В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Видове юридически професии

Англия и Уелс

Настоящата страница съдържа кратък преглед на някои от основните юридически професии под юрисдикцията на Англия и Уелс в Обединеното кралство. Тя включва информация относно съдиите, прокурорите и различните видове адвокати.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Съдебна власт

В съдебната система на Англия и Уелс в различните съдилища и трибунали заседават съдии с различен съдебен статут — както на пълно, така и на непълно работно време. Информация за съдебната власт на Англия и Уелс може да намерите на уебсайта, посветен на Съдебната власт на Англия и Уелс.

 

 

 

 

Съдии на пълно работно време (Full-time judges)

 • Главен съдия (Lord Chief Justice) — Главният съдия изпълнява ролята на глава на съдебната власт на Англия и Уелс и е председател на съдилищата на Англия и Уелс. Той пое ролята на председател на съдилищата на Англия и Уелс на 3 април 2006 г., след като със Закона за конституционната реформа от 2005 г. съдебните функции на лорд-канцлера (Lord Chancellor) бяха прехвърлени на Главния съдия. Главният съдия ръководи също така наказателното правораздаване.
 • Председатели на отделения (Heads of division) — четирима старши съдии оглавяват другите юрисдикции: председателя на Гражданското отделение на Апелативния съд (Master of the Rolls (Civil)), председателя на Отделението на кралската скамейка (President of the Queen’s Bench Division), председателя на Семейното отделение (President of the Family Division) и председателя на Канцлерското отделение (Chancellor of the High Court (Chancery). За повече информация моля, посетете уебсайта на съдебната власт на Англия и Уелс.
 • Съдиите от Апелативния съд (Lords Justices of Appeal) заседават в Апелативния съд (Court of Appeal), който разглежда както наказателни, така и граждански дела.
 • Съдиите от Висшия съд (High Court Judges) заседават във Висшия съд (High Court), където се разглеждат най-сложните граждански дела. Те разглеждат и най-тежките и деликатни наказателни дела в Кралския съд (Crown Court) (напр. за убийство).
 • Областните съдии (Circuit Judges) обикновено разглеждат наказателни, граждански и семейни дела.
 • Районните съдии (District Judges) разглеждат граждански дела. По-голямата част от работата им се извършва при закрити врати (а не в открити съдебни заседания). Те също така имат правомощията да гледат дела по искове, подадени до окръжния съд (county court), когато предвидената санкция е под определен финансов минимум (който периодично се преразглежда). Делата над този минимум обикновено се разглеждат от областен съдия (circuit judge). Районните съдии разглеждат над 80 % от всички граждански дела в Англия и Уелс.
 • Районните съдии (в магистратските съдилища) (District Judges (magistrates’ courts)) заседават в магистратските съдилища и разглеждат видовете дела, които се разглеждат от магистратите (вж. по-долу). Те обаче съдействат най-вече по дела, които са по-продължителни и по-сложни по характер.
 • Служителите и длъжностните лица във Висшия съд (High Court Masters and Registrars) са съдии, които се произнасят по процесуални въпроси и разглеждат повечето от гражданските дела в Канцлерското отделение (Chancery division) и Отделението на кралската скамейка (Queen’s Bench division) на Висшия съд.

Съдии на непълно работно време (Part-time judges)

Съдиите на непълно работно време обикновено се назначават за период не по-кратък от пет години, при спазване на ограниченията за максимална възраст. Основните видове съдии на непълно работно време са:

 • Заместник-съдии във Висшия съд (Deputy high court judges), които заседават в едно или няколко отделения на Висшия съд.
 • Регистратори (Recorders), които разполагат с правомощия, сходни с тези на областните съдии, въпреки че обикновено се занимават с по-леки или по-малко сложни въпроси.
 • Заместник-районни съдии (Deputy District Judges), които заседават в окръжните съдилища (county courts) и към районните деловодства на Висшия съд. Те разглеждат делата с най-ниска степен на сложност, които са от компетентността на районните съдии.
 • Заместник-районни съдии (в магистратските съдилища) (Deputy District Judges (Magistrates’ Courts) се занимават с дейност, която е сходна с извършваната от техните колеги на пълно работно време.
 • Заместник-служителите и длъжностните лица във Висшия съд (Deputy High Court Masters and Registrars) се занимават с дейност, която е сходна с извършваната от техните колеги на пълно работно време във Висшия съд.

Съдии в трибуналите (Tribunal judges)

Трибуналите разглеждат около 800 000 дела годишно по широк кръг въпроси, като данъчни, пенсионни или имиграционни спорове.

Трибуналите обикновено заседават в състави, които включват председател на трибунала с юридическо образование или съдия, както и непрофесионални членове на състава, притежаващи експертни знания в конкретни области. В трибунала няма съдебни заседатели, а съдията няма правомощия да осъжда на лишаване от свобода загубилата делото страна. Основната роля на съдията е да спомогне за успешното решаване на спора и, в някои случаи, да вземе решение за размера на обезщетението или компенсацията в полза на спечелилата делото страна.

Магистрати (Magistrates)

Магистратите, познати също като „мирови съдии“ (justices of the peace) или „JP“, разглеждат около 95% от наказателните дела в Англия и Уелс. На местно равнище работят над 30 000 магистрати, като обикновено те заседават през не по-малко от 26 полудни от годината. Не се изисква магистратите да имат юридическо образование и дейността им не се заплаща.

Магистратите обикновено заседават в състав от трима души, един от които е обучен да действа в качеството на председател, като ръководи състава в дейността му и се изказва от негово име. Съставът винаги се подпомага от секретар с правна квалификация, който съветва по правни и процедурни въпроси.

Магистратите се занимават с наказателни дела за не особено тежки престъпления. Те включват дребни кражби, вандализъм, нарушаване на обществения ред и престъпления, включващи превозни средства. Магистратите разглеждат и кръг от въпроси, които засягат семейството и децата, както и молби за издаване на разрешителни.

Прокурори (prosecutors)

Организация

Кралската прокурорска служба (Crown Prosecution Service) (CPS) е независим орган, отговорен за повдигане на обвинения по наказателни дела, които се разследват от полицията в Англия и Уелс. Тя работи под надзора на главния прокурор (Attorney general), който отговаря за дейността ѝ пред Парламента. Англия и Уелс са разделени на 42 прокурорски района, като всеки от тях се ръководи от старши прокурор (Chief crown prosecutor). Освен това, съществуват четири специализирани национални отделения: организирана престъпност (organised crime), специални престъпления (special crime), борба с тероризма (counter-terrorism) и служба за борба с измамите (fraud prosecution service). Телефонна услуга, наречена CPS Direct, предоставя консултации и предава взети решения на полицейските служители в Англия и Уелс в извънработно време.

CPS се ръководи от директора на прокуратурата (Director of Public Prosecutions (DPP), който взема решения по най-сложните и деликатни дела и съветва полицията по наказателни въпроси. Директорът на прокуратурата носи цялостна отговорност за повдигнатите от CPS обвинения и докладва пред главния прокурор.

В CPS работят прокурори и помощник-прокурори, както и служители по конкретни дела и администратори. Кралските прокурори са опитни пледиращи адвокати, наречени баристъри (barristers), или юристи, отговарящи за повдигането на обвинения по наказателни дела от името на Короната. Помощник-прокурорите разглеждат и представят ограничен брой дела пред магистратските съдилища.

Роля и задължения

Екипът на CPS:

 • Съветва полицията и преглежда доказателствата по случаите, по които може да бъде повдигнато обвинение;
 • Решава за какво престъпление да се повдигне обвинение (при всички дела, с изключение на маловажните случаи), когато е взето решение за повдигане на обвинение;
 • Подготвя делата и ги внася в съда.

Кралските прокурори имат статут на държавни служители и се назначават чрез открит конкурс. За да отговаря на условията за назначаване, кандидатът трябва да бъде:

 • юрист — солиситър (solicitor) с придобита квалификация в Англия и Уелс, с валидно и пълно разрешително за практикуване;
 • баристър, вписан в адвокатска колегия в Англия, който е преминал периода на задължителен стаж;
 • гражданин от държавите на Европейското икономическо пространство или на Британската общност. Юристите, които са придобили квалификацията си извън Англия и Уелс, са длъжни да положат и издържат успешно тест за приравняване на адвокатски права преди да заемат дадена длъжност.

Организация на юридическите професии: адвокати

Адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции — баристъри (barristers)

Адвокатският съвет (Bar Council) е управляващият орган за всички баристъри в Англия и Уелс. Той е основан, за да представлява интересите на професията, да формулира и прилага ключови инициативи за политика на действие и да поддържа стандартите, достойнството и независимостта на адвокатското съсловие. Съгласно Закона за юридическите услуги от 2007 г. (Legal Services Act 2007) Съветът е възложил задачата по регулиране на професията на независимия и безпристрастен Съвет за адвокатски стандарти (Bar Standards Board). Баристърите са индивидуални специализирани юридически съветници и адвокати, пледиращи пред съдилищата. Най-общо казано, те са на свободна практика и работят по групи в кантори, известни като „адвокатски кантори“ (chambers), където са „наематели“ (tenants). Баристърите се обучават предимно в осигуряването на процесуално представителство; с други думи, те се обучават да представляват клиентите си пред висшите съдилища. Освен това те прекарват голяма част от времето си в предоставяне на консултации на клиенти и в подготвяне на дела, както и в провеждане на изследвания в своята област на специализация. Приблизително 10% от практикуващите баристъри са Кралски адвокати (Queen’s Counsel, или QC), които се занимават с най-важните и най-сложните дела.

Юристи — солиситъри (юридически съветници) (solicitors)

Работата на солиситърите е да предоставят на клиентите (членове на обществеността, предприятия, доброволчески организации, благотворителни дружества и др.) качествени правни консултации и представителство, включително представляване пред съдилищата. Тяхната работа е изключително разнообразна. Повечето солиситъри работят в частни кабинети, създадени под формата на сдружения на солиситъри, предоставящи услуги на клиенти. Солиситърите могат да бъдат общопрактикуващи и да работят в множество правни области, а могат и да са специализирани в конкретна област. Други работят като юристи за централните или местните власти, Кралската прокурорска служба, магистратските съдилища, търговски или промишлени организации или други органи. Солиситърите са свободни да избират вида работна среда, която е най-подходяща за тях.

По принцип, солиситърите предоставят правни консултации на клиентите си. В случай, че тези клиенти впоследствие трябва да бъдат представлявани във висшите съдилища в Англия и Уелс, солиситърът най-често упълномощава адвокат, имащ право да пледира пред висши съдебни инстанции (баристър), който да води делото в съда. Присъствието на баристър невинаги обаче е необходимо, тъй като солиситърите с подходяща квалификация имат право да пледират (т.е. да представляват клиенти) пред съдилищата от по-висша инстанция.

Обществото на юристите (Law Society) представлява солиситърите в Англия и Уелс. Задълженията на сдружението обхващат редица действия, от водене на преговори с и лобиране пред регулаторните органи на професията, правителството и други, до предлагане на обучение и консултации. Обществото на юристите има за цел да оказва помощ, защита и съдействие на солиситърите в Англия и Уелс.

Регулаторният орган на солиситърите (Solicitors Regulation Authority) (SRA) се занимава с всички регулаторни и дисциплинарни въпроси и определя, контролира и прилага стандартите за солиситърите в Англия и Уелс. Регулаторният орган, наричан по-рано Регулаторен съвет на обществото на юристите (Law Society Regulation Board), действа единствено в интерес на обществеността.

Бюрото за жалби (Office for Legal Complaints) е предназначено за гражданите, желаещи да подадат жалба срещу солиситър. По-рано известен като Служба за жалби (Legal Complaints Service), този независим и безпристрастен орган работи за бързо и ефикасно разрешаване на проблемите.

Нотариуси (Notaries)

Нотариусите са третият и най-старият клон на юридическите професии в Англия и Уелс. Те се вписват като нотариуси и получават правоспособността си (правото да практикуват) от Службата на архиепископа (The Faculty Office) (архиепископът на Кентънбъри го е направил за първи път през 1279 г.), а регулаторен орган е Съдът на архиепископа (Court of Faculties). Нотариусите осъществяват връзката между гражданското право и общото право (common law).

Всички нотариуси притежават юридическа подготовка и макар повечето от тях да могат да бъдат и юридически съветници (solicitors), квалификацията за нотариус се придобива след полагане на независими и отделни изпити. Всички нотариуси са задължени да преминат през еднакъв първоначален курс на подготовка, за да получат квалификация за практикуване на професията — за тази цел се изисква успешно завършване на следдипломния курс за подготовка по нотариална практика в University College London. След придобиване на квалификация, нотариусите имат право да практикуват навсякъде в Англия и Уелс и разполагат с еднакви правомощия. Наред с изготвянето и издаването на нотариални актове и нотариално заверени инструменти, нотариусите могат да предоставят правни съвети във връзка с изготвянето на завещания, наследствени въпроси и управление на имущество.

Нотариалните дейности са признати по цял свят от векове и това дава възможност на гражданите и на бизнеса да се придвижват свободно. По този начин нотариусите улесняват търговията и живота на обикновените граждани, давайки им възможност да извършват ежедневните си дейности и бизнес делата си свободно, на приемлива цена и без излишно забавяне.

Нотариусите притежават официален печат и нотариалните актове в Англия и Уелс имат доказателствена сила. Нотариалните актове биват частни и публични; последните са известни и като „автентични нотариални актове“. Нотариалните актове, носещи подписа и печата на нотариуса, се признават за доказателство, изготвено от отговорен правен служител, във всички държави по света.

Нотариусите се подчиняват на професионални правила, подобни на тези при солиситърите, длъжни са да подновяват ежегодно разрешението си за упражняване на нотариална дейност и трябва да имат застраховка за професионална отговорност. Подновяването на посоченото разрешение зависи от спазването на установените правила. Срещата с нотариус представлява лична среща, проведена индивидуално с нотариус. Обществото на нотариусите (the Notaries Society) е организацията, която представлява приблизително 800 нотариуси. Обществото на Scriveners Notaries (Society of Scrivener Notaries) представлява приблизително 30 нотариуси, специализирани като юристи лингвисти, които упражняват дейност главно в централен Лондон и се назначават от Scriveners Company, гилдия, съществуваща от стари времена.

Адвокати по патентно право и търговски марки

Адвокатите по патентно право и търговски марки са специализирани съветници в областта на интелектуалната собственост. Те предоставят на клиентите си правни консултации в тази област, по-специално по отношение на патенти, търговски марки, дизайн и авторско право. Те също така представляват клиентите си пред специализираните съдилища по интелектуална собственост (някои от тях придобиват допълнителни права, след придобиването на допълнителна квалификация на litigator). Повечето адвокати по патентно право и търговски марки работят в частни правни кантори. Много от тях работят в специализирани правни кантори, а някои работят и в партньорство с адвокати — солиситъри. Освен това значителна част от тях работят за промишлени предприятия като юрисконсулти. Подобно на солиситърите адвокатите (litigators) по патентно право и търговски марки могат да представляват своите клиенти в съда по дела за интелектуална собственост като могат включително да упълномощават адвокат, който има право да пледира пред висшите съдебни инстанции (баристер), да се яви по делото. Сдружението на адвокатите по патентно право (Chartered Institute of Patent Attorneys) (CIPA) представлява адвокатите по патентно право в цялото Обединено кралство. Неговата роля се състои по-специално в провеждането на диалог с правителството по законодателството в областта на интелектуалната собственост, предоставянето на възможности за образование и обучение на адвокатите и стажантите по патентно право и осъществяването на връзка с регулаторните органи на професията. Сдружението на адвокатите по патентно право се стреми да популяризира законодателството в областта на интелектуалната собственост и свързаните с него професии. Сдружението на адвокатите по търговски марки (Institute of Trade Mark Attorneys) (ITMA) представлява адвокатите по търговски марки и професията като цяло в цялото Обединено кралство. Неговите задължения включват лобирането и воденето на преговори с правителството, с неговото независимо законодателно подразделение (Съветът за законодателно уреждане на правата на интелектуална собственост — IPReg) и с други компетентни организации. То предоставя подходящи възможности за образование, обучение и консултации на адвокатите по търговски марки и отговаря за популяризиране на професията и на интелектуалната собственост. Съветът за законодателно уреждане на правата на интелектуална собственост (Intellectual Property Regulation Board — IPReg) се занимава с всички законодателни и дисциплинарни въпроси и създава, контролира и налага спазването на нормите, уреждащи упражняването на професиите адвокат по патентно право и адвокат по търговски марки в цялото Обединено кралство. Той действа в обществен интерес и поддържа задължителните регистри на адвокатите по патентно право и адвокатите по търговски марки — били те физически лица или фирми.

Други юридически професии

С изключение на работещите в магистратските съдилища, от секретарите и останалия персонал в повечето съдилища в Англия и Уелс не се изисква да имат юридическа подготовка. Те са държавни служители, които се занимават с административни въпроси и помагат на съдиите. Те не могат да дават правни консултации. Като държавни служители всички служители на съдилищата се назначават от Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

Повече информация за категориите съдебни служители можете да намерите тук PDF (456 Kb) en.

Ролята на секретарите в магистратските съдилища е различна. Непрофесионалните магистрати не притежават юридическа подготовка и получават съвети от секретарите, получили обучение в областта на правото, които биват два вида: съдебни секретари (justices’ clerks) и юрисконсулти (legal advisers) (наричани още съдебни служители (court clerks).

 • Съдебните секретари са основните правни съветници на магистратите. Те са с юридическо образование (баристъри или солиситъри) и са с поне 5-годишен практически опит в съответната област. Те съветват магистратите по правни и процедурни въпроси както в съда, така и извън него. Освен това, те отговарят за ръководството и обучението на юрисконсултите (legal advisers), за качеството на предоставяните правни услуги и за осигуряването на последователност в даваните правни консултации на територията на тяхната административна област.

 • Юрисконсултите (legal advisers) участват в съдебните заседания и съветват магистратите по правни въпроси, юридическа практика и процедурни въпроси. Те също имат юридическо образование (обикновено като солиситъри или баристъри.

Постановленията (writs) на Висшия съд понастоящем се привеждат в изпълнение от правоприлагащи служители на висшия съд (high court enforcement officers), които се определят и назначават в съдебните райони от Лорд-канцлера (Lord Chancellor) или от неговия/нейния заместник. Те отговарят за принудителното изпълнение на съдебните решения като събират сумите, дължими по силата на решение на Висшия съд или на решение на окръжен съд, отнесено към Висшия съд. Тези служители имат право да конфискуват и продават имущество с цел събиране на дългове. Освен това те извършват и упражняват надзор върху предаването на владението върху имоти и връщането на имущество.

Съдебните изпълнители в окръжните съдилища (County court bailiffs) са държавни служители, назначени от Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty’s Court Service), които са натоварени с принудителното изпълнение на съдебни решения и/или заповеди, издадени и вписани в окръжните съдилища. Те са държавни служители, които изпълняват заповедите за принудително изпълнение (изпълнителни листове — warrants of execution), възвръщат имоти по силата на съдебни разпореждания за въвеждане във владение (warrants of possession) и възстановяват имущество съгласно заповеди за възстановяване на имущество (warrants for return of goods). Правната уредба на дейността на съдебните изпълнители, които прилагат съдебни разпореждания, се съдържа в членове 85–111 от Закона за окръжните съдилища от 1984 г. (County Courts Act 1984). Процедурите по принудителното изпълнение са посочени в правилата за гражданско съдопроизводство. Освен това, съдебните изпълнители в окръжните съдилища изпълняват и други задължения, включващи лично връчване на документи и заповеди за принудително изпълнение на предишно постановено и неизпълнено съдебно решение (warrants of committal). Разпоредбите по отношение на последните се съдържат в членове 118–122 от Закона за окръжните съдилища.

Сертифицираните съдебни изпълнители (certificated bailiffs) са частни съдебни изпълнители, регистрирани съгласно правилата за изземване на имущество за обезпечаване плащането на наем (distress for rent rules), и оправомощени от областен съдия (circuit judge), заседаващ в окръжния съд. Изземването на имущество за обезпечаване плащането на наем се изразява в конфискуване на имущество на наемател от наемодателя, за да се гарантира заплащането на суми от просрочен наем без намесата на съда. По силата на редица други закони, сертифицираните съдебни изпълнители също така имат право да провеждат принудително изпълнение и за други специфични задължения, като общински данъци и данъци за имоти, които не се използват за жилищни нужди.

Връзки по темата

Кралска прокурорска служба,
Служба на архиепископа (Faculty Office),
Общество на нотариусите (Notaries Society),
Съдебна система на Англия и Уелс (Judiciary of England and Wales),
Общество на юристите (The Law Society),
Регулаторен орган на солиситърите (Solicitors Regulation Authority),
Бюро за жалби (Office for Legal Complaints),
Комисия по юридическите услуги (Legal Services Commission),
Сдружение на адвокатите по патентно право (Chartered Institute of Patent Attorneys),
Сдружение на адвокатите по търговски марки (Institute of Trade Mark Attorneys),
Съвет за законодателно уреждане на правата на интелектуална собственост (Intellectual Property Regulation Board — IPReg),
Съдебна служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Последна актуализация: 30/06/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.