практикуване на професията адвокат, не се уреждат от закона. Ако юрисконсулт, работещ в предприятие, с удостоверение за практикуване на професията адвокат, предоставя правни консултации на клиент (т.е. на лице, различно от неговия работодател) и ако юрисконсултът няма отделна юридическа практика, тази услуга ще попадне в приложното поле на Закона за правните консултации, ако бъде счетено, че тя се предоставя с търговска цел.

Основните особености на Закона за правните консултации могат да бъдат описани както следва:

  • Правният съветник трябва да действа по начин, отговарящ на Кодекса за поведение. Това включва изпълнение на неговите задължения по старателен, добросъвестен и последователен начин, с надлежно зачитане на интересите на клиента. Консултациите трябва да се предоставят с необходимата бързина.
  • Споразуменията за предоставяне на правни консултации трябва да са в писмена форма.
  • Правният съветник не е задължен да си направи застраховка за професионална отговорност, но информация в тази връзка трябва да бъде включена в споразумението за предоставяне на правна консултация.
  • Правният съветник трябва да информира клиента за цената на правната консултация.
  • Правният съветник не може да става довереник на имущество.
  • Правният съветник не може да съдейства на клиент, ако самият той има особен личен или финансов интерес от изхода на делото.
  • По отношение на правния съветник се прилага Кодекс за поведение, издаден от министъра на правосъдието. Придържането от страна на правния съветник към закона и Кодекса за поведение подлежи на надзор от страна на омбудсманa за защита на потребителите.

Бази данни с правна информация

Тази информация е налична на сайта на Адвокатската колегия на Дания.

Сайтът предоставя информация на английски език относно юридическата професия в Дания. Той също така съдържа указател (на датски език) на практикуващите адвокати.

Други юридически професии

Организации, които предоставят правни услуги на обществеността

В цяла Дания има правни клиники. Всеки, който търси правна помощ, може да се свърже с Агенцията по граждански въпроси, която ще го насочи към най-близката клиника. Адресът е:

Агенция по граждански въпроси

Gyldenløvesgade 11, 2.

1600 Copenhagen V

Телефон: +45 33 92 33 34

Факс: +45 39 20 45 05

Електронна поща: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

От понеделник до четвъртък от 10 до 15 ч., петък от 10 до 14 ч.

Последна актуализация: 20/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.