Видове юридически професии

Дания

Настоящият раздел предоставя информация за юридическите професии в Дания.

Съдържание, предоставено от
Дания

Прокурори

Организация

Прокуратурата на Дания (den danske anklagemyndighed) е организирана под ръководството на Министерството на правосъдието. Прокуратурата е съставена от главен прокурор (rigsadvokaten), прокурори (statsadvokaterne) и полицейски комисари (politidirektørerne).

Главният прокурор води наказателни производства пред Върховния съд и участва в изслушванията на Специалния съд по обвиненията и ревизиите (Den Særlige Klageret).

Главният прокурор е над останалите прокурори в йерархията и осъществява надзор над тяхната дейност. Главният прокурор също така разглежда жалби срещу решения, взети от прокурорите на първа инстанция.

Роля и отговорности

Функциите и организацията на прокуратурата са определени в глава 10 от Закона за правораздаването (retsplejeloven) (§§членове 95—107).

Прокуратурата има задачата, в сътрудничество с полицията, да извършва наказателно преследване на престъпления в съответствие с правилата, предвидени в Закона за правораздаването. §В член 96, параграф 2 се посочва, че бързината, с която прокуратурата придвижва всички производства, трябва да е продиктувана от техния характер. По този начин прокуратурата трябва да гарантира, че се преследват подлежащите на наказание, но също така и че невинните не са обект на наказателно преследване („принцип на обективност“).

Шестима регионални прокурори водят наказателни производства — обжалвания и съдебни процеси със съдебни заседатели — пред висшите съдилища и осъществяват надзор на работата на полицейските комисари по наказателни дела. Регионалните прокурори също така разглеждат обжалвания срещу решения, взети от полицейските комисари във връзка с наказателни преследвания. Накрая, прокурорите се занимават с дела за обезщетение във връзка с наказателни преследвания и жалби срещу полицията.

Прокурорът за тежки икономически престъпления (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) извършва наказателно преследване на големи финансови престъпления на национално равнище.

Прокурорът за специални международни наказателни дела (Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager) извършва наказателно преследване на международни престъпления, извършени в чужбина, включително геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления.

Полицейските комисари действат в ролята на прокурори пред окръжните съдилища (първа инстанция) и поради това — в допълнение към ръководенето на полицията — са отговорни за провежданите от полицейския участък разследвания и за дейностите на местната прокуратура.

Съдии

Организация

Съветът по съдебните назначения (Dommerudnævnelsesrådet) отговаря за отправянето на препоръки към министъра на правосъдиетоза всички съдебни назначения, с изключение на назначението на председател на Върховния съд. На практика министърът на правосъдието винаги следва препоръките на съвета.

Дисциплинарните производства, свързани със съдии и други съдебни служители на датските съдилища, се разглеждат от Специалния съд по обвиненията и ревизиите (Den Særlige Klageret).

Съдебната администрация на Дания (Domstolsstyrelsen) има цялостна отговорност за обучението на съдебните служители на съдилищата.

Роля и отговорности

По принцип професионалните съдии в Дания не специализират в определена област. Съдиите могат да бъдат назначени на постоянна или временна длъжност (по изпълнение). Помощник-съдиите (retsassessorer) и заместник-съдиите (dommerfuldmægtige) обикновено се занимават с по-маловажни дела (например такива, подадени от съдебни изпълнители).

С някои важни изключения непрофесионалните съдии (lægdommere) участват във всички наказателни производства, разглеждани в съдилищата на първа и втора инстанция. При граждански дела на първа и втора инстанция могат да бъдат използвани вещи лица (sagkyndige domsmænd). Непрофесионалните съдии и вещите лица се назначават за срок от четири години.

Бази данни с правна информация

За повече информация, посетете:

Уебсайт на Асоциацията на съдиите в Дания (Den Danske Dommerforening)

Начална страница на Асоциацията на заместник-съдиите (Dommerfuldmægtigforeningen)

Информация относно съдебните секретари  PDF (361 Kb) en

Организация на юридическата професия: адвокати (advokater)

Адвокати

Частно практикуващи адвокати

Адвокатите в Дания са членове на Адвокатската колегия на Дания (Advokatsamfundet), основана през 1919 г.

Адвокати, работещи в предприятия, и стажант-адвокати (advokatfuldmægtige)

Адвокатите и стажант-адвокатите са организирани в Асоциацията на адвокатите и стажант-адвокатите (Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige – FAAF), която е част от Асоциацията на юристите и икономистите на Дания (Danmark Jurist- og Økonomforbund – Djøf). Djøf е най-големият синдикален съюз и застъпническа организация в Дания за студенти и служители в областите на правото, администрацията, управлението, научните изследвания, образованието, комуникациите, икономиката, както и политическите науки. В синдикалния съюз има приблизително 50 000 членове, които работят в тези области. От приблизително 1 500-те членове на FAAF, около 900 са адвокати на частна практика.

Адвокати, работещи в предприятия

Адвокатите, работещи в предприятия, са част от Адвокатската колегия на Дания, но могат също така да изберат да се присъединят към Асоциацията на юристите в предприятията (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). Понастоящем приблизително две трети от членовете на DVJ са юристи, притежаващи удостоверение за практикуване на юридическа професия. DVJ като цяло представлява професионалните интереси на адвокатите, работещи в предприятия. Асоциацията също така се стреми да насърчава признаването и разбирането на дейността на адвокатите, работещи в предприятия, както и тяхната нарастваща важност за стопанския сектор, публичните органи, неправителствените организации и обществеността като цяло. DVJ е член на Европейската асоциация на адвокатите, работещи в предприятия (ECLA).

Разликата между адвокатите на частна практика и адвокатите, работещи в предприятия

В Дания правилата за адвокатите, работещи в предприятия, и притежаващи удостоверение за практикуване на юридическа професия, са същите като тези за адвокатите на частна практика. В закона за правораздаването не се прави разграничение между двете категории, като и двете групи са членове на Адвокатската колегия на Дания.

Това по същество означава, че адвокатите, работещи в предприятия, имат същия правен статут като другите адвокати по отношение на Кодекса за поведение (advokatetiske regler), професионалната тайна, поверителността в отношенията клиент—адвокат и т.н. Кодексът за поведение обаче е изменен, за да включи адвокатите, работещи в предприятия, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, при които те извършват своята дейност.

Следователно принципът на поверителност в отношенията клиент—адвокат, приложим за адвокатите, работещи в предприятия, произтича от същите правила като тези, приложими за адвокатите на частна практика. Тепърва трябва да се упражни контрол от съда по отношение на това дали стандартът за адвокатите, работещи в предприятия, е същият като за другите адвокати или е по-нисък.

Единственото изключение от правилото, че адвокатите, работещи в предприятия, имат същия правен статут като другите адвокати, се отнася до това кой може да бъде представляван от адвокат, работещ в предприятие. Възможността съгласно закона за упражняване на професията на адвокат, работещ в предприятия, се възприема като подразбиращо се изключение от §член 124 от Закона за правораздаването, който посочва видовете дружества, за които може да работи един адвокат.

Следователно, освен ако нямат и частна юридическа практика, адвокатите, работещи в предприятия, могат да използват званието адвокат, само когато представляват дружеството или организацията, за които работят. Това означава, че ако работодателят помоли адвокат, работещ в предприятието, да предостави правна консултация на клиент или на член, адвокатът, работещ в предприятието, не може да упражни професията на адвокат, освен ако той или тя няма и частна юридическа практика и не предостави консултация на клиента или на члена чрез тази практика.

Ако адвокатът, работещ в предприятие, няма частна юридическа практика и предоставя правна консултация на клиент или на член, който е потребител, и ако консултацията се предоставя с търговска цел, Законът за правните консултации (lov om juridisk rådgivning) се прилага спрямо дейността на адвоката, работещ в предприятие, с едно изключение: законът няма да се прилага за правни консултации, предоставени от синдикални съюзи и неправителствени организации. Причината за това изключение е, че такива консултации не се предлагат с търговска цел и обикновено се считат за услуга, която надхвърля обичайната услуга, която синдикалните съюзи предоставят на своите членове в преследването на основните си цели.

Правните консултации, предоставяни на потребител от служител на синдикален съюз, който притежава удостоверение за практикуване на юридическа професия, се уреждат единствено от общите правила за гражданска отговорност, деликт или квазиделикт и се уреждат само косвено от Кодекса за поведение. Съгласно този Кодекс, вж. член § 126, параграф 4 от Закона за правораздаването, адвокатът не може (извън своята професионална правоспособност) да се държи по неподходящ за адвокат начин по въпроси от търговско или финансово естество.

Закон за правните консултации

От юли 2006 г. правните консултации, предоставяни на клиенти с търговска цел, са предмет на отделен закон, който се прилага независимо от образователния ценз на лицето, предоставящо консултациите. В закона изрично се посочва, че той не се прилага за правни консултации, предоставяни от адвокати когато упражняват професията независимо. Той също така не се прилага за правни консултации, предоставяни от синдикални съюзи или неправителствени организации, тъй като тези консултации не се считат за консултации с търговска цел (вж. по-горе). Освен това законът не обхваща правните консултации, предоставяни от финансови предприятия, обхванати от Закона за финансовата дейност, при условие че министърът на икономиката, търговията и промишлеността е издал правила за добрите практики в областта.

Но както вече беше споменато, това не означава, че правните консултации, предоставяни от лице с удостоверение за практикуване на юридическа професия, не се уреждат от закона. Ако адвокатът, работещ в предприятие и имащ удостоверение за практикуване на юридическа професия, предоставя правни консултации на потребител (т.е. лице, различно от неговия/нейния работодател) и адвокатът, работещ в предприятие, няма частна юридическа практика, посочената услуга е обхваната от Закона за правните консултации, ако консултациите се считат за консултации с търговска цел.

Основните елементи на Закона за правните консултации са следните:

  • Правният съветник трябва да действа в съответствие с добрата практика за правните консултации. Това означава изпълнение на неговите или нейните задължения по старателен и добросъвестен начин и в съответствие със законните изисквания за най-добрия интерес на клиента. Консултациите се предоставят с необходимата бързина. .
  • Споразуменията за предоставяне на правни консултации трябва да са в писмена форма.
  • Правният съветник не е задължен да си направи застраховка „Гражданска отговорност“, но информация в тази връзка трябва да бъде включена в сключения договор.
  • Правният съветник трябва да информира клиента за цената на правната консултация.
  • Правният съветник не приема доверителни фондове.
  • Правният съветник не трябва да изпълнява задачи, в които има личен или финансов интерес.
  • Правният съветник трябва да действа в съответствие с издадените от министъра на правосъдието правила за добрата практика за правните консултации. Омбудсманът за защита на потребителите осъществява надзор над правните съветници относно спазването на закона и правилата за добра практика.

Бази данни с правна информация

Тази информация е налична на уебсайта на Адвокатската колегия на Дания.

Уебсайтът съдържа информация за адвокатската професия в Дания и списък с практикуващите адвокати.

Други юридически професии

Организации, предоставящи правна помощ

Институциите, предоставящи правна помощ, са на разположение в цяла Дания. Всеки, който желае да получи правна помощ, може да се свърже с Департамента по граждански въпроси(Civilstyrelsen), за да бъде насочен към най-близката институция. Адресът е:

Департамент по граждански въпроси

Toldboden 2, 2. floor.

8800 Viborg.

Тел.: +45 33 92 33 34

Електронна поща: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Последна актуализация: 15/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.